Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 706/QĐ-BTNMT 2018 chức năng nhiệm vụ Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn

Số hiệu: 706/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 08/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 706/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA LIÊN ĐOÀN KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRỰC THUỘC TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện chức năng Điều tra khảo sát khí tượng bề mặt, khí tượng nông nghiệp, khí tượng thủy văn biển, thủy văn lục địa và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm (sau đây gọi chung là khí tượng thủy văn); thực hiện các hoạt động dịch vụ về khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

2. Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài Khoản riêng, được mở tài Khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) Chương trình, kế hoạch đề án, dự án, nhiệm vụ về Điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn; thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng, trình Tổng cục trưởng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác Điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn.

3. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ Điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn theo phân công của Tổng cục trưởng.

4. Điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn theo Chương trình kế hoạch và đột xuất khi có thiên tai xảy ra; đo đạc din biến địa hình lòng sông, lòng hồ, vùng cửa sông, ven bờ biển trong phạm vi cả nước.

5. Thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ về công tác Điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn theo phân công của Tổng cục trưởng.

6. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về Điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn:

a) Điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn và hải văn;

b) Đo đạc bản đồ địa hình lòng sông, lòng hồ, vùng cửa sông, ven bờ biển;

c) Quan trắc, giám sát môi trường;

d) Đo đạc, khảo sát sụt lún, biến dạng công trình;

đ) Thiết kế, xây dựng, cung ứng, lắp đặt thiết bị khoa học kỹ thuật về lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường, đo đạc bản đồ, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai;

e) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai;

g) Các dịch vụ khác liên quan đến khí tượng thủy văn, môi trường, đo đạc bản đồ, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện cải cách hành chính theo Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn.

8. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn theo phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cp III theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Lãnh đạo Liên đoàn

1. Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn có Liên đoàn trưởng và không quá 02 Phó Liên đoàn trưởng.

2. Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao; trình Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Liên đoàn; ban hành quy chế làm việc và Điều hành các hoạt động của Liên đoàn.

3. Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Liên đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Khí tượng Thủy văn và Môi trường.

3. Phòng Kỹ thuật.

4. Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn I.

5. Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn II.

6. Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn III.

7. Trung tâm Đo đạc thủy văn và môi trường.

8. Trung tâm Đo đạc địa hình và bản đồ.

Các đơn vị từ Khoản 4 đến Khoản 8 Điều này là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con du riêng và được mở tài Khoản theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2018 và bãi bỏ Quyết định số 158/QĐ-KTTVQG ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Đảng ủy Kh
i cơ sở Bộ TN&MT tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Công đoàn Bộ;
- Đoàn TNCS H
Chí Minh Bộ;
- Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, KTTV, TCCB
.ĐH(100).

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF VIETNAM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 706/QD-BTNMT

Hanoi, March 08, 2018

 

DECISION

ON FUNCTIONS, TASKS, POWERS, AND ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL SURVEY FEDERATION AFFILIATED WITH THE VIETNAM METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL ADMINISTRATION

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

Pursuant to Decree No. 36/2017/ND-CP dated April 4, 2017 of the Government on functions, tasks, powers, and organizational structures of the Ministry of Natural Resources and Environment;

Pursuant to Decision No. 03/2018/QD-TTg dated January 23, 2018 of the Prime Minister on functions, tasks, powers, and organizational structures of the Vietnam Meteorological and Hydrological Administration affiliated with the Ministry of Environment and Natural Resources;

At request of General Director of the Vietnam Meteorological and Hydrological Administration and Director of Organization and Personnel Department,

HEREBY DECIDES:

Article 1. Position and function

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. The Meteorological and Hydrological Survey Federation is a budget-estimate unit level III with juridical person, separate seals, separate accounts opened at the State Treasury and banks as per the law; is based in Hanoi City.

Article 2. Tasks and powers

1. Develop and request General Director of the Vietnam Meteorological and Hydrological Administration (hereinafter referred to as “General Director”) to approve programs, plans, schemes, projects, and tasks regarding meteorology and hydrology investigation, surveying; implement upon receiving approval.

2. Develop and request the General Director to approve standards, technical regulations, technical - economic norms regarding meteorology and hydrology investigation, surveying.

3. Provide professional guidance on meteorology and hydrology investigation, surveying in accordance with assignment of the General Director.

4. Conduct meteorology and hydrology investigation, surveying according to plan programs and irregularly in case of natural disaster; measure topographical development of stream beds, estuaries, coastal areas across the country.

5. Conduct science and technology tasks regarding meteorology and hydrology investigation, surveying as assigned by the General Director.

6. Provide services relating to meteorology and hydrology investigation, surveying:

a) Conduct investigation and surveying regarding meteorology, hydrology, and oceanography;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Conduct environmental monitoring and surveying;

d) Conduct surveying of structural subsidence, deformation;

dd) Design, develop, supply, and install technical and scientific equipment in the field of meteorology and hydrology, environment, surveying, mapping, climate change, and natural disaster preparedness;

e) Communicate meteorology, hydrology, environment, climate change and raise community's awareness regarding natural disaster preparedness and mitigation;

g) Provide other services relating to meteorology, hydrology, environment, surveying, mapping, climate change, and natural disaster preparedness as per the law.

7. Perform administrative reform in accordance with administrative reform programs, plans of the Vietnam Meteorological and Hydrological Administration; exercise efficiency; prevent corruption and waste within management of the Federation.

8. Manage organizations, public employees, employees, finance, and assets of the Federation according to decentralization of the General Director; exercise responsibilities of budget-estimate unit level III as per the law.

9. Exercise other tasks assigned by the General Director.

Article 3. Heads of the Federation

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. The director shall be legally responsible to the General Director for assigned tasks; request the General Director to promulgate functions, tasks, powers, and organizational structures of organizations affiliated to the Federation; promulgate regulations on operating and coordinating activities of the Federation.

3. Vice directors shall be legally responsible to the director for assigned field of operation.

Article 4. Organizational structure

1. Office.

2. Department of Meteorology, Hydrology, and Environment.

3. Department of Technical Affairs.

4. Meteorology and hydrology surveying team I.

5. Meteorology and hydrology surveying team II.

6. Meteorology and hydrology surveying team III.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8. Center for Topographic Surveying and Mapping.

Entities from Clause 4 through Clause 8 of this Article are dependent accounting units with separate seals and accounts as per the law.

Article 5. Entry into force and responsibility for implementation

1. This Decision comes into force from March 9, 2018 and annuls Decision No. 158/QD-KTTVQG dated April 11, 2014 of the General Director of the National Hydrometeorological Service.

2. Chief of Ministry Office, Director of the Organization and Personnel Department, General Director of Vietnam Meteorological and Hydrological Administration; Director of the Meteorological and Hydrological Survey Federation; heads of entities affiliated to the Ministry and entities affiliated to the Vietnam Meteorological and Hydrological Administration are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

MINISTER
Tran Hong Ha

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 706/QĐ-BTNMT ngày 08/03/2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.675

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!