Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/QĐ-UBDT năm 2016 thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 01/2013/TT-UBDT Quy định về quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc

Số hiệu: 70/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Phan Văn Hùng
Ngày ban hành: 29/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-UBDT, NGÀY 01/3/2013 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP, ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-UBDT ngày 01/8/2014 của Ủy ban Dân tộc quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 01/2013/TT-UBDT, ngày 01/3/2013 của Ủy ban Dân tộc ban hành Quy định về quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc (có danh sách Tsoạn thảo và Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Tổ soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Thành viên Tổ soạn thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- TT, PCN Đỗ Văn Chiến (để biết);
- Cổng TTĐT
UBDT;
- Lưu VT, TH (10).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-UBDT NGÀY 01/03/2013 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Kèm theo Quyết định số: 70/QĐ-UBDT, ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Ủy ban Dân tộc nhằm Mục đích quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Ủy ban Dân tộc theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo đúng nhiệm vụ, thời gian, tiến độ, quy trình được quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-UBDT ngày 01/8/2014 của Ủy ban Dân tộc quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc; các quy định liên quan của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Phối hợp chặt chẽ giữa Tổ soạn thảo với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng Thông tư thay thế theo Quyết định này.

- Bám sát các quy định của Pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý và tchức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, phù hợp với tình hình y ban Dân tộc.

II. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì/phối hợp thực hiện

Dự kiến kết qu
thực hiện

1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện

Tháng 1/2016

Vụ TH và các Vụ, đơn vị liên quan

Dự thảo Kế hoạch

2

- Báo cáo trình LĐUB: Kế hoạch thực hiện; dự kiến Tổ soạn thảo

- Thành lập Tổ soạn thảo;

- Họp Tổ soạn thảo;

Tháng 2 - 3/2016

- TT, PCN Phan Văn Hùng chỉ đạo;

- Vụ TH và các đơn vị liên quan

- Kế hoạch xây dựng được LĐUB phê duyệt.

- Quyết định thành lập Tsoạn thảo

3

Xây dựng dự thảo Thông tư và các dự thảo văn bản liên quan

Tháng 3-4/2016

- Tổ soạn thảo và Vụ TH;

Dự thảo Thông tư; Tờ trình của Vụ Tổng hợp

4

Hội thảo tham vấn về nội dung dự thảo lần 1

Tháng 5/2016

- Lãnh đạo UB;

- Tổ soạn thảo

- Vụ TH và các Vụ, đơn vị liên quan.

- Tổng hợp ý kiến góp ý vnội dung 1

5

Tiếp thu bổ sung hoàn thiện dự thảo 2

Tháng 5/2016

- Tổ soạn thảo và Vụ TH;

- Chỉnh lý về nội dung

6

Hội thảo tham vấn về nội dung dự thảo lần 2

Tháng 6/2016

- Lãnh đạo UB;

- Tổ soạn thảo

- Vụ TH và các Vụ, đơn vị liên quan.

- Tổng hợp ý kiến góp ý về nội dung

7

Tiếp thu bổ sung hoàn thiện dự thảo 3

Tháng 6/2016

- Tổ soạn thảo và Vụ TH;

- Chỉnh lý về nội dung

8

Gửi văn bản xin ý kiến các Vụ, đơn vị của Ủy ban và Vụ chức năng Bộ KH&CN

Tháng 6/2016

- Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

- Vụ chức năng của Bộ KH&CN

- Văn bản gửi các Vụ, đơn vị và các Ban Dân tộc

9

Tiếp thu ý kiến, bổ sung hoàn thiện dự thảo

Tháng 7/2016

- Tổ soạn thảo và Vụ TH;

- Chỉnh lý về nội dung

10

Hoàn thiện Hồ sơ gửi Vụ Pháp chế thẩm định

Tháng 7-8/2016

- Tổ soạn thảo và Vụ TH;

Văn bản thẩm định

11

Tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện Hsơ dự thảo Thông tư trình LĐUB.

Tháng 9/2016

- Tổ soạn thảo và Vụ TH

- Ủy ban Dân tộc

Dự thảo Tờ trình và Thông tư để BTCN UBDT ký ban hành.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch được lấy từ nguồn kinh phí năm 2016 của Ủy ban Dân tộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổng hợp:

- Chủ trì Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch được duyệt.

- Lập dự toán kinh phí chi tiết để thẩm định trước khi triển khai thực hiện.

2. Vụ Kế hoạch- Tài chính và Văn phòng Ủy ban Dân tộc:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tng hợp tổ chức thẩm định dự toán kinh phí đảm bảo cho các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt.

- Bố trí kinh phí và các Điều kiện cần thiết khác phục vụ các hoạt động trong kế hoạch. Thực hiện việc thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

3. Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban:

Căn cứ theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Tổng hợp triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian Kế hoạch được phê duyệt./.

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-UBDT NGÀY 01/03/2013 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Kèm theo Quyết định số: 70/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Tsoạn thảo

1

Nguyễn Cao Thịnh

Phó Vụ trưởng Vụ Tng hp

Ttrưởng

2

Ngô Quang Sơn

Viện trưởng Viện Dân tộc

Thành viên

3

Vũ Hữu Hoạt

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban

Thành viên

4

Bùi Xuân Điền

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

5

Phạm Thúc Thủy

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ

Thành viên

6

Nguyễn Chí Tuấn

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Thành viên

7

Nguyễn Văn Dũng

Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Dân tộc

Thành viên

8

La Đức Minh

Trưởng phòng QLKH, đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Dân tộc

Thành viên

9

Nguyễn Thị Bích Thu

Phó Trưởng phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế, Trường Cán bộ Dân tộc

Thành viên

10

Nguyễn Văn Huân

Phó Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban

Thành viên

11

Đỗ Văn Lâm

Chuyên viên Vụ Pháp chế

Thành viên

12

Hà Trọng Nghĩa

Chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ

Thành viên

13

Vũ Thị Phương Lan

Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

14

Nguyễn Đắc Hậu

Chuyên viên Vụ Tng hp

Thành viên

15

Nguyễn Văn Vượng

Chuyên viên Vụ Tng hp

Thư ký

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/QĐ-UBDT năm 2016 thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 01/2013/TT-UBDT Quy định về quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.864

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125