Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/QĐ-BNV năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 70/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 26/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Tạp chí Tổ chức nhà nước gồm hai hình thức: Tạp chí Tổ chức nhà nước in (báo giấy) và Tạp chí Tổ chức nhà nước điện tử (báo mạng); là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước theo quy định của Luật Báo chí và của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức, hoạt động của nền hành chính Nhà nước.

2. Tạp chí Tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài Khoản riêng, được mở tài Khoản tại các ngân hàng và kho bạc nhà nước.

3. Tạp chí Tổ chức nhà nước có trụ sở chính đặt tại Hà Nội; có đại diện tại các địa phương theo quy định của Luật Báo chí và Bộ Nội vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, quy hoạch phát triển của Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được Bộ trưởng phê duyệt.

2. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành tạp chí theo giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo quy định của Bộ Nội vụ và Luật Báo chí.

3. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành các chuyên đề, đặc san phục vụ yêu cầu công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ; làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành các ấn phẩm tài liệu, thông tin, sách nghiệp vụ phục vụ công tác tổ chức nhà nước theo quy định của Luật Báo chí và Bộ Nội vụ.

4. Tham gia, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo hoặc các sự kiện lớn của ngành và của Bộ Nội vụ.

5. Thực hiện và tham gia nghiên cứu các chuyên đề, các đề tài khoa học, đề án phục vụ công tác của Tạp chí và nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ.

6. Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên trong phạm vi cả nước để thực hiện nhiệm vụ của Tạp chí theo các quy định của Nhà nước và của Bộ Nội vụ.

7. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo phân công, phân cấp của Bộ Nội vụ.

8. Tạp chí Tổ chức nhà nước được quyền:

a) Tham dự các hội nghị của Bộ Nội vụ, của các đơn vị thuộc Bộ; được lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cung cấp thông tin, tài liệu về các lĩnh vực đơn vị phụ trách để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí.

b) Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí.

c) Dự các hội nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về lĩnh vực công tác tổ chức nhà nước để thu thập thông tin phục vụ công tác tuyên truyền của Tạp chí.

d) Được đề nghị các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin, tình hình công tác để thực hiện nhiệm vụ công tác của Tạp chí.

9. Quan hphối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động của Bộ, phục vụ công tác tuyên truyền của Tạp chí.

10. Ký kết các hợp đồng thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên đề với các bộ, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

11. Thực hiện quản lý, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, quản lý tài chính, tài sản của Tạp chí theo quy định của Nhà nước và Bộ Nội vụ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động

1. Lãnh đạo của Tạp chí:

Tạp chí có Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập. Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

2. Các phòng chuyên môn:

a) Phòng Biên tập;

b) Phòng Thư ký tòa soạn;

c) Phòng Trị sự - Tổng hợp;

d) Phòng Phát hành - Quảng cáo;

đ) Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước.

3. Tạp chí Tổ chức nhà nước hoạt động theo chế độ thủ trưởng do Tổng Biên tập phụ trách, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ về mọi hoạt động của Tạp chí. Công chức, viên chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước được xếp và bổ nhiệm vào ngạch, bậc chuyên môn theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Nội vụ.

4. Biên chế của Tạp chí Tổ chức nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Báo chí và do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định.

Tạp chí Tổ chức nhà nước được sử dụng lao động hợp đồng của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Nhà nước và Bộ Nội vụ.

5. Hội đồng biên tập là tổ chức tư vấn giúp Tổng Biên tập về định hướng nội dung khoa học, nâng cao chất lượng Tạp chí gồm một số cán bộ khoa học, cán bộ quản lý kiêm chức trong và ngoài cơ quan. Hội đồng biên tập do Tổng Biên tập thành lập.

6. Tạp chí Tổ chức nhà nước được Bộ Nội vụ cấp kinh phí hoạt động theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Báo chí và các nguồn khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Nội vụ.

7. Tạp chí Tổ chức nhà nước được áp dụng cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của Chính phủ.

8. Tổng Biên tập có trách nhiệm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Tạp chí theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế làm việc và các quy định khác của Bộ Nội vụ.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ Quyết định số 818/QĐ-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng, công chức, viên chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trư
ng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB, TCTCNN (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/QĐ-BNV năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.780

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242