Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/2004/QĐ-UBBT về Định mức nhiên liệu và mức phụ cấp nhiên liệu cho một số loại ô tô trong Tỉnh Bình Thuận phục vụ công tác

Số hiệu: 70/2004/QĐ-UBBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 22/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 70/2004/QĐ-UBBT

Phan Thiết, ngày 22 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V : ĐỊNH MỨC NHIÊN LIỆU VÀ MỨC PHỤ CẤP NHIÊN LIỆU CHO MỘT SỐ LOẠI Ô TÔ TRONG TỈNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;.

- Căn cứ Quyết định số 23/2004/QĐ-UBBT ngày 10/3/2004 của UBND Tỉnh về việc định mức nhiên liệu và mức phụ cấp nhiên liệu cho một số loại ô tô trong Tỉnh phục vụ công tác.

- Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 2300/QLVT ngày 06/9/2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Ban hành kèm theo Quyết định này quy định định mức nhiên liệu và mức phụ cấp nhiên liệu cho một số loại ô tô trong Tỉnh phục vụ công tác

(Có bản quy định kèm theo)

Điều II : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ký ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ

Điều III : Các Ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Phan Thiết và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 23/2004/QĐ-UBBT ngày 10/3/2004 của UBND Tỉnh./.

 

Nơi nhận :
- TT Tỉnh uỷ
- TT HĐND Tỉnh
- Như Điều III
- Lưu VP+XDCB

TM. UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/2004/QĐ-UBBT về Định mức nhiên liệu và mức phụ cấp nhiên liệu cho một số loại ô tô trong Tỉnh Bình Thuận phục vụ công tác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.733

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140