Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013

Số hiệu: 695/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Lê Thanh Cung
Ngày ban hành: 28/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 695/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 292/TTr-STP ngày 19 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2013, bao gồm:

1. Danh mục tổng hợp 949 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa 1997 – 2013, gồm 124 Nghị quyết của HĐND; 599 Quyết định và 226 Chỉ thị của UBND (có Mẫu số 1 kèm theo).

2. Danh mục 90 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đến ngày 31/12/2013, trong đó: hết hiệu lực toàn bộ 72 văn bản và hết hiệu lực một phần 18 văn bản (có Mẫu số 2 kèm theo).

3. Danh mục 877 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh còn hiệu lực đến ngày 31/12/2013, gồm 117 Nghị quyết của HĐND; 543 Quyết định và 217 Chỉ thị của UBND (có Mẫu số 3 kèm theo).

4. Danh mục 380 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, trong đó: Sửa đổi, bổ sung 24 văn bản; bãi bỏ toàn bộ 305 văn bản, bãi bỏ một phần 02 văn bản; thay thế hoặc ban hành văn bản mới 49 văn bản (có Mẫu số 4 kèm theo).

5. Tập hệ thống hóa 572 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành còn hiệu lực đến ngày 31/12/2013 (không bao gồm 305 văn bản cần bãi bỏ toàn bộ), thuộc các lĩnh vực: Nội chính; kinh tế; văn hóa – xã hội và lĩnh vực khác (có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh được công bố tại Điều 1:

1. Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan thực hiện đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh; gửi đăng Công báo tỉnh Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đến ngày 31/12/2013 theo quy định pháp luật;

2. Căn cứ Danh mục văn bản nêu tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này, các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương soạn thảo, trình UBND tỉnh (hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh) ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền quy định.

Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh năm 2014, thì khẩn trương đề xuất đưa vào Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản.

3. Các sở, ban, ngành tiến hành rà soát ngay các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực thuộc chức năng quản lý nhà nước của đơn vị mình theo Hiến pháp năm 2013, xác định nội dung trái với Hiến pháp, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để phù hợp với Hiến pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222