Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 684/QĐ-BKHCN năm 2013 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 684/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 01/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 684/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC GIỮA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quy chế làm việc của Bộ Khoa học và Công nghệ được ban hành kèm theo Quyết định số 688/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng Lãnh đạo chung mọi mặt hoạt động và công tác trong chức năng, nhiệm vụ của Bộ theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành.

Bộ trưởng phân công các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý các công việc hàng ngày trong từng lĩnh vực công tác của Bộ, trừ các công việc do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo. Thứ trưởng sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc thuộc phạm vi được phân công chỉ đạo.

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Thứ trưởng chủ động giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách, các Thứ trưởng chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau, Thứ trưởng đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Bộ trưởng quyết định.

3. Thứ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các quyết định liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng phân công; những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng trước khi xử lý, quyết định.

4. Thứ trưởng có trách nhiệm và quyền hạn trong phạm vi, lĩnh vực được phân công như sau:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc trong phạm vi được phân công; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các quyết định, kế hoạch hành động, chương trình công tác thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; xử lý theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực được phân công. Những vấn đề liên quan đến nhiều đơn vị mà các Thứ trưởng không thống nhất được thì báo cáo và xin ý kiến Bộ trưởng để xử lý.

5. Trường hợp cần thiết hoặc khi Thứ trưởng vắng mặt, Bộ trưởng trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Thứ trưởng. Việc phân công công việc giữa các Thứ trưởng quy định tại Điều 2 Quyết định này và có thể thay đổi theo quyết định của Bộ trưởng.

Điều 2. Phân công cụ thể

1. Bộ trưởng Nguyễn Quân:

a) Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của Bộ và của ngành KH&CN.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghệ cao; chỉ đạo hoạt động của Khu Công nghệ cao Hoà Lạc;

- Công tác tổ chức cán bộ;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

- Công tác thanh tra;

- Công tác xây dựng Đảng, quan hệ, phối hợp với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Cán sự Đảng các Bộ, ngành Trung ương và địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

c) Các đơn vị phụ trách:

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật;

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Thanh tra Bộ;

- Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc;

- Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN;

- Văn phòng các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước;

- Văn phòng Điều phối các Chương trình Quốc gia;

- Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN;

- Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN;

- Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

2. Thứ trưởng Lê Đình Tiến

a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, năng lượng nguyên tử và hoạt động KH&CN của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp;

- Hoạt động khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn;

- Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân;

- Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh...);

- Công tác báo chí;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban và theo dõi hoạt động KH&CN của một số địa phương theo sự phân công của Bộ trưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

b) Các đơn vị phụ trách:

- Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính (giúp Bộ trưởng);

- Cục Năng lượng nguyên tử;

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;

- Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam;

- Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN (giúp Bộ trưởng);

- Văn phòng các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước (giúp Bộ trưởng);

- Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia;

- Tạp chí Tia sáng;

- Văn phòng Đảng ủy Bộ;

- Văn phòng Công đoàn Bộ;

- Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ.

3. Thứ trưởng Nghiêm Vũ Khải

a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển KH&CN địa phương;

- Công tác pháp chế;

- Tham gia xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020 và tổ chức thực hiện Chiến lược;

- Hoạt động KH&CN địa phương;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban và theo dõi hoạt động KH&CN của một số địa phương theo sự phân công của Bộ trưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

b) Các đơn vị phụ trách:

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên (khoáng sản, môi trường và biến đổi khí hậu);

- Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN (giúp Bộ trưởng);

- Ban Khoa học và Công nghệ địa phương;

- Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng;

- Văn phòng Chương trình Nông thôn - Miền núi;

- Tạp chí Hoạt động khoa học.

4. Thứ trưởng Trần Việt Thanh

a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách KH&CN thuộc các lĩnh vực hội nhập quốc tế, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thông tin và thống kê KH&CN, ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mới công nghệ;

- Công tác ứng dụng, phát triển công nghệ;

- Công tác đổi mới công nghệ;

- Công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế;

- Công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng;

- Công tác hành chính và cải cách thủ tục hành chính;

- Công tác thông tin và thống kê KH&CN;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban và theo dõi hoạt động KH&CN của một số địa phương theo sự phân công của Bộ trưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

b) Các đơn vị phụ trách:

- Vụ Hp tác quốc tế;

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Cục Thông tin KH&CN Quốc gia;

- Vụ Công nghệ cao;

- Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh;

- Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ;

- Viện Ứng dụng công nghệ;

- Văn phòng Công nhận chất lượng;

- Văn phòng Chứng nhận hoạt động công nghệ cao và doanh nghiệp KH&CN;

- Văn phòng Dự án Việt Nam - Phần Lan (IPP);

- Văn phòng Dự án Ngân hàng thế giới (WB);

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế;

- Mạng lưới đại diện KH&CN (sau khi kết thúc Đề án 1136).

5. Thứ trưởng Trần Văn Tùng

a) Giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách về sở hữu trí tuệ, thị trường và doanh nghiệp KH&CN, phát triển tiềm lực KH&CN và chính sách chế độ đối với tổ chức và nhân lực KH&CN;

- Công tác sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;

- Công tác phát triển tổ chức và đội ngũ cán bộ KH&CN;

- Công tác phát triển thị trường công nghệ và doanh nghiệp KH&CN;

- Công tác phát triển tiềm lực KH&CN;

- Các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất của Bộ. Kế hoạch đầu tư phát triển của ngành;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban và theo dõi hoạt động KH&CN của một số địa phương theo sự phân công của Bộ trưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

b) Các đơn vị phụ trách:

- Cục Sở hữu trí tuệ;

- Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN;

- Trung tâm Tin học;

- Trường Quản lý KH&CN;

- Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ;

- Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ;

- Viện Nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ;

- Báo Khoa học và Phát triển;

- Báo điện tử VnExpress;

- Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật và các doanh nghiệp thuộc Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký và thay thế Quyết định số 2690/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-
Như Điều 3;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 684/QĐ-BKHCN năm 2013 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.331
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45