Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 68/QĐ-BKH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 16/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 68/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO ĐẤU THẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;
Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-BKH ngày 20/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Đề án xây dựng Tờ báo về Đấu thầu;
Căn cứ Giấy phép xuất bản số 310/GP-BTTTT ngày 25/10/2007 của bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-BKH ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Báo Đấu Thầu;
Theo đề nghị của Tổng biên tập Báo Đấu thầu và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Báo Đấu thầu là cơ quan báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng công khai, minh bạch các thông tin về đấu thầu; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, về các hoạt động đấu thầu trên cả nước theo quy định của Luật Báo chí, Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Điều 2. Báo Đấu thầu có nhiệm vụ:

1. Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu;

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế;

3. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; về các hoạt động đấu thầu trên cả nước;

4. Thông tin về các hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội;

5. Đấu tranh với các vi phạm pháp luật và các hiện trượng tiêu cực trong lĩnh vực kinh tế;

6. Giới thiệu về kinh tế thế giới; chính sách, pháp luật và kinh nghiệm quản lý kinh tế - xã hội của nước ngoài;

7. Cung cấp các dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật;

8. Thực hiện chế độ quản lý nhân sự của Báo theo sự phân cấp của lãnh đạo Bộ và các quy định của pháp luật;

9. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán; quản lý tài sản được giao; báo cáo định kỳ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Bộ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Báo Đấu thầu:

1. Lãnh đạo Báo:

a. Tổng biên tập Báo Đấu thầu

b. Các Phó Tổng biên tập

2. Các phòng/ban chuyên môn

a. Phòng Phóng viên –Biên tập

b. Phòng Thiết kế mỹ thuật – Sản xuất

c. Phòng Kinh doanh – Trị sự

d. Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

3. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng/ban chuyên môn thuộc Báo; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Tổng biên tập, các Phó Tổng biên tập và các chức danh Trưởng, Phó các phòng/ban chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hoạt động của Báo Đấu thầu

1. Báo Đấu thầu là đơn vị sự nghiệp có thu; hạch toán độc lập; có con dấu và tài khoản riêng; được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Báo Đấu thầu được vay vốn ngân hàng để kinh doanh và hợp tác với nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Báo Đấu thầu được quyết định tuyển dụng, cho thôi việc đối với các lao động hợp đồng làm việc cho Báo theo quy định của Bộ và pháp luật về lao động.

Điều 5. Tổng biên tập căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Đấu thầu, quy định nhiệm vụ, số lượng biên chế cho từng phòng/ban chuyên môn; xây dựng Quy chế hoạt động, chế độ tiền lương trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng biên tập Báo Đấu thầu, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Cục Báo chí (Bộ TT&TT);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc Bộ;
- Như Điều 6;
- Báo Đấu thầu (5 bản);
- Đảng ủy, Công đoàn cơ quan;
- Lưu: VT; Vụ TCCB (3 bản).

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 68/QĐ-BKH ngày 16/01/2008 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.345

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!