Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 68/2003/QĐ-TTg thành lập Ban Điều phối Quốc gia thực hiện Công ước Chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 68/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 68/2003/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CHỐNG SA MẠC HOÁ CỦA LIÊN HỢP QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 689/BNN-HTQT ngày 28 tháng 3 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc (sau đây gọi tắt là Ban Điều phối), gồm các thành viên sau:

1. Trưởng Ban: Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các Phó Ban:

- Cục trưởng Cục Phát triển lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phó Ban thường trực).

- 01 Lãnh đạo Cục Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- 01 Lãnh đạo Cục Quản lý nước và Công trình thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Các uỷ viên: Cán bộ của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ.

4. Thư ký Ban Điều phối do Trưởng Ban quyết định.

Điều 2. Ban Điều phối có nhiệm vụ sau:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan trong việc thực hiện Công ước chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc.

2. Điều phối, tổ chức triển khai và đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá.

3. Kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án chống thoái hoá đất, giảm nhẹ thiên tai, hạn hán, quản lý phát triển bền vững tài nguyên và xoá đói giảm nghèo ở vùng bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sa mạc hoá; xúc tiến việc thiết lập hệ thống cảnh báo sớm ở các vùng nhạy cảm.

4. Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong việc thực hiện Công ước; tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về tài chính và kỹ thuật để thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá.

5. Nghiên cứu, đề xuất việc soạn thảo các văn bản pháp luật quy định hoặc hướng dẫn việc thực hiện Công ước, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Chế độ làm việc:

1. Ban Điều phối có trụ sở và bộ phận giúp việc đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các thành viên và bộ phận giúp việc của Ban Điều phối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhân sự của bộ phận giúp việc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

2. Trưởng Ban Điều phối chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các mặt hoạt động của Ban; ban hành Quy chế làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Điều phối được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan và Trưởng Ban Điều phối chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 68/2003/QĐ-TTg thành lập Ban Điều phối Quốc gia thực hiện Công ước Chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.769
DMCA.com Protection Status