Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 67/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Huỳnh Thị Nga
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2010/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO - HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật T chc Hi đng nhân dân và y ban nhân dân được Quc hi nưc Cộng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 22/2007/TTLT-BVHTT-UBTDTT ngày 24/7/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Ủy ban Thể dục, Thể thao hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Khuyến học tại Tờ trình số 78/TTr-HKH-SGDĐT-SVHTTDL ngày 17/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh này bản Quy chế v t chc và hoạt động ca Trung tâm Văna th thao - Học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký đồng thời thay thế các Quyết định sau:

- Quyết định số 1447/QĐ-CT.UBT ngày 05/5/2004 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng.

- Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 02/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy đnh vt chc và hoạt đng của Trung tâm Văn hóa thể thao cơ sở.

- Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 02/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn png UBND tnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Ch tch UBND các huyn, thxã Long Khánh và thành ph Biên a, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Giám đốc các Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng, Trung tâm Học tập cộng đồng và các đơn v có liên quan chu tch nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nga

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO - HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 67/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) được sáp nhập từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao cơ sở và Trung tâm Học tập cộng đồng;

2. Phân cấp quản lý: Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng do UBND cấp xã quản lý trực tiếp và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng Giáo dục và Đào tạo đối với lĩnh vực học tập cộng đồng và phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền.

Điều 2. Vị trí

1. Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã là đơn vị sự nghiệp có thu về lĩnh vực văn hóa, thể thao và giáo dục ở cấp cơ sở trực thuộc UBND cấp xã.

2. Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Chức năng

Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã có các chức năng sau:

1. Tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả cộng đồng.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyn, vận động thực hiện các ch trương, đưng lối ca Đng, chính sách, pháp luật ca Nhà ớc, nhiệm v kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hi ca UBND cp xã đến vi nhân dân sinh sng và làm việc trên đa bàn.

3. Phối hợp với điểm Thông tin Khoa học và Công nghệ cấp xã khai thác và cung cấp thông tin khoa học - công nghệ từ thư viện điện tử công nghệ nông thôn phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại địa phương.

4.T chc các hot động văn a, th thao nhằm định hưng, nâng cao trình đ thẩm m và th hiếu lành mnh v văn hóa, ththao, đáp ứng nhu cầu hưng th, vui chơi, sáng to văn hóa nghthut cho nhân dân ti sở.

5. ng dn nghip v chuyên môn cho phong trào văna văn ngh và th thao quần chúng ở cơ s.

6. Cung ng dch v công vvăn hóa, thông tin và ththao.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tên của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng

1. Tên của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng: Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng + tên xã (hoặc tên riêng).

2. Tên của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng được ghi trên quyết định thành lập, con dấu, bảng tên và trên các giấy tờ giao dịch của Trung tâm.

3. Bảng tên của Trung tâm gồm những nội dung chính sau đây:

a) Góc phía trên, bên trái: Ủy ban nhân dân cấp xã + tên xã.

b) Ở giữa: Tên Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng (chữ in hoa).

c) Dưới cùng: Địa chỉ của Trung tâm, điện thoại, fax, e-mail (nếu có).

d) Nền bảng màu xanh dương, chữ màu trắng.

Điều 5. Nhiệm vụ

Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình hoạt động hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được UBND cấp xã phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức của người dân.

3. Làm đầu mối trong việc triển khai các chương trình, dự án trong các lĩnh vực khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và các chủ trương, chính sách tại địa phương, đồng thời tổ chức triển khai những nội dung do địa phương yêu cầu nhằm đáp ứng nguyện vọng học tập, tìm hiểu của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực.

4. Điều tra nhu cầu học tập, hưởng thụ văn hóa, thể dục thể thao của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình thức học tập, sinh hoạt phù hợp với điều kiện của từng nhóm đối tượng. Phối hợp với các đơn vị và tổ chức kinh tế, xã hội thực hiện các chương trình phổ biến kiến thức thuộc các lĩnh vực chuyên ngành nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần và vật chất cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

5. Tổ chức, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể dục thể thao trong và ngoài địa phương; xây dựng tủ sách phục vụ các tầng lớp nhân dân; duy trì có hiệu quả hoạt động đọc sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục cho con em nhân dân địa phương, phòng chống tệ nạn xã hội.

6. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích; tổ chức các lớp năng khiếu, lớp nghề nghiệp theo yêu cầu của nhân dân; triển lãm chuyên đề, chiếu phim và các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao.

7. Thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tổ chức hoạt động của Trung tâm với UBND cấp xã và cơ quan chuyên ngành cấp trên.

Điều 6. Quyền hạn

Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng có các quyền hạn sau:

a) Được phép liên kết, phối hợp với cá nhân, tập thể để đầu tư toàn bộ hoặc từng phần cơ sở vật chất để mở rộng các dịch vụ văn hóa, học tập, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí nhằm làm phong phú, đa dạng các loại hình hoạt động theo hình thức xã hội hóa phù hợp với chuyên môn theo quy định của pháp luật.

b) Được mời các cộng tác viên, giáo viên, hướng dẫn viên mở các lớp năng khiếu và các lớp đáp ứng nhu cầu học tập, các chương trình bồi dưỡng kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật, dạy nghề ngắn hạn ở Trung tâm và được chi trả chế độ bồi dưỡng theo quy định của Nhà nước.

c) Được cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn do cơ quan chuyên ngành cấp trên tổ chức.

d) Xây dựng mạng lưới cộng tác viên chuyên môn nghiệp vụ nhằm duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

Điều 7. Điều kiện và thẩm quyền thành lập

1. Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng được thành lập khi có các điều kiện sau:

a) Việc thành lập Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao và giáo dục của địa phương trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa thể thao cơ sở và Trung tâm Học tập cộng đồng hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của cộng đồng.

b) Có địa điểm cụ thể, có cơ sở vật chất, thiết bị, cán bộ quản lý, giáo viên, hướng dẫn viên, kế toán, thủ quỹ theo quy định của Quy định này.

c) Có quy định tổ chức hoạt động của Trung tâm.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng theo đề nghị của UBND cấp xã.

Điều 8. Hồ sơ và thủ tục thành lập

1. Hồ sơ thành lập Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng gồm:

a) Tờ trình của Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị thành lập Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng, trong đó có các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quy định này.

b) Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa thể thao cơ sở và Trung tâm Học tập cộng đồng hiện có của xã. Nội dung đề án phải thể hiện được các nội dung chính sau:

- Sự cần thiết phải thành lập Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

- Tên, địa chỉ, số điện thoại của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng khi thành lập.

- Thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có.

- Danh sách các thành viên làm công tác quản lý.

c) Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những người dự kiến làm cán bộ quản lý Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

d) Nội quy hoạt động của Trung tâm.

2. Thủ tục thành lập được quy định như sau:

a) UBND cấp xã lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 điều này.

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản cho UBND cấp xã.

3. Việc thành lập và tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng phải được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp xã để đảm bảo tính công khai, minh bạch và cập nhật thông tin đến cộng đồng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

Điều 9. Đình chỉ hoạt động

1. Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp sau:

a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

b) Hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng không đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của cộng đồng, không được sự hưởng ứng của nhân dân;

c) Trong thời hạn 12 tháng liên tục, Trung tâm không có hoạt động để phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của cộng đồng.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định việc đình chỉ hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng. Trong quyết định đình chỉ hoạt động của Trung tâm phải xác định rõ lý do và căn cứ đình chỉ, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên, học viên và các vấn đề khác có liên quan.

3. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng thực hiện như sau:

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp tổ chức thanh tra hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn. Nếu có căn cứ để đình chỉ hoạt động theo quy định tại khoản 1 điều này thì trình UBND cấp huyện quyết định đình chỉ hoạt động Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

4. Sau thời gian đình chỉ, nếu Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra và trình UBND cấp huyện ra quyết định cho phép Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng được hoạt động trở lại.

Điều 10. Giải thể

1. Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

b) Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

c) Mục tiêu và nội dung hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định việc giải thể Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học viên.

3. Trình tự, thủ tục giải thể trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng thực hiện như sau:

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức thanh tra Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn. Nếu có căn cứ để giải thể theo quy định tại khoản 1 điều này thì trình UBND dân cấp huyện quyết định giải thể Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

Điều 11. Tổ chức biên chế

1. Không bố trí biên chế theo chế độ công chức, viên chức ở các Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

2. Cán bộ quản lý Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng được bố trí theo chế độ kiêm nhiệm, gồm các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán, thủ quỹ, tổ chuyên môn.

Điều 12. Giám đốc

1. Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng là người quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm do Lãnh đạo UBND cấp xã kiêm nhiệm, được Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trên cơ sở đề nghị của UBND cấp xã. Giám đốc Trung tâm được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

2. Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng được quy định tại Điều 5 của Quy định này.

b) Tuyên truyền vận động mọi thành viên trong cộng đồng tham gia các hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

c) Huy động các nguồn lực trong và ngoài cộng đồng để duy trì và phát triển các hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

d) Là chủ tài khoản và chịu trách nhiệm trong việc quản lý tài chính, cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

e) Xây dựng nội quy, quy định hoạt động, tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ kết quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng với UBND cấp xã và các cơ quan quản lý cấp trên.

g) Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và được hưởng các chế độ phụ cấp trách nhiệm và khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 13. Phó Giám đốc

1. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả công việc được giao. Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm. Phó Giám đốc Trung tâm được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

2. Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng có các Phó Giám đốc sau:

a) Phó Giám đốc chuyên trách lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thông tin truyền thông và thể dục thể thao do Trưởng ban Văn hóa thông tin cấp xã kiêm nhiệm.

b) Phó Giám đốc chuyên trách lĩnh vực học tập cộng đồng do Lãnh đạo hoặc giáo viên có năng lực của trường trung học cơ sở hoặc trường tiểu học trên địa bàn đảm nhiệm. Thành viên này được ngành giáo dục biệt phái sang phụ trách, biên chế được giữ tại ngành giáo dục. Lương, phụ cấp và các chế độ khác thực hiện như đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, do ngành giáo dục địa phương chi trả và được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

c) Phó Giám đốc phụ trách công tác tuyên truyền, vận động do Lãnh đạo Hội Khuyến học cấp xã kiêm nhiệm.

Căn cứ vào khả năng và điều kiện công tác cụ thể của các Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm phân công 01 Phó Giám đốc trực để giải quyết công việc hàng ngày của Trung tâm.

3. Phó Giám đốc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Giúp việc cho Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và giải quyết các công việc do Giám đốc giao.

b) Khi giải quyết công việc được Giám đốc giao, Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả công việc được giao.

c) Thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm khi được ủy quyền.

d) Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và được hưởng các chế độ phụ cấp trách nhiệm và khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 14. Kế toán, thủ quỹ

Kế toán, thủ quỹ của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng do kế toán, thủ quỹ của UBND cấp xã kiêm nhiệm, được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

Trong trường hợp Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng tự chủ được kinh phí hoạt động có thể thực hiện việc hợp đồng lao động đối với các chức danh kế toán, thủ quỹ và các chức danh khác như: Ủy viên phụ trách chuyên môn, bảo vệ, phục vụ…

Điều 15. Tổ chuyên môn

Tùy theo quy mô, đặc điểm của các hoạt động, Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng được thành lập tổ chuyên môn gồm các ủy viên phụ trách về lĩnh vực văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng để hỗ trợ Ban Giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chế độ làm việc theo hình thức tình nguyện, hợp đồng dài hạn, ngắn hạn hoặc thời vụ. Việc chi trả lương, phụ cấp, tiền bồi dưỡng cho các thành viên này được Giám đốc Trung tâm cân đối từ các nguồn thu và theo mức thỏa thuận.

Điều 16. Giáo viên, hướng dẫn viên

1. Giáo viên, hướng dẫn viên tham gia giảng dạy và sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng bao gồm:

a) Giáo viên được phòng Giáo dục và Đào tạo biệt phái để dạy chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục.

b) Báo cáo viên dạy các chuyên đề, các cộng tác viên, hướng dẫn viên và những người tình nguyện tham gia hướng dẫn học tập tại Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm.

2. Giáo viên, hướng dẫn viên có nhiệm vụ:

a) Giảng dạy theo nội dung, chương trình và viết tài liệu phục vụ giảng dạy - học tập theo quy định.

b) Chịu sự giám sát của các cấp quản lý về chất lượng, nội dung và phương pháp dạy học.

c) Hướng dẫn, giúp đỡ học viên, người tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

d) Rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống.

3. Giáo viên, hướng dẫn viên có quyền:

a) Được Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Giáo viên dạy xóa mù chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Giáo viên, hướng dẫn viên dạy và hướng dẫn các chương trình khác được hưởng các chế độ theo quy định của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

4. Khen thưởng và kỷ luật:

a) Giáo viên, hướng dẫn viên có thành tích sẽ được khen thưởng theo quy định.

b) Giáo viên, hướng dẫn viên có hành vi vi phạm khi thi hành nhiệm vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Học viên, hội viên

1. Học viên, hội viên của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng là những người dân trong cộng đồng có nhu cầu học tập, sinh hoạt được Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng tiếp nhận vào học, sinh hoạt tại các lớp học, các câu lạc bộ do Trung tâm quản lý.

2. Học viên, hội viên có nhiệm vụ:

a) Thực hiện đầy đủ các quy định của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng khi tham gia học tập, sinh hoạt.

b) Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

c) Đóng học phí đầy đủ và đúng hạn (nếu có) theo quy định của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

3. Học viên, hội viên có quyền:

a) Được chọn chương trình, nội dung, hình thức học và sinh hoạt phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và điều kiện tổ chức của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

b) Được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, sinh hoạt của bản thân.

c) Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện để đóng góp ý kiến về nội dung, phương pháp học tập, sinh hoạt cũng như các hoạt động khác của Trung tâm.

d) Học viên Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng được công nhận kết quả học tập theo quy định tại Điều 21 của Quy định này.

4. Khen thưởng và kỷ luật:

a) Học viên có thành tích trong học tập được Trung tâm khen thưởng theo quy định hiện hành.

b) Học viên, hội viên vi phạm các quy định trong quá trình học tập, sinh hoạt, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Chương trình giáo dục, kế hoạch học tập, sinh hoạt văn hóa, thể thao

1. Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng thực hiện các chương trình giáo dục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 của Quy định này.

2. Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xây dựng kế hoạch dạy học và sinh hoạt văn hóa, thể thao theo thời gian biểu cụ thể phù hợp với từng chương trình giáo dục, sinh hoạt.

Điều 19. Tài liệu học tập

Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng sử dụng tài liệu do các Bộ, ngành, các cơ quan chức năng có liên quan biên soạn, các tài liệu phù hợp với đặc thù của địa phương do Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền ban hành hoặc tài liệu do các nhà chuyên môn có kinh nghiệm biên soạn.

Điều 20. Tổ chức lớp học và các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao

1. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các lớp xóa mù chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng hoặc tại các ấp, thôn, bản có đủ điều kiện để tổ chức lớp học.

2. Đối với các lớp học khác và các hoạt động văn hóa, thể thao: Tùy theo nội dung và chương trình, Trung tâm sẽ tổ chức tại các địa điểm và thời gian phù hợp.

Điều 21. Công nhận kết quả học tập

1. Học viên học hết chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy định này, nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 30/12/2008 thì được Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xác nhận kết quả học tập.

2. Học viên học hết các chương trình khác quy định tại khoản 2 và 3 Điều 5 của Quy định này thì tùy theo nội dung, thời gian học, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng hoặc các đơn vị chuyên môn liên quan xác nhận kết quả học tập (nếu người học có nhu cầu).

Điều 22. Chế độ làm việc

1. Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng hoạt động theo cơ chế tự quản được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí và tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động.

2. Quản lý tài chính theo nguyên tắc công khai, dân chủ, chi đúng, phù hợp với điều kiện thực tế của hoạt động; nguồn thu từ các hoạt động nghiệp vụ hoặc dịch vụ thực hiện theo nguyên tắc lấy thu bù chi.

Điều 23. Mối quan hệ công tác với các đơn vị

1. Với UBND cấp xã:

Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND cấp xã trong các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, nội dung, kế hoạch hoạt động, tài chính, tài sản; thường xuyên báo cáo công tác với Chủ tịch UBND cấp xã theo chế độ quy định và theo yêu cầu đột xuất.

2. Với phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện:

a) Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện chỉ đạo và hướng dẫn Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng về công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực học tập cộng đồng.

b) Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện chỉ đạo và hướng dẫn Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng về công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao.

3. Với Hội Khuyến học cấp xã và các ban, ngành, đoàn thể:

a) Hội Khuyến học cấp xã có nhiệm vụ phối hợp Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng trong việc phổ biến tuyên truyền các hoạt động, vận động các nguồn lực trong xã hội hỗ trợ về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, tham gia giảng dạy tại các Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

b) Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng tăng cường mối quan hệ với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức xã hội trên địa bàn theo nguyên tắc phối hợp, hỗ trợ nhau theo chức năng của từng cơ quan để hoàn thành nhiệm vụ chung của địa phương và nhiệm vụ riêng của từng đơn vị.

Điều 24. Cơ sở vật chất

1. Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng có cơ sở vật chất và các thiết bị cần thiết đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Trung tâm trên cơ sở đầu tư, trang bị mới hoặc tận dụng các cơ sở vật chất sẵn có trên địa bàn cấp xã.

2. Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng được trang bị các thiết bị chuyên dùng thích hợp phục vụ cho các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục.

3. Đối với các địa phương hiện chưa có Trung tâm Văn hóa - Thể thao cơ sở, UBND cấp xã thực hiện việc giới thiệu địa điểm, quy hoạch quỹ đất sử dụng cho Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng tại vị trí thuận lợi bao gồm các hạng mục: Hội trường đa năng, các phòng học, phòng chức năng, sân bóng đá, khu trò chơi thiếu nhi, vườn hoa, đường đi, tường rào, các công trình phụ... việc thiết kế khi xây dựng công trình cần có ý kiến thống nhất của các ngành văn hóa, thể dục thể thao, ngành giáo dục - đào tạo, địa phương và đơn vị sử dụng. Sau khi xây dựng, thực hiện việc sáp nhập cơ sở vật chất và các tài sản của Trung tâm Học tập cộng đồng hiện có.

4. Kinh phí xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 40% dự toán xây lắp được duyệt (không quá 600 triệu đồng cho mỗi dự án), kinh phí còn lại được đầu tư từ ngân sách huyện và nguồn xã hội hóa theo Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2010 của UBND tỉnh.

Điều 25. Kinh phí hoạt động

Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng là đơn vị sự nghiệp có thu, có nhiệm vụ thực hiện chế độ thu, chi theo quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, ngân sách, hoạt động theo cơ chế tự quản và tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động.

1. Nội dung thu bao gồm:

a) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: Hàng năm, ngân sách cấp huyện chi 65 triệu đồng cho hoạt động của mỗi Trung tâm. Mức hỗ trợ sẽ được điều chỉnh khi có biến động về giá sinh hoạt, mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

b) Kinh phí huy động từ các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, các dự án triển khai tại địa phương liên quan đến nội dung hoạt động của lĩnh vực học tập cộng đồng.

c) Kinh phí thu từ các hoạt động vui chơi giải trí, lớp năng khiếu, lớp ngành nghề chuyên môn.

d) Kinh phí thu từ các hoạt động dịch vụ công. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia các hoạt động dịch vụ công tại Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng. Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tổ chức các hoạt động dịch vụ tại Trung tâm.

e) Nguồn kinh phí tài trợ của các cá nhân và các tổ chức kinh tế - xã hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, các đoàn thể trong và ngoài nước (nếu có).

2. Nội dung chi bao gồm:

a) Chi cho việc tổ chức các hoạt động của Trung tâm.

b) Chi phụ cấp, tiền lương cho cán bộ quản lý, giáo viên, hướng dẫn viên, người làm công.

c) Chi trang bị, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho hoạt động và tài liệu học tập.

d) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

3. Việc quản lý thu, chi từ các nguồn tài chính của Trung tâm thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng các quy định của Nhà nước; nguồn thu từ các hoạt động nghiệp vụ hoặc dịch vụ cần được chi đúng, phù hợp với điều kiện thực tế của hoạt động và theo nguyên tắc lấy thu bù chi.

Điều 26. Định mức phụ cấp trách nhiệm, tiền công cho các chức danh

1. Các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo hệ số 0,5 của mức lương tối thiểu; thủ quỹ được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo hệ số 0,3 của mức lương tối thiểu từ nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách.

2. Phụ cấp, tiền công cho các chức danh khác được Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng chi theo mức thỏa thuận và phù hợp với khả năng tự cân đối của Trung tâm.

Điều 27. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh:

a) Phối hợp tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và các chính sách cụ thể của địa phương; đề xuất các giải pháp thực hiện sự hỗ trợ của Trung ương để xây dựng và phát triển bền vững các Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng trên địa bàn; phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội mở các lớp học chuyên đề, các lớp tập huấn thuộc chương trình, dự án có liên quan; tổ chức biên soạn tài liệu để phục vụ các hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong tỉnh.

b) Phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo các hoạt động giáo dục của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

c) Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học cấp huyện phối hợp với các cơ sở giáo dục, các cá nhân, tổ chức, đoàn thể xã hội trong việc vận động người học, hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, sinh hoạt và tham gia giảng dạy tại Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

2. Trách nhiệm của phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện:

a) Phối hợp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cấp huyện về chủ trương, biện pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

b) Phối hợp chỉ đạo có hiệu quả về nội dung và các hình thức hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

c) Hỗ trợ nguồn nhân lực cho Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

d) Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

e) Phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm về hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng. Báo cáo định kỳ cho UBND cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý và hoạt động của các Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng đóng trên địa bàn.

3. Trách nhiệm của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện và các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức xã hội:

a) Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện và các trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn có trách nhiệm tư vấn, chọn, điều động giáo viên tham gia giảng dạy và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, biên soạn tài liệu về lĩnh vực giáo dục cho Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

b) Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng tăng cường mối quan hệ với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các tổ chức xã hội trên địa bàn xã trên nguyên tắc phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau theo chức năng của từng cơ quan để hoàn thành nhiệm vụ chung của xã và nhiệm vụ riêng của mỗi đơn vị.

4. Trách nhiệm của UBND cấp xã:

a) Trực tiếp quản lý về tổ chức, nhân sự, nội dung và kế hoạch hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

b) Tạo điều kiện để Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng hoạt động theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

c) Phối hợp với các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, Hội Khuyến học cấp xã, các tổ chức kinh tế - xã hội, các đoàn thể quần chúng trên địa bàn và các tổ chức khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, văn hóa, thể dục, thể thao hỗ trợ các hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng.

Điều 28. Quy định khác

Đối với các xã chưa có Trung tâm Văn hóa - Thể thao cơ sở, hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng vẫn được thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời gian chuẩn bị đầu tư các điều kiện nhằm phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao cho phép thực hiện bổ sung các nội dung sau:

1. Về tổ chức biên chế:

Cán bộ quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng được bố trí theo chế độ kiêm nhiệm và bao gồm các chức danh sau:

a) Giám đốc Trung tâm do Lãnh đạo UBND cấp xã phụ trách.

b) Phó Giám đốc Thường trực do Lãnh đạo hoặc giáo viên có năng lực của trường trung học cơ sở hoặc trường tiểu học trên địa bàn đảm nhiệm. Thành viên này được ngành giáo dục biệt phái sang phụ trách, biên chế được giữ tại ngành giáo dục. Lương, phụ cấp và các chế độ khác thực hiện như đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, do ngành giáo dục địa phương chi trả và được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

c) Phó Giám đốc phụ trách công tác tuyên truyền, vận động do Lãnh đạo Hội Khuyến học cấp xã phụ trách.

2. Về trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng:

Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng làm chủ tài khoản và chịu trách nhiệm trong việc quản lý tài chính, cơ sở vật chất của Trung tâm.

3. Về các chức danh kế toán, thủ quỹ:

Trong trường hợp Trung tâm Học tập cộng đồng tự chủ được kinh phí hoạt động có thể thực hiện việc hợp đồng lao động đối với các chức danh kế toán, thủ quỹ và các chức danh khác như: Bảo vệ, phục vụ…

4. Về việc công nhận kết quả học tập của học viên:

Học viên học hết chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy định này, nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng xác nhận kết quả học tập.

5. Về tài chính của Trung tâm Học tập cộng đồng:

a) Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước: Hàng năm, ngân sách cấp huyện chi 35 triệu đồng cho mỗi Trung tâm Học tập cộng đồng. Mức hỗ trợ sẽ được điều chỉnh khi có biến động về giá sinh hoạt, mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

b) Các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo hệ số 0,5 của mức lương tối thiểu; thủ quỹ được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo hệ số 0,3 của mức lương tối thiểu từ nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách.

c) Đối với các hoạt động, dịch vụ có thu, Trung tâm Học tập cộng đồng tự cân đối các khoản chi cho các nội dung: Chi cho giáo viên, báo cáo viên, tài liệu, trang thiết bị phục vụ, khấu hao tài sản, quảng cáo, quản lý, phục vụ… theo nguyên tắc lấy thu bù chi.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 29. UBND cấp huyện và UBND cấp xã, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng và Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và Thủ trưởng các ngành có liên quan theo chức năng có trách nhiệm hướng dẫn trin khai thực hin Quy định này.

Điều 30. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung Quy định này, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng, Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Khuyến học tỉnh thông qua phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa - Thông tin, Hội Khuyến học huyện để kiến nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 về quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.918

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!