Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND điều chỉnh mục IV, chương trình hành động thực hiện “năm 2006 - năm cải cách hành chính” kèm theo Quyết định 41/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 67/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 03/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 67/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ ĐIỂM CỦA MỤC IV, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN “NĂM 2006 - NĂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2006/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 03 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình hành động thực hiện “Năm 2006-Năm cải cách hành chính”; 
Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố tại Tờ trình số 20/TTr-CCHC ngày 03 tháng 04 năm 2006
;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh một số điểm của mục IV, Chương trình hành động thực hiện “Năm 2006 - Năm cải cách hành chính”, ban hành kèm theo Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố, như sau:

1.1- Điểm 2.2 : Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung: 2.2; 2.3; 4.2; 4.5; 4.6; 5; 8; 9.1 (Mục II, Chương trình cải cách hành chính năm 2006).

1.2- Điểm 2.3 : Giao Ban Chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung:  2.4; 4.3; 4.4 (Mục II, Chương trình cải cách hành chính năm 2006).

1.3- Điểm 2.5 : Giao Chánh Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tiếp công dân thành phố hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung : 9.5 (Mục II, Chương trình cải cách hành chính năm 2006).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung khác không được điều chỉnh tại Quyết định này, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện theo Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/2006/QĐ-UBND điều chỉnh mục IV, chương trình hành động thực hiện “năm 2006 - năm cải cách hành chính” kèm theo Quyết định 41/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.692
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144