Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 665/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lê Dũng
Ngày ban hành: 06/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 665/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VỚI THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Ch thị số 13/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề ngh của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 96/TTr-SNV ngày 25/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Tỉnh Đoàn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tnh (b/c);
- UB MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- NC (H);
- Lưu: VT, L12/5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng

 

KẾ HOẠCH

GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VỚI THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 665/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đtriển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thtướng Chính phủ về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tạo điều kiện để thanh niên nắm bắt những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác phát triển thanh niên. Đồng thời, thông qua buổi gặp gỡ, đối thoại nhằm tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề thanh niên đề xuất, kiến nghị.

2. Yêu cầu

- Nội dung chương trình phải phù hợp với thanh niên, nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mc đối với thanh niên.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc đối thoại với thanh niên có trách nhiệm trả lời những ý kiến của thanh niên đặt ra.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề và nội dung đối thoại

a) Chủ đề: Căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn và các cơ quan đơn vị có liên quan lựa chọn chủ đề đối thoại với thanh niên hàng năm cho phù hợp.

b) Nội dung: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan giải đáp những vấn đề của thanh niên đặt ra có liên quan đến chính sách phát triển thanh niên như:

- Tạo điều kiện cho thanh niên trong học tập (Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Cà Mau).

- Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho thanh niên (Sở Y tế).

- Tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch).

- Chính sách, đề án thu hút, trọng dụng thanh niên tài năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà (Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Định hướng giáo dục tư tưởng, lối sống cho thanh niên và phong trào hoạt động của thanh niên trên địa bàn tỉnh (Tỉnh đoàn).

- Một số vấn đề khác có liên quan.

2. Thành phần và số lượng tham dự

a) Thành phần tham gia trực tiếp đối thoại:

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

b) Thành phần đại biểu mời:

- Đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy;

- Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tnh có liên quan;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tùy theo tình hình thực tế và chủ đề đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bố trí thành phần mời và số lượng tham gia cho phù hợp.

c) Số lượng và thành phần thanh niên tham dự:

- Số lượng: dự kiến 300 - 400 thanh niên;

- Thành phn thanh niên:

+ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau;

+ Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Cà Mau khóa IX;

+ Đoàn thanh niên lực lượng vũ trang;

+ Đoàn khối Dân chính đảng;

+ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh;

+ Ban Thường vụ các Huyện đoàn, Thành đoàn;

+ Cán bộ Đoàn ở cơ sở;

+ Học sinh, sinh viên thuộc các trường: trung học phổ thông; trường trung cấp nghề; trường cao đẳng; trường đại học trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

+ Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu ở các cơ quan, đơn vị, cơ sở được biểu dương, khen thưởng trong quá trình công tác, lao động, học tập,...

III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Thi gian: Định kỳ vào Tháng thanh niên hàng năm, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức gặp gỡ, đối thoại với thanh niên. Tùy theo tình hình thực tế của tỉnh có thể gặp gỡ, đối thoại với thanh niên thông qua tọa đàm hoặc hội nghị trực tuyến.

2. Địa điểm: Hội trường Nhà thiếu nhi tỉnh hoặc địa điểm khác phù hp, đảm bảo việc gặp gỡ, đối thoại với thanh niên.

3. Hình thức tổ chức: Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan đối thoại trực tiếp với thanh niên theo hình thức hỏi và trả lời về các nội dung xoay quanh chủ đề của Chương trình được quy định trong kế hoạch.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan xây dựng nội dung chi tiết của Chương trình đối thoại.

b) Mời lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trực tiếp tham gia vào thành phần đối thoại với thanh niên; đại biểu, cơ quan thông tin, báo chí tham dự và đưa tin.

c) Phối hợp với Sở Tài chính trong công tác lập dự toán kinh phí trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Tỉnh đoàn

a) Lựa chọn, phân bổ số lượng và gửi giấy mời đến thanh niên được mời tham dự Chương trình đối thoại đúng theo nội dung Kế hoạch đã ban hành; tổng hợp câu hỏi và danh sách thanh niên đặt câu hỏi gửi đến Sở Nội vụ ít nhất là 07 ngày trước khi tiến hành tổ chức đối thoại.

b) Chỉ đạo Ban Thường vụ các Huyện đoàn, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc khi tham gia Chương trình đối thoại phải bám sát chủ đề và các nội dung của Chương trình đối thoại. Những nội dung đề xuất của thanh niên đối với lãnh đạo tỉnh phải xuất phát từ thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của số đông thanh niên tại địa phương.

3. S Tài chính

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong việc cân đối bố trí kinh phí để tổ chức Chương trình, kế hoạch đối thoại với thanh niên. Hướng dẫn thủ tục lập dự toán và quyết toán kinh phí tổ chức theo quy định.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan trực tiếp đến nội dung Chương trình đối thoại với thanh niên, có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng nội dung chi tiết của Chương tnh đối thoại.

b) Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện và thành phố Cà Mau cử đại diện đến dự Chương trình đối thoại với thanh niên theo thư mời.

Trên đây là Kế hoạch gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, yêu cu Thủ trưởng các sở, ngành và các đơn vị có liên quan phản ánh đến y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời xem xét, giải quyết hoặc đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.006
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57