Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 66/QĐ-UBND-TL năm 2013 thành lập Hạt Kiểm lâm trực thuộc Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 66/QĐ-UBND-TL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 06/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/QĐ-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HẠT KIỂM LÂM TRỰC THUỘC VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 1020/BNN-TCLN ngày 27/3/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đồng ý chủ trương thành lập Hạt Kiểm lâm trực thuộc Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hạt Kiểm lâm trực thuộc Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Hạt Kiểm lâm).

Hạt Kiểm lâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về biên chế, công tác và kinh phí hoạt động của Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim; đồng thời chịu sự quản lý về công tác nghiệp vụ, trang thiết bị chuyên ngành của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Hạt Kiểm lâm là cơ quan hành chính nhà nước, có tư cách pháp nhân, trụ sở và con dấu riêng.

Điều 3. Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim có trách nhiệm ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm các chức danh theo tiêu chuẩn quy định và phân cấp quản lý.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giám đốc Công an Tỉnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT/TU; TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- BTC/TU;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/QĐ-UBND-TL năm 2013 thành lập Hạt Kiểm lâm trực thuộc Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.905
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33