Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 66/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lại Xuân Lâm
Ngày ban hành: 24/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tin liên tịch số 34/2011/TTLT-BTTTT-BNG ngày 24/11/2011 của Liện bộ: Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao hướng dẫn việc phối hợp thi hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại kèm theo Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 644/TTr-STTTT ngày 12 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tư Pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL):
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công báo tỉnh; Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Chi cục Văn thư-Lưu trữ tĩnh;
- Lưu: VT; VX4; NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định thống nhất nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum; quy định trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc quản lý nhà nước và phối hợp, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Thông tin đối ngoại

Thông tin đối ngoại quy định tại Quy chế này là thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử văn hóa, dân tộc Việt Nam và của tỉnh Kon Tum; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh ra trong nước và thế giới, thông tin trong nước và thế giới vào tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương, địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum và của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

2. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn. Kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động, chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh; giữa đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường sự hiểu biết, tranh thủ sự hợp tác, đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần cùng có lợi, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của tỉnh Kon Tum.

3. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong quá trình quản lý và tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại.

Điều 4. Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại

Hoạt động thông tin đối ngoại là hoạt động đưa thông tin về đất nước Việt Nam, về tỉnh Kon Tum đến với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến với nhân dân trong nước. Nội dung thông tin đối ngoại bao gồm:

1. Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước; thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt Nam và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến nhân dân trong nước; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của Việt Nam.

2. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa độc đáo của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, truyền thống lịch sử, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Kon Tum đang phát triển theo xu hướng hội nhập quốc tế; thông tin về chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển giao thương và hợp tác quốc tế; thông tin về quan hệ đối ngoại của tỉnh và phối hợp cung cấp thông tin trong nước, thông tin quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh, giúp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về tình hình thế giới, tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm, tinh hoa văn hóa nhân loại, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

3. Phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc nhằm chống phá sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

4. Các loại hình hoạt động thông tin đối ngoại khác theo quy định của Nhà nước.

Chương II

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 5. Nội dung công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

1. Xây dựng, ban hành các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình về thông tin đối ngoại của tỉnh.

3. Xây dựng hoàn thiện bộ máy tổ chức nhân sự, chính sách đầu tư kinh phí đối với cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại; xây dựng, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thông tin cho các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài; cung cấp thông tin cho kiều bào về thăm quê hương, các nhà đầu tư, khách du lịch nước ngoài đến tỉnh Kon Tum.

5. Tổ chức và quản lý công tác thông tin đối ngoại; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân tham gia công tác thông tin đối ngoại.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thông tin đối ngoại, thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 7. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài trên cơ sở kế hoạch thông tin đối ngoại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; phối hợp với các sở, ngành liên quan quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 8. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Chương trình, kế hoạch, các văn bản quản lý nhà nước, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông tin đối ngoại đối với tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác thông tin đối ngoại trên lĩnh vực báo chí - truyền thông và phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại, kỹ năng tuyên truyền cho báo chí; kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; biên soạn và xuất bản Sổ tay tuyên truyền thông tin đối ngoại; tổng hợp thông tin báo chí trong nước và nước ngoài phản ánh về Kon Tum, kịp thời phát hiện những thông tin sai lệch, phản động, xuyên tạc về tình hình của tỉnh để có biện pháp xử lý phù hợp; tổ chức giao lưu ký kết chương trình hỗ trợ phát triển báo chí và công tác thông tin đối ngoại.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi việc xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm có nội dung nói về Kon Tum nói riêng, về đất nước Việt Nam nói chung, phát hiện kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về những thông tin không đúng sự thật, gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tỉnh, của Đất nước và con người Việt Nam để có biện pháp xử lý kịp thời.

5. Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các ngành, địa phương liên quan tham mưu, quản lý các đoàn báo chí nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện biên giới xây dựng đề án các công trình phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng biên.

7. Chủ trì, phối hợp với Sở tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự toán ngân sách hàng năm bố trí cho hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

8. Sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 9. Sở Ngoại vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan triển khai hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh Kon Tum ở nước ngoài, theo dõi, dịch thuật tổng hợp thông tin dư luận quốc tế và khu vực có liên quan đến tỉnh; thông tin về các hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc họp báo quốc tế của lãnh đạo tỉnh; phối hợp tham mưu trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài đối với lãnh đạo tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác thông tin đối ngoại thông qua các diễn đàn song phương, đa phương, các đoàn ra, đoàn vào; Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Bộ Ngoại giao tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức đối ngoại, hoạt động lễ tân, ngoại giao, quảng bá hình ảnh của đất nước, của tỉnh thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các tổ chức quốc tế, các quốc gia.

6. Phối hợp với các cơ quan có liên quan vận động viện trợ các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức nhân đạo, từ thiện và cá nhân nước ngoài tài trợ các dự án có quy mô và nội dung phù hợp với nhu cầu của địa phương và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch để quảng bá những nét đẹp về vùng đất, con người, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa độc đáo của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum.

2. Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan liên quan, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý để phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan việc biên soạn và ban hành các ấn phẩm, sản phẩm văn hóa, du lịch mang tính thông tin đối ngoại cung cấp cho các huyện biên giới, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Sở Ngoại vụ và các cửa khẩu để thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Tỉnh.

Điều 11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan biên soạn và phát hành các tài liệu chính thức giới thiệu về tiềm năng thu hút đầu tư của tỉnh (bằng tiếng Việt và Anh, Lào, Pháp...).

2. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, quảng bá hình ảnh tỉnh Kon Tum ra bên ngoài thông qua Diễn đàn Hội nghị Quốc tế ở trong và ngoài nước.

3. Thường xuyên cập nhật cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí về tình hình kinh tế - xã hội, về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tình hình vận động viện trợ và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh; chú trọng thông tin cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang có nhu cầu tìm hiểu thị trường và nhu cầu đầu tư vào tỉnh.

Điều 12. Sở Công thương

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và tham gia các cuộc triển lãm, hội chợ thương mại trong tỉnh và ngoài tỉnh, mời gọi các nước láng giềng và trong khu vực tham gia các Hội chợ giao lưu thương mại do tỉnh tổ chức, thông qua đó để giới thiệu quảng bá sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh và các thương hiệu của các doanh nghiệp trong tỉnh đến với các nước khác.

2. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tăng cường công tác tổ chức và tham gia hoạt động thương mại biên giới, hội chợ thương mại vùng biên.

3. Tích cực phối hợp với các sở, ngành trao đổi thông tin, giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện cho các sở, ngành, doanh nghiệp của các tỉnh gặp gỡ, trao đổi, hợp tác đầu tư, giao lưu hàng hóa, chuyển giao hoặc tiếp thu công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất.

Điều 13. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thuộc lĩnh vực Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phụ trách.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, cơ chế chính sách và những thành tựu phát triển kinh tế của Khu kinh tế để làm tài liệu tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức các hoạt động, Hội chợ quốc tế, Hội thao xúc tiến đầu tư để quảng bá, kêu gọi thu hút trong nước và ngoài nước vào Khu kinh tế.

Điều 14. Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động; thông tin đối ngoại trong phạm vi toàn tỉnh. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, nắm tình hình, quản lý và đảm bảo an ninh trật tự cho các đoàn nước ngoài đến Kon Tum hoạt động thông tin báo chí và các đoàn công tác của Kon Tum ra nước ngoài hoạt động thông tin đối ngoại.

2. Nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực thông tin đối ngoại, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điều 15. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới tỉnh Kon Tum.

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác tổ chức hoạt động thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới tỉnh Kon Tum.

3. Thực hiện nhiệm vụ Thông tin đối ngoại thông qua hợp tác trao đổi thông tin bảo vệ an ninh khu vực biên giới với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện của Lào và Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng, giữ vững chủ quyền quốc gia.

Điều 16. Các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh

1. Trên cơ sở tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tăng cường số lượng, thời lượng, nâng cao chất lượng các tin, bài viết, phóng sự, sách báo, ấn phẩm văn hóa, phim ảnh và các hình thức khác trong việc tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về đường lối đối ngoại của Nhà nước ta; vấn đề hợp tác, hội nhập; về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của Đất nước; quảng bá hình ảnh vùng đất, lịch sử, văn hóa, du lịch, con người Kon Tum; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, các thông tin xuyên tạc, sai sự thật một cách kịp thời, hiệu quả, đảm bảo để công tác thông tin đối ngoại của tỉnh ngày càng đạt hiệu quả cao.

2. Tăng cường công tác biên tập, kiểm duyệt chặt chẽ nội dung thông tin đối ngoại đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, không để ảnh hưởng đến công tác thông tin đối ngoại.

3. Mở chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tăng cường thông tin quảng bá về hình ảnh đất và người Kon Tum; truyền thống lịch sử, các giá trị văn hóa; những thành tựu trong công cuộc đổi mới, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, tiềm năng hợp tác và phát triển của Tỉnh ra thế giới và thông tin về thế giới vào tỉnh Kon Tum. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, bản tin thời sự trên Trang thông tin điện tử bảng tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Campuchia để mở rộng phạm vi thông tin, quảng bá.

4. Tăng cường phối hợp, đưa thông tin, hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Kon Tum phát sóng trên kênh truyền hình đối ngoại VTC10, VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam. Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC của Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Chuyên trang Khám phá Việt Nam thuộc Trang Thông tin điện tử đối ngoại Vietnam.vn của Cục Thông tin đối ngoại; các báo Trung ương có tầm ảnh hưởng lớn.

Điều 17. Sở Tài chính

Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan hướng dẫn cho các đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí triển khai thực hiện Quyết định này và quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 18. Sở Nội vụ

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy nhân sự để tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Điều 19. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

2. Chủ động, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin cho báo chí trong nước và ngoài nước về vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý theo quy định.

3. Hằng năm xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định này gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

4. Sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý.

5. Phân công tổ chức hoặc cá nhân trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

Điều 20. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai hoạt động, công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, thực hiện tốt Chương trình phối hợp với các tỉnh giáp biên giới với nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

Điều 21. Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin

1. Sau khi tổ chức các hoạt động, các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp nội dung, kết quả hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ của mình cho các cơ quan báo chí và Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Định kỳ 15 tháng 6 và 30 tháng 11 hằng năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý (hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Điều 22. Thanh tra, kiểm tra

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chế này và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với các cơ quan có thẩm quyền.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

3. Các nội dung không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo quy định chung của pháp luật hiện hành về quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.164

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149