Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 657/QĐ-UBND năm 2013 về nội dung, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang năm 2014

Số hiệu: 657/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 12/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 657/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình, nội dung các phiên họp của UBND tỉnh toàn khóa (2011-2016);

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Nội dung, chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2014".

Điều 2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng đề án, báo cáo, tờ trình trong Chương trình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chủ động chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các phiên họp của UBND tỉnh và các buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2014 theo quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh;

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phát sinh những nội dung, nhiệm vụ mới do Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh yêu cầu, hoặc thực tiễn chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, sẽ được bổ sung vào chương trình công tác trong năm.

Điều 3. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang)

I. NỘI DUNG TRÌNH CÁC KỲ HỌP UBND TỈNH

STT

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Trình BTV Tỉnh ủy(*)

Trình Tỉnh ủy

Trình HĐND

 

Tháng 1

 

 

 

 

1

Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

2

Quy định tiêu chuẩn trưởng, phó phòng, ban, chi cục và tương đương trực thuộc cấp sở và UBND cấp huyện (thay thế QĐ 114/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh)

Sở Nội vụ

 

 

 

3

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của 05 phường, xã: Mỹ Độ, Thọ Xương, Đa Mai, Dĩnh Kế, Xương Giang.

UBND thành phố Bắc Giang

X

 

 

4

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

5

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

Tháng 2

 

 

 

 

 

Tháng 3

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2014; nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

2

Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

3

Cơ chế đặc thù thu hút đầu tư theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang.

UBND thành phố Bắc Giang

X

 

 

4

Cơ chế đặc thù thu hút đầu tư lại 02 khu chung cư cũ (chung cư Đồng Cửa, phường Lê Lợi và chung cư nhà máy Đạm, phường Trần Nguyên Hãn)

UBND thành phố Bắc Giang

X

 

 

5

Cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa lên thị xã

UBND huyện Hiệp Hòa

X

 

 

6

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình ở các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

 

X

7

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

Tháng 4

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

2

Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

 

 

 

3

Quyết định thay thế Quyết định số 325/2012/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh về Quy định số lượng, quy trình xét chọn, cơ quan quản lý nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố và chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ

 

 

X

4

Quyết định thay thế Quyết định số 106/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh về việc quy định Quy trình giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Sở Tư pháp

 

 

 

5

Đề án đề nghị công nhận thị tứ Kim đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

UBND huyện Lục Ngạn

 

 

 

6

Quyết định thay thế Quyết định số 109/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính áp dụng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

 

7

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

Tháng 5

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

2

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

X

3

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các Ban, đại biểu HĐND tỉnh và cử tri với HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII.

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

X

4

Quy định nội dung chi, mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động người, phương tiện để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

5

Quy định hệ số K thành phần để áp dụng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

6

Quy chế về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

 

 

 

7

Quy định chế độ ưu đãi đối với đơn vị và cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

X

8

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

Tháng 6

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

X

2

Báo cáo đánh giá ước thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Sở Tài chính

X

X

X

3

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong hệ thống y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế

 

 

X

4

Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, năm học 2014 - 2015

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

X

5

Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu, biện pháp 6 tháng cuối năm 2014

Thanh tra tỉnh

 

 

X

6

Báo cáo tình hình ANCT và trật tự ATXH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2014.

Công an tỉnh

 

 

X

7

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và trọng tâm chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2014

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

X

8

Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

 

 

X

9

Đề án công nhận thành phố Bắc Giang lên đô thị loại 2

UBND thành phố Bắc Giang

X

X

X

10

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

Tháng 7

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

2

Đề án xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

 

 

 

3

Quy chế quản lý hoạt động và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

 

 

 

4

Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

 

 

 

5

Tiêu chí phân bổ vốn cho các xã, thôn, bản thuộc Chương trình 135 theo mức độ khó khăn (hệ số K) năm 2015 và giai đoạn 2016-2020

Ban Dân tộc

 

 

X

6

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

Tháng 8

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

2

Quy định về hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

3

Quy chế quản lý, vận hành hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

4

Quy hoạch chung vùng Kép, huyện Lạng Giang.

Sở Xây dựng

 

 

 

5

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

Tháng 9

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

2

Đề án phát triển đô thị thị trấn Thắng mở rộng

UBND huyện Hiệp Hòa

X

 

 

3

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kim Tràng, huyện Tân Yên

UBND huyện Tân Yên

 

 

 

4

Đề án đặt tên đường, phố tại thị trấn Neo, huyện Yên Dũng

UBND huyện Yên Dũng

 

 

X

5

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

Tháng 10

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

2

Đề án thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

X

 

X

3

Quy định rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

 

 

 

4

Xây dựng bảng giá các loại đất năm 2015

Sở Tài nguyên và Môi trường

X

X

X

5

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các Ban, đại biểu HĐND tỉnh và cử tri với HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII.

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

X

6

Đề án đề nghị công nhận thị tứ Kép Hai đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

UBND huyện Lục Ngạn

 

 

 

7

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

Tháng 11

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

X

2

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư XDCB, Chương trình MTQG năm 2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

X

3

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2014; Dự toán và phân bổ dự toán NSNN năm 2015

Sở Tài chính

X

X

X

4

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

Sở Tài chính

 

 

X

5

Nội dung, chương trình các kỳ họp của UBND tỉnh năm 2015

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

6

Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2014; nhiệm vụ, biện pháp năm 2015.

Thanh tra tỉnh

 

 

X

7

Báo cáo tình hình, công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Công an tỉnh

 

 

X

8

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh năm 2014

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

X

9

Báo cáo tình hình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014; nhiệm vụ, biện pháp năm 2015

Sở Tài chính

 

 

X

10

Báo cáo kết quả công tác PCTN năm 2014, biện pháp năm 2015

Thanh tra tỉnh

 

 

X

11

Đề án đặt tên đường, phố tại thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng

UBND huyện Yên Dũng

 

 

X

12

Kế hoạch biên chế HCSN năm 2015

Sở Nội vụ

 

 

X

13

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

Tháng 12

 

 

 

 

1

Chương trình ban hành VBQPPL năm 2015 của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

2

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

3

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 112/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định thẩm tra công nghệ dự án đầu tư và quản lý chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

4

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

(*) Thời gian trình cụ thể theo Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

II. DANH MỤC CÁC NỘI DUNG, ĐỀ ÁN TRÌNH CHỦ TỊCH UBND TỈNH NĂM 2014

STT

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

 

Quí I

 

1

Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành năm 2013

Sở Tư pháp

3

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC năm 2014

Sở Tư pháp

4

Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2014

Sở Tư pháp

5

Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của Trường Trung cấp nghề GTVT

Sở Giao thông vận tải

6

Kế hoạch thông tin đối ngoại 2014-2015

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Quí II

 

1

Đề án thành lập trung tâm tích hợp dữ liệu của tinh

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã tỉnh Bắc Giang năm 2014 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sở Nội vụ

3

Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bắc Giang

Sở Nội vụ

4

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm Hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước

Sở Nội vụ

5

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Sở Thông tin và Truyền thông

6

Đề án phát triển Trường Năng khiếu thể thao Bắc Giang giai đoạn 2014-2016, định hướng đến năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và DL

7

Đề án quản lý các hoạt động kinh doanh và vận hành hạ tầng khu phía Bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng

`

 

Quí III

 

1

Quy hoạch Bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Sở Giao thông vận tải

2

Đề án lập ngân hàng dữ liệu về các danh nhân, sự kiện lịch sử phục vụ việc đặt tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Đề án đào tạo sỹ quan dự bị các binh chủng 02 năm (2014-2015) và những năm tiếp theo.

Bộ CHQS tỉnh

4

Đề án nâng cấp, thay thế động cơ xăng bằng động cơ diezen cho xe thiết giáp của lực lượng vũ trang tỉnh

Bộ CHQS tỉnh

5

Đề án quản lý và khai thác cát, sỏi trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

6

Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh

Sở Giao thông vận tải

7

Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

8

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước năm 2015

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Quí IV

 

1

Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Mỏ Trạng

UBND huyện Yên Thế

2

Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Phồn Xương

UBND huyện Yên Thế

3

Kế hoạch ngầm hóa cáp viễn thông năm 2015

Sở Thông tin và Ttruyền thông

4

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

5

Quy hoạch đê điều tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

6

Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2015

Sở Tư pháp

7

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2015

Sở Nội vụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 657/QĐ-UBND năm 2013 về nội dung, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.573

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179