Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 651-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 10/10/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 651-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN QUỐC GIA ĐIỀU PHỐI HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992;
Để thực hiện các nghĩa vụ của nước thành viên và tham gia có hiệu quả vào các chương trình hoạt động, các dự án hợp tác của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam á (ASEAN);
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Uỷ ban Quốc gia điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN (gọi tắt là Uỷ ban Quốc gia về ASEAN) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các quan hệ với ASEAN về an ninh, chính trị, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật.

Điều 2. Các nhiệm vụ của Uỷ ban Quốc gia về ASEAN:

Uỷ ban Quốc gia về ASEAN có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp các kiến nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là cơ quan Chính phủ) để đề xuất với Thủ tướng chính phủ những chủ trương lớn liên quan đến sự tham gia các hoạt động trong ASEAN của các Bộ, ngành.

2. Tổ chức sự phối hợp của các cơ quan Chính phủ có liên quan thực hiện các nghĩa vụ và tham gia các hoạt động của Việt Nam trong ASEAN.

3. Phân công, theo dõi, đôn đốc các cơ quan Chính phủ thực hiện các nghĩa vụ và tham gia các hoạt động của Việt Nam trong ASEAN.

4. Tổng hợp tình hình hoạt động của ASEAN và của Việt Nam trong ASEAN để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền giải quyết các kiến nghị của các cơ quan Chính phủ liên quan tới việc thực hiện các nghĩa vụ và tham gia hoạt động của Việt Nam trong ASEAN, phù hợp với những chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Thành phần Uỷ ban Quốc gia về ASEAN:

1. Chủ tịch Uỷ ban: Phó Thủ tướng Trần Đức Lương.

2. Các Uỷ viên:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kề hoạch Nhà nước.

- Bộ trưởng Bộ Thương mại,

- Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tuỳ theo yêu cầu hoạt động của Uỷ ban, có thể bổ xung thêm các uỷ viên.

3. Tổng Thư ký: Một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Điều 4. Các Uỷ viên và tổng thư ký Uỷ ban, ngoài việc tham gia vào công tác chung của Uỷ ban, phụ trách các công tác sau đây:

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giúp Chủ tịch Uỷ ban tổ chức thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của Uỷ ban Quốc gia về ASEAN

2. Bộ trưởng Bộ ngoại giao tham dự các hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMM) và tổ chức hướng dẫn các Bộ, ngành liên quan thực hiện các quyết định của Hội nghị, sau khi đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban; giúp Chủ tich Uỷ ban chỉ đạo việc xây dựnng các chủ trương, chính sách về quan hệ với ASEAN trong lĩnh vực chính trị và an ninh.

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước giúp Chủ tịch Uỷ ban chỉ đạo các chủ trương, chính sách kinh tế để tham gia có hiệu quả các chương trình hợp tác của ASEAN.

4. Bộ trưởng Bộ Thương mại tham dự các hội nghị Bộ trưởng Kinh tế (AEM), và tổ chức hướng dẫn các Bộ, ngành liên quan thực hiện các quyết định của Hội nghị, sau khi đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban.

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính tham dự các Hội nghị Hội đồng AFTA, giúp Chủ tịch Uỷ ban chỉ đạo việc thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung của ASEAN (CEPT), tham gia chương trình thiết lập khu vực Tự do ASEAN (AFTA).

6. Tổng thư ký Uỷ ban giúp Chủ tịch Uỷ ban điều hành và xử lý công việc thường nhật của Uỷ ban.

Điều 5. Các Tiểu ban và bộ máy giúp việc của Uỷ ban Quốc gia về ASEAN.

1. Tiểu ban Hợp tác kinh tế gồm các thành viên là các bộ cấp Vụ và chuyên viên chuyên trách về ASEAN của Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Năng lượng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thuỷ sản, Bộ Lâm nghiệp, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục hải quan, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Bưu điện và các cơ quan, tổ chức khác nếu cần thiết, do các cơ quan nói trên cử theo hình thức kiêm nhiệm.

2. Tiểu ban Hợp tác chuyên ngành gồm các thành viên là cán bộ cấp Vụ và chuyên trách về ASEAN của Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ văn hoá thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và các cơ quan, tổ chức khác nếu cần thiết, do các cơ quan nói trên cử theo hình thức kiêm nhiệm.

3- Văn phòng Uỷ ban Quốc gia về ASEAN là cơ quan giúp việc của Uỷ ban Quốc gia về ASEAN đặt tại Văn phòng Chính phủ điều hành để giúp Thủ tướng Chính phủ về các quan hệ hợp tác đa phương, song phương với ASEAN và các nước thành viên ASEAN.

Điều 6. Cơ chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về ASEAN.

1- Uỷ ban Quốc gia về ASEAN họp định kỳ 3 tháng 1 lần. Khi cần thiết, Chủ tịch Uỷ ban có thể mời lãnh đạo các cơ quan Chính phủ liên quan tham dự các cuộc họp Uỷ ban. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của một hay nhiều Uỷ viên Uỷ ban, Chủ tịch Uỷ ban có thể triệu tập các cuộc họp bất thường của Uỷ ban. Chủ tịch Uỷ ban có kết luận cuối cùng về các vấn đề đưa ra trong các cuộc họp của Uỷ ban.

2- Các Uỷ viên của Uỷ ban có thể mời các cơ quan Chính phủ liên quan họp bàn về các vấn đề liên quan tới việc thực hiện trách nhiệm của mình trong Uỷ ban như quy định tại Điều 4 của Quyết định này.

3- Văn phòng Chính phủ đảm bảo kinh phí, phương tiện làm việc phục vụ hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về ASEAN.

4- Văn phòng Uỷ ban Quốc gia về ASEAN tổng hợp thông tin từ Ban Thư ký Quốc gia ASEAN, cơ quan đầu mối SEOM và các cơ quan Chính phủ trình Uỷ ban Quốc gia về ASEAN trong các báo cáo tuần; tổ chức các cuộc họp của các Tiểu ban và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban giao.

5- Tiểu ban Hợp tác kinh tế và Tiểu ban Hợp tác chuyên ngành họp định kỳ 2 tháng 1 lần để kiểm điểm tình hình tham gia các hoạt động hợp tác trong ASEAN của các Bộ ngành và đề xuất ý kiến lên Uỷ ban Quốc gia xem xét, quyết định.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban quốc gia ASEAN, các Uỷ viên Tổng thư ký Uỷ ban Quốc gia về ASEAN các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 651-TTg

Hanoi, October 10, 1995

 

DECISION

ON ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL COMMITTEE FOR COORDINATION OF THE ACTIVITIES OF VIETNAM IN ASEAN

THE PRIME MINISTER

Pursuant to Article 20 of the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
To fulfill the obligation of a member and to effectively participate in the activities and cooperation projects of ASEAN;
At the proposal of the Minister of Foreign Affairs and the Minister-Chairman of the Office of the Government,

DECIDES:

Article 1.- To establish the National Committee for Coordination of the Activities of Vietnam in ASEAN (National ASEAN Committee for short) in order to assist the Prime Minister in administering the relations with ASEAN in security, political, economic, cultural, social and scientific matters.

Article 2.- The functions of the National ASEAN Committee.

The National ASEAN Committee has the following functions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To organize the coordination of the concerned Government agencies in carrying out the obligations and activities of Vietnam in ASEAN.

3. To assign, to supervise and to urge the Government agencies to carry out the obligations and activities of Vietnam in ASEAN.

4. To review the activities of ASEAN and of Vietnam in the Association in order to report to the Prime Minister.

5. To settle, with the delegation of powers by the Prime Minister and in accordance with the guidelines approved by the Prime Minister, the requests of the Government agencies concerning the carrying out of the obligations and activities of Vietnam in ASEAN.

6. To perform other functions assigned by the Prime Minister.

Article 3.- The National ASEAN Committee consists of:

1. The Chairman of the Committee: Deputy-Prime Minister Tran Duc Luong.

2. The members:

- The Minister-Chairman of the Office of the Government,

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The Minister-Chairman of the State Planning Committee,

- The Minister of Trade,

- The Minister of Finance.

The membership of the Committee may be extended if required by its activities.

3. The General Secretary shall be one of the Vice-Chairmen of the Office of the Government.

Article 4.- The members and the General Secretary of the Committee, besides participating in its common activities, are responsible for a specific area as provided for below:

1. The Minister-Chairman of the Office of the Government assists the Chairman of the Committee in performing all the tasks of the National ASEAN Committee.

2. The Minister of Foreign Affairs attends ASEAN Ministerial Meetings (AMM) and, after reporting to the Prime Minister and the Chairman of the Committee, guides the concerned ministries and branches to carry out the decisions adopted by the AMM; assists the Chairman of the Committee to monitor the elaboration of guidelines and policies about relations with ASEAN in the political and security areas.

3. The Minister-Chairman of the State Planning Committee assist the Chairman of the National ASEAN Committee to monitor the elaboration of the economic guidelines and policies for effective participation in the cooperation projects of ASEAN.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. The Minister of Finance attends the meetings of the Council of AFTA, and assists the Chairman of the National ASEAN Committee to monitor the implementation of the Common Effect Preferential Tariffs (CEPT); participates in the program for establishing the Agreement on Free Trade Area (AFTA).

6. The General Secretary of the National ASEAN Committee assists the Chairman to administer and to process the day-to-day affairs of the Committee.

Article 5.- The Sub-Committees and working apparatus of the National ASEAN Committee.

1. The Sub-Committee on Economic Cooperation consists of members who are the department ranking officials and experts specialized on ASEAN from the Office of the Government, the State Planning Committee, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Trade, the Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture and Food Industry, the Ministry of Heavy Industry, the Ministry of Light Industry, the Ministry of Energy, the Ministry of Communication and Transport, the Ministry of Aquatic Resources, the Ministry of Forestry, the State Bank, the General Customs Department, the General Tourist Department, General Post Office, and in case of necessity, other persons assigned by these ministries and agencies on a part-time basis.

2. The Sub-Committee on Specialized Cooperation consists of members who are department ranking officials and experts specialized on ASEAN from the Office of the Government, the State Planning Committee, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Science, Technology and Environment, the Ministry of Culture and Information, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Education and Training, the Ministry of Health, the Committee on Ethnic and Mountainous Affairs, and in case of necessity, other persons assigned by these ministries and agencies on a part-time basis.

3. The Office of the National ASEAN Committee is the assisting body of the Committee located at the Office of the Government, and is at the same time a specialized department administered by the Minister-Chairman of the Office of the Government to assist the Prime Minister in multilateral and bilateral cooperation relations with ASEAN and its member countries.

Article 6.- The working mechanism of the National ASEAN Committee.

1. The National ASEAN Committee meets regularly once every three months. In case of necessity, the Chairman of the Committee may invite the Heads of the concerned Government agencies to attend meetings of the Committee. The Chairman of the Committee may convene extraordinary meetings at the request of the Prime Minister, or on the demand of one or several members of the Committee. The Chairman of the Committee shall deliver the final conclusion on the issues raised at the meetings of the Committee.

2. The members of the Committee may invite the concerned Government agencies to discuss the issues related to the fulfillment of their duties in the Committee as provided for in Article 4 of this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The Office of the National ASEAN Committee shall sum up the information from the National ASEAN Secretariat, the SEOM and other Government agencies in order to present it in weekly reports to the National ASEAN Committee; organize meetings of the Sub-Committees, and carries out other duties assigned by the Chairman of the Committee.

5. The Sub-Committee on Economic Cooperation and the Sub-Committee on Specialized Cooperation meet regularly once every two months to review the participation of Ministries and branches in the cooperation activities of ASEAN, and make proposals to the National ASEAN Committee for examination and decision.

Article 7.- This Decree takes effect from the date of its signing.

The Chairman of the National ASEAN Committee, the Members and the General Secretary of the National ASEAN Committee, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies; the Heads of the agencies attached to the Government shall have to implement this Decision.

 

 

THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 651-TTg ngày 10/10/1995 về việc thành lập Uỷ ban quốc gia điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72