Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 642/QĐ-TCTS-VP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

Số hiệu: 642/QĐ-TCTS-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuỷ sản Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 15/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 642/QĐ-TCTS-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản và Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Thủy sản, có chức năng thực hiện các hoạt động khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định về giống, thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học, các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản, môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản; làm dịch vụ công trong các lĩnh vực được giao.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hoạt động của Trung tâm được bố trí từ ngân sách Nhà nước hàng năm và nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế: Aquaculture Surveying, Testing and Accreditation Center (ASTAC)

Trsở chính của Trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Tổng cục: chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm; các đề án, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Trung tâm.

2. Thực hiện khảo nghiệm giống thủy sản nuôi, thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản mới được sản xuất trong nước, hoặc nhập khẩu lần đầu để Tổng cục trình Bộ xem xét công nhận đưa vào sản xuất, kinh doanh.

3. Thực hiện kiểm nghiệm, xác nhận chất lượng giống thủy sản nuôi, thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản.

4. Thực hiện kiểm định giống thủy sản nuôi, thức ăn, hóa chất, chế phm sinh học, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường, vật tư thiết bị chuyên dùng dùng trong nuôi trồng thủy sản; làm nhiệm vụ tham chiếu các kết quả do các tổ chức được phép khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định về nuôi trồng thủy sản.

5. Thực hiện chứng nhận VietGAP theo quy định cho cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất giống thủy sản, cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản và cơ sở sản xuất, hóa chất, chế phẩm sinh học, các chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản.

6. Thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy theo quy định trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản để Tổng cục trình cơ quan có thẩm quyền công nhận.

7. Tổng hợp hồ sơ sản phẩm thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường, vật tư thiết bị chuyên dùng sử dụng trong nuôi trồng thủy sản để Tổng cục xem xét cấp phép xuất, nhập khẩu theo quy định.

8. Tổng hợp hồ sơ đăng ký lưu hành sản phẩm thức ăn thủy sản, chất bổ sung thức ăn; chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường, hóa chất sử dụng trong nuôi trồng thủy sản để Tổng cục tổ chức thẩm định theo quy định.

9. Thực hiện quan trắc và cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

10. Cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ chuyên ngành nuôi trồng thủy sản.

11. Hướng dẫn kỹ thuật, tham gia đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, tư vấn, thực hiện nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản.

12. Hợp tác liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước về lĩnh vực khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản.

13. Thực hiện thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ tài liệu, thực hiện chế độ báo cáo Tổng cục kết quả công tác khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kim định nuôi trồng thủy sản.

14. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách, quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia thuộc chuyên ngành nuôi trồng thủy sản.

15. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực được giao.

16. Xây dựng trình Tổng cục Đề án vị trí việc làm; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, thi đua, khen thưởng kỷ luật.

17. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc và các Phó giám đốc do Tng cục trưởng Tổng cục Thủy sản bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp của Bộ.

a) Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm.

b) Phó giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác theo phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Văn phòng.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Kế hoạch, Tài chính.

- Phòng Khảo nghiệm.

- Phòng Kiểm nghiệm, Kiểm định.

c) Các Trung tâm Vùng:

- Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Trung tâm Khảo nghiệm, Kim nghiệm, Kiểm định nuôi trong thủy sản miền Đông Nam Bộ.

- Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản miền Trung và Tây Nguyên.

- Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản miền Bc.

Văn phòng có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng; Các Phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng; Lãnh đạo Trung tâm Vùng có Giám đốc và các Phó giám đốc, được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp của Tổng cục.

3. Công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao; có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Trung tâm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các Quy chế nội bộ của Trung tâm.

Việc thành lập mới, điều chỉnh, bổ sung các đơn vị trực thuộc, Trung tâm xây dựng đề án và trình Tổng cục theo quy định.

Việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ các đơn vị thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành và phân cấp của Tổng cục.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2014, thay thế Quyết định số 349/QĐ-TCTS-VP ngày 01/7/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Tổng cục, Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kim nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trư
ng (b/c)
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT;
- Các đơn vị trực thuộc
Tổng cục;
- Các sở NN & PTNT;
- Lưu: VT, VP.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 642/QĐ-TCTS-VP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.224

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146