Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 642/2004/QĐ-UB về sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban phát triển xã kèm theo Quyết định 397/2004/QĐ-UB do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 642/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Ngọc Kim
Ngày ban hành: 27/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 642/2004/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 27 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN PHÁT TRIỂN XÃ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 397/2004/QĐ-UB NGÀY 28/7/2004 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ thông tư số 90/2003/TT-BTC ngày 241912003 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính hợp phần Ngân sách phát triển xã của dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc;

Căn cứ Quyết định số 397/2004/QĐ-UB ngày 28/7/2004 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban phát triển xã - tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Sở kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 962/TT-KHĐT ngày 21/10/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, điều chỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban phát triển xã - tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 397/2004/QĐ-UB ngày 28/7/2004 của UBND tỉnh Lào Cai, như sau:

"Điều 4. Ban phát triển xã do UBND huyện, thị xã ra quyết định thành lập, Ban phát triển xã trực thuộc UBND xã, có tư cách pháp nhân và được sử dụng con dấu riêng để giao dịch công tác...".

Các quy định khác trong Quyết định số 397/2004/QĐ-UB ngày 28/7/2004 của UBND tỉnh không thay đổi và có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động TB&XH, Kế hoạch & Đầu tư; Trưởng BQL Dự án giảm nghèo tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ tịch UBND xã vùng dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM. UBND TỈNH LÀO CAI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Kim

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 642/2004/QĐ-UB về sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban phát triển xã kèm theo Quyết định 397/2004/QĐ-UB do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


34

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0