Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 64/QĐ-UBDT 2018 giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 64/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 28/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/QĐ-UBDT

Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Công văn số 371/VPCP-TH ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 03a/QĐ-UBDT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ xây dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (biểu kèm theo).

Điều 2. Vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm:

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ th, phân công trách nhiệm rõ ràng, trình Lãnh đạo Ủy ban phụ trách phê duyệt, tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian, hoàn thành nhiệm vụ được giao (Bản kế hoạch chi tiết của các Vụ, đơn vị gửi Văn phòng Ủy ban, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính để theo dõi, phối hợp).

2. Các Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị được đề xuất với Lãnh đạo Ủy ban trưng tập, thực hiện biệt phái công chức, viên chức do Ủy ban Dân tộc quản lý đthực hiện xây dựng các đề án được giao.

3. Giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ nghiên cứu, tham mưu thành lập Tcông tác trực thuộc Lãnh đạo Ủy ban để theo dõi, đôn đốc, phối hợp công tác đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Trong trường hợp cn thiết phải sử dụng kinh phí ngoài kế hoạch được giao xây dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì Vụ trưởng, Thủ trưởng đơn vị chủ trì đề xuất, thống nhất với Chánh Văn phòng Ủy ban, trình Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách Văn phòng giải quyết (khi cần thiết thì Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách Văn phòng báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho ý kiến trước khi quyết định).

5. Trong các cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban hàng tuần, giao ban hàng tháng Tcông tác (do Lãnh đạo y ban Quyết định thành lập) có trách nhiệm tổng hợp báo cáo những việc chậm tiến độ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp đđảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

6. Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ nghiên cứu, đề xuất cách thức theo dõi tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị đthực hiện bình xét thi đua, đảm bảo công khai, minh bạch, thực chất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Ch
nhiệm UBDT;
- Các Th
trưng, Phó Chnhiệm UBDT,
- Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan UBDT;
- Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan UBDT;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT,
- Lưu: VT, KHTC(5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 64/QĐ-UBDT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên nhiệm vụ, đề án/Đơn vị chủ trì

Vu, đơn v phi hp

Thời gian trình

Hình thức sản phẩm

Văn bản chỉ đạo

Ghi chú

BT, CN

CP, TTg

I.

Vụ Kế hoạch - Tài chính

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1

Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chyếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 01

 

Quyết định

Nghị quyết số 01/NQ-CP

 

2.2

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chđạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 11

 

Báo cáo thực hiện

Nghị quyết số 01/NQ-CP

Cập nhật số liệu 11 tháng ước thực hiện tháng 12

2.3

Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc năm 2018

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 12

 

Báo cáo gửi TTg

Quyết định 449/QĐ-TTg của TTCP

 

2.4

Phối hợp với Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) chuẩn bị cơ sở, tiêu chí cho cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiu số ln thứ 2 vào năm 2019

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 5

 

BC KQ thực hiện

Quyết định 02/QĐ-TTg, ngày 05/01/2015

 

2.5

Triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số - SCRIEM” (ADB)

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 1 - Tháng 12

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.6

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc quy định chế độ báo cáo thng kê công tác dân tộc áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 4

 

Thông tư

QĐ số 809/QĐ-UBDT

 

II.

Vụ Tổ chức Cán bộ

 

 

 

 

 

 

I.

Nhiệm vụ trình Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

1.1.

Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho người dân tộc thiểu s bng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025

Học viện Dân tộc

Tháng 10

Tháng 11

QĐ TTg

CV số 371/VPCP-TH

 

1.2.

Đề án “Xây dựng cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác vùng dân tộc thiểu số và miền núi”

Học viện Dân tộc

Tháng 10

Tháng 11

QĐ TTg

CV số 371/VPCP-TH

 

1.3.

Đề án đào tạo cán bộ xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Học viện Dân tộc

Tháng 10

Tháng 11

QĐ TTg

CV s 371/VPCP-TH

 

2

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch cải cách chế độ công chức, công vụ của UBDT

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 809/QĐ-UBDT

 

2.2.

Theo dõi hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 809/QĐ-UBDT

 

2.3.

Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của UBDT

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

Lớp bồi dưỡng

QĐ số 809/QĐ-UBDT

Tháng 3 trình phê duyệt KH

2.4.

Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của Ủy ban nước ngoài

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

Lớp bồi dưỡng

QĐ số 809/QĐ-UBDT

Tháng 3 trình phê duyệt KH

2.5.

Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 428/QĐ-UBDT ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT v/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyn, từ chức, miễn nhiệm công chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương và Quyết định số 293/2003/QĐ-UBDT ngày 19/12/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT v/v ban hành tiêu chuẩn công chức lãnh đạo

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 4

 

 

TB KL của BCS Đảng sổ 164-TB/BCSĐ ngày 09/01/2018

 

III.

Vụ Tổng hợp

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Btrưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2014/TT-UBDT ngày 01/12/2014 của Ủy ban Dân tộc quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc.

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 4

 

Thông tư

QĐ số 809/QĐ-UBDT

 

2.2.

Quản lý, thực hiện các dự án điều tra cơ bản và dự án bảo vmôi trường của UBDT

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 809/QĐ-UBDT

 

2.3.

Quản lý Chương trình KHCN cấp quốc gia CTDT/16-20 Những vấn đcơ bản và cấp bách về DTTS và CSDT ở Việt Nam đến năm 2030”

VP CT KHCN

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ s 250/QĐ-UBDT

 

2.4.

Thực hiện Chương trình phòng chng tác hại của thuc lá

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 809/QĐ-UBDT

 

2.5.

Thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả: Truyền thông thay đổi hành vi, nâng cao năng lực cán bộ và đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ s 809/QĐ-UBDT

 

IV.

Vụ Hợp tác Quốc tế

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Tổ chức 03 đoàn ra của Ủy ban Dân tộc:

- Đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban đi Thái Lan;

- Đoàn công tác của LĐUB thăm và làm việc với UBTWMT Lào xây dựng đất nước và Bộ Nội vụ Lào;

- Đoàn giảng viên đi tập huấn về công tác dân tộc cho cán bộ của Ủy ban TWMT Lào Xây dựng đất nước.

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 809/QĐ-UBDT

Trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt đề án trước khi đoàn ra 20 ngày

2.2.

Tổ chức đón 05 đoàn vào:

- Đón đoàn Bộ các vấn đề về biên giới Myanmar;

- Đón đoàn Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc;

- Đón đoàn Bộ Nội vụ Lào;

- Đón đoàn Bộ Lễ nghi và tôn giáo Campuchia.

- Đón đoàn Ủy ban TWMT Lào xây dựng đất nước.

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 809/QĐ-UBDT

Trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt đề án trước khi đoàn vào 20 ngày

2.3.

Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng về “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS”

Các vụ, đơn vị liên quan

Quí III

 

BC KQ thực hiện

Quyết định số 2214/QĐ-TTg

 

2.4.

Xây dựng Báo cáo Nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật quốc tế

Các vụ, đơn vị liên quan

Quý IV

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 809/QĐ-UBDT

 

2.5.

Cuộc thi tìm kiếm “Ý tưng Khởi nghiệp”

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xun

 

BC KQ thực hiện

Chỉ đạo của BT, CN

KP huy động từ nguồn xã hội hóa

2.6.

Diễn đàn dân tộc thiểu số 2018 tại Quảng Nam

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 8

 

BC KQ thực hiện

Chỉ đạo của BT, CN

KP huy động từ nguồn xã hội hóa

V.

Thanh tra Ủy ban

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Thực hiện 07 cuộc thanh tra chuyên ngành tại các địa phương theo Quyết định số 769/QĐ-UBDT ngày 20/12/2017 của Bộ trưởng, Chnhiệm UBDT

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xun

 

Biên bản, Kết luận thanh tra

Quyết định số 769/QĐ-UBDT

Kết thúc các cuộc thanh tra trước ngày 15/12/2018; ban hành kết luận thanh tra đúng thời gian quy định

2.2.

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các Vụ, đơn vị, cá nhân liên quan

Thường xuyên

 

BC tình hình tiếp công dân

QĐ số 809/QĐ-UBDT

 

VI.

Vụ Pháp chế

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

1.1.

Thực hiện Đmục pháp đin công tác dân tộc theo Quyết định 1267/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 3

Tháng 6

Đề mục pháp đin được TTg phê duyệt

Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 27/7/2014

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Hệ thống hóa văn bản QPPL về công tác dân tộc thống nht trong cả nước kỳ 2014 - 2018

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018

Xong trước ngày 15/9/2018

2.2.

Thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận đng đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 năm 2017

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

Quyết định số 1163/QĐ-TTg

 

2.3.

Tiếp tục nghiên cu cơ sở Lý luận, thực tin xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Vụ Tổng hợp

Thường xuyên

 

Bản dự thảo Luật ln 1

Thông báo số 67/TB-UBDT; QĐ s 515/QĐ-UBDT

 

2.4.

Xây dựng Thông tư bãi b các Thông tư s04/2011/TT-UBDT; Thông tư 02/2014/TT-UBDT; Thông tư 05/2014/TT-UBD

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 6

 

Thông tư

TB Kết luận 03/TB-KL ngày 10/01/2018 của BT, CN

 

VII.

Văn Phòng Ủy ban

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Xây dựng Đề án “Quản lý vận hành tòa nhà Trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc tại 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội”

Vụ KH-TC

Tháng 5

 

Đề án

 

 

2.2.

Xây dựng Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác Văn thư - Lưu trữ giai đoạn 2018 - 2022”

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 6

 

Đề án

 

 

2.3.

Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2018 - 2021

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 10

 

QĐ của BT, CN

 

 

2.4.

Xây dựng Đề án “Nâng cấp trang Thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tỦy ban Dân tộc”

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 10

 

Đề án

 

 

VIII

Vụ Chính sách Dân tộc

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

1.1.

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính ph ký ban hành quyết định thay thế Quyết định 1049/QĐ-TTg

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 3

Tháng 3

QĐ TTg

Thông báo s 20/TB-UBDT ngày 09/02/2018

 

1.2.

Quyết định ca Thủ tướng Chính phủ hủy bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 3

Tháng 3

QĐ TTg

QĐ số 1259/QĐ-TTg

 

1.3.

Xây dựng Đề án Chính sách ưu đãi nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS Khmer, đào tạo bồi dưỡng cán bộ DTTS Khmer vùng đng bng sông Cửu Long

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 10

Tháng 11

QĐ TTg

Thông báo số 20/TB-UBDT ngày 09/02/2018

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 2085/QĐ-TTg

 

2.2.

Hội thảo chính sách dân tộc thực trạng và ý tưng ban hành chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 7

 

BC tổng hợp, đề xuất CS

Thông báo s20/TB-UBDT ngày 09/02/2018

 

2.3.

Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam”

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 4

 

Báo cáo đánh giá

Thông báo s20/TB-UBDT ngày 09/02/2018

 

2.4.

Thực hiện nghiên cu Đtài khoa học xác định định tiêu chí vùng DTTS&MN trong giai đoạn tiếp theo

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 6/2018 - 2019

 

Báo cáo khoa học

Thông báo s 20/TB-UBDT ngày 09/02/2018

 

IX.

Vụ Tuyên truyền

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

1.1.

Tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 - 2021

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 5

Tháng 6

Tờ trình TTg

QĐ s2356/QĐ-TTg; QĐ số 59/QĐ-TTg

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg, ngày 16/01/2017 về cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN vùng ĐBKK giai đoạn 2017 - 2018

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 3

Tháng 12

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 59/QĐ-TTg

Tháng 3 sơ kết năm 2017; tháng 12 tng kết QĐ 59/QĐ-TTg

2.2.

Thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg, ngày 08/8/2018 về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS&MN giai đoạn 2017 - 2021

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 1163/QĐ-TTg

 

2.3.

Thực hiện Quyết định số 1860/QĐ-TTg, ngày 23/11/2017 về thí điểm cấp Radio giai đoạn 2017 - 2021.

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 3

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 1860/QĐ-TTg

Tháng 3 làm việc với các Bộ, ngành LQ về KP thực hiện

2.4.

Đề án xây dựng phòng truyền thống của UBDT tại số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 7

 

Đề án

 

 

2.5.

Hoạt động phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và ATGT

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.6.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa UBDT với các Bộ, ngành: Ban thường trực UB MTTQ Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đài Tiếng nói Việt Nam; Hội chữ thập đViệt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Báo Nhân dân; Tạp chí Cộng sản; Bộ Tư lệnh Bộ đội biên; Ủy ban ATGT quốc gia

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.7.

Thực hiện Dự án truyền thông giảm nghèo về thông tin cho vùng DTTS và MN thuộc CTMTQGGNBV (Dự án 4)

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 1722/QĐ-TTg

 

2.8.

Điểm tin vùng DTTS và MN

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

Bản tin

 

16 gi00 phút hàng ngày có Bản tin trên bàn BT, CN và các TT, PCN

X.

Vụ Địa phương I

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Th tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Xây dựng phương án (đề án) để kế thừa các nhiệm vụ công tác dân tộc đang triển khai tại các tỉnh miền núi phía Bắc do Ban Chỉ đạo Tây Bc trước đây thực hiện

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 4

 

Đề án hoặc Phương án

Chỉ đạo của BT, CN

 

2.2.

Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La hủ, Cng, Cờ Lao

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ 1672/QĐ-TTg

 

2.3.

Triển khai Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025

Các Vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

2086/QĐ-TTg

 

2.4.

Tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2018

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 9

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 809/QĐ-UBDT

 

2.5.

Xây dựng Đề án bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc theo Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 8

 

Đề án

Nghị quyết số 137/NQ-CP

 

XI.

Vụ Địa phương II

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Btrưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Xây dựng phương án (đề án) để kế thừa các nhiệm vụ công tác dân tộc đang triển khai tại các tỉnh Tây Nguyên do Ban Chđạo Tây Nguyên trước đây thực hiện

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 4

 

BC KQ thực hiện

Chỉ đạo của BT, CN

 

2.2.

Tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc các tỉnh miền Trung Tây Ngun năm 2018

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 6

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 809/QĐ-UBDT

 

2.3.

Thực hiện dự án điều tra cơ bản “Điều tra, khảo sát tình hình đăng ký hộ khẩu của đồng bào DTTS phía Bắc di cư vào các tỉnh Tây Nguyên từ năm 1995 đến nay và đxuất hướng giải quyết”

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

Báo cáo tng hợp DA

Quyết định số 408/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017

 

XII.

Vụ Địa phương III

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Phối hợp xây dựng Đề án Tổng thể các chính sách ưu đãi nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS Khmer; đào tạo bồi dưỡng cán bộ DTTS Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long”

Vụ CSDT

Thường xuyên

 

Các SP phục vụ XD ĐA

Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017

 

2.2

Xây dựng phương án (đề án) để kế thừa các nhiệm vụ công tác dân tộc đang triển khai tại các tỉnh Tây Nam Bộ do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trước đây thực hiện tnh đng bng sông Cửu Long

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 4

 

BC KQ thực hiện

Chỉ đạo của BT, CN

 

2.3.

Tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam Bộ.

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 6

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 809/QĐ-UBDT

 

2.4.

Phi hợp nắm tình hình di cư tự do của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ đến các khu vực đô thị, khu công nghiệp thuộc các tnh Miền Đông Nam Bộ để sinh sống, tìm việc làm để làm cơ sở báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Ủy ban.

VP Đại diện tại TP Hồ Chí Minh

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.5.

Triển khai các hoạt động nhân dịp Tết ctruyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018 của đồng bào Khmer Nam bộ.

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 4

 

BC KQ thực hiện

Chỉ đạo của BT, CN

 

XIII

Vụ Dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

1.1.

Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số ln thứ II năm 2020

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 5

Tháng 6

QĐ TTg

QĐ s2356/QĐ-TTg; Quyết định số 809/QĐ-UBDT

 

1.2.

Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng danh mục thành phn các dân tộc thiểu số Việt Nam

Học viện DT

Tháng 10

Tháng 11

Đề án

QĐ s2356/QĐ-TTg; Quyết định số 809/QĐ-UBDT

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Triển khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

Quyết định số 1898/QĐ-TTg

 

2.2.

Triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

Quyết định số 498/QĐ-TTg

 

XIV.

Văn Phòng Chương trình 135

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

1.1.

Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 7

Tháng 8

QĐ TTg

Văn bản s 13818/VPCP-KGVX

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Triển khai CTMTQG giảm nghèo bền vững

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ 1722/QĐ-TTg

Dự án 2, 4, 5

2.2.

Triển khai CTMTQG xây dựng nông thôn mới

Các v, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ 1600/QĐ-TTg

Dự án thành phn 3

2.3.

Thực hiện Dự án “Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135” sử dụng ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ 1788/QĐ-TTg

 

XV

Học viện Dân tộc

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Triển khai Đán bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức theo 4 nhóm đối tượng, thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Các vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ số 402/QĐ-TTg

Đề án đã trình TTg tháng 12/2017

2.2.

Triển khai dự án xây dựng Học viện Dân tộc (giai đoạn chuẩn bị đầu tư)

Vụ KH-TC, BQLCNXD

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.3.

Xuất bản tạp chí nghiên cứu dân tộc

Các đơn vị liên quan

Định kỳ theo quí

 

Tạp chí

QĐ s 809/QĐ-UBDT

 

2.4.

Thực hiện Dự án ĐTCB (chuyển tiếp từ năm 2017) Điều tra, đánh giá thực trạng lây nhiễm Virus HIV trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC tng hợp KQ dự án

 

 

2.5.

Thực hiện Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình gim nghèo thuộc CTMTQGGNBV (Dự án 2: Chương trình 135)

VP 135, Vụ KH-TC

Thường xuyên

 

BC tổng hợp KQ dự án

Quyết định số: 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466/QĐ-UBDT

 

2.6.

Thực hiện các dự án bảo vệ môi trường (DA chuyn tiếp từ năm 2017)

Vụ Tổng hợp, KH-TC

Thường xuyên

 

BC tng hp KQ dự án

 

 

a

Dự án: Nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường cho cộng đồng vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020

 

 

 

 

Quyết định số 335/QĐ-UBDT ngày 28/6/2016 của BTCN

 

b

Nâng cao năng lực và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với các sự c môi trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc

 

 

 

 

Quyết định số 185/QĐ-UBDT ngày 13/4/2017 của BTCN

 

2.7.

Thực hiện Dự án bo vệ môi trường “Xây dựng mô hình cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ dân tộc thiểu số khu vực Đông Bắc thông qua chuyn giao kỹ thuật sản xuất phân bón tại chỗ tnguồn rác thải sinh hoạt và phế phụ phẩm sản xuất nông nghiệp” (DA mở năm 2018)

Vụ Tng hợp, KH-TC

Thường xuyên

 

Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 19/7/2017 của BTCN

 

 

2.8.

Thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp bộ (chuyển tiếp từ năm 2017)

Vụ Tổng hợp

Thường xun

 

BC KQ thực hiện

 

 

a

Nghiên cu, đề xuất Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn những năm tiếp theo.

Vụ KH-TC

Thường xuyên

 

BC đề xuất CLCTDT

QĐ 689/QĐ-UBDT ngày 12/12/2016 của BTCN

 

b

Nghiên cu nhu cầu đào tạo và xây dựng Đề án “Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho người dân tộc thiểu số bng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025”

Vụ TCCB

Tháng 7

 

BC KQ nghiên cứu

Chỉ đạo của BT, CN

Bán dự tho đề án

c

Thực hiện Đtài nghiên cứu KHCN “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam

Vụ DTTS

Tháng 7

 

BC KQ nghiên cu

Chỉ đạo của BT, CN

Bn dthảo Danh mục các DTTS

2.9.

Thực hiện Đtài nghiên cứu KHCN “Xây dựng cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác vùng dân tộc thiểu số và miền núi”

Vụ TCCB

Tháng 7

 

BC KQ nghiên cứu

Chđạo của BT, CN

Bản dự thảo Đề án, chế

XVI.

Trung tâm Thông tin

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

1.1.

Đề án Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ phát triển KTXH và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam

Các Vụ, đơn vị liên quan

Quí 1

Dự kiến hoàn thiện trình trong quí II

QĐ TTg

VB số 263/PB-VPCP

Đề án đã trình TTg; hiện nay VPCP đang xin ý kiến góp ý của các địa phương

1.2.

Xây dựng và hoàn thiện báo cáo khả thi dự án “Xây dựng hệ thống cng thông tin điện tử và hệ thống mạng điều hành tác nghiệpcho Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng Đất nước”

Các vụ, đơn vị liên quan

Quí I

Quí II

Dự án

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Thực hiện các dự án bảo vệ môi trường (chuyn tiếp từ năm 2017): Xây dựng cơ sdữ liệu bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Các Vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

Quyết định số 193/QĐ-UBDT ngày 18/4/2017 ca BTCN

 

2.2.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các sự kin môi trường và duy trì, cập nhật thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi trên cng thông tin điện tcủa Ủy ban Dân tộc

Các Vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.3.

Thực hiện Chun mục tuyên truyền Đề án đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận đng đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 năm 2017 trên Cổng Thông tin điện tỦy ban Dân tộc

Các Vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

Quyết định số 1163/QĐ-TTg

 

2.4.

Thực hiện Chuyên mục Giảm nghèo về thông tin” trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc “ thuộc Dự án 4: truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bn vững

Các Vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ 1722/QĐ-TTg

 

2.5.

Duy trì trang tin điện tử Chương trình 135 của Ủy ban dân tộc và xây dựng một số gii pháp truyền thông thuộc Dự án 4: truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững.

Các Vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ 1722/QĐ-TTg

 

2.6.

Thực hiện Dự án ĐTCB (chuyển tiếp từ năm 2017): Điều tra, đánh giá nhu cầu thông tin và phương thức truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả đưa thông tin đến đồng bào dân tộc thiểu số

Các Vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

QĐ 186/-UBDT ngày 13/4/2017 của BTCN

 

2.7.

Triển khai Dự án “Xây dựng chuyên mục đặc thù đi thoại trực tuyến về công tác dân tộc trên cổng Thông tin điện tử của y ban Dân tộc” kèm theo công văn số 17241/BTC-HCSN đng ý bổ sung kinh phí giao nhiệm vụ cho Ủy ban DT

Các Vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện DA

Công văn số 17241/BTC-HCSN ngày 20/12/2017

 

2.8.

Triển khai thực hiện Đề tài “Khung Chính phủ điện tử của UBDT”

 

 

 

BC Khung điện tử CP của UBDT

 

Ban dự tho

XVII.

Tạp chí Dân tộc

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tưng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm v B trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Hoàn thiện công tác tổ chức, xét duyệt biên chế

Vụ TCCB

Tháng 4

 

BC KQ thực hiện

KL của Ban Cán sự Đảng

 

2.2.

Biên soạn phát hành Đặc san “Chính sách dân tộc gn với giảm nghèo bền vững” thuộc Dự án 4 Truyền thông và gim nghèo về thông tin CTMTQG giảm nghèo bền vững

Các Vụ liên quan

Định kỳ theo quí

 

Đặc san

Quyết định 816/QĐ-UBDT ngày 29/12/2017

 

2.3.

Triển khai Chính sách Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Tuyên truyền KH-TC

Thường xuyên

 

n phẩm

QĐ số 59/QĐ-TTg

 

XVIII

Báo Dân tộc và Phát triển

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Hoàn thiện công tác tổ chức, xét duyệt biên chế

Vụ TCCB

Tháng 4

 

BC KQ thực hiện

KL của Ban Cán sự Đảng, TB số 21/TB-UBDT ngày 26/2/2018

 

2.2.

Thực hiện kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2017 - 2018

Vụ Tổng hợp

Thường xuyên

 

BC KQ thực hiện

 

 

2.3.

Trin khai Chính sách Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ca Thủ tướng Chính phủ

Vụ Tuyên truyền, KH-TC

Thường xuyên

 

n phẩm

QĐ số 59/QĐ-TTg

 

2.4.

Biên soạn, phát hành cuốn Đặc san “Gim nghèo về thông tin”

Các vụ, đơn vị liên quan

Định kỳ theo quí

 

Đặc san

QĐ số 1722/QĐ-TTg

Triển khai DA 4 CTMTQGGNBV

2.5.

Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biu năm 2018

Các vụ, đơn vị liên quan

Tháng 11

 

BC KQ thực hiện

 

 

XIX.

Nhà khách Dân tộc

 

 

 

 

 

 

1.

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

2.

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

2.1.

Tổ chức lại hoạt động kinh doanh dịch vụ (thuê khách sạn) để duy trì, ổn định và nâng cao chất lượng bộ máy Nhà khách Dân tộc

Các Vụ, đơn vị liên quan

Tháng 6

 

BC KQ thực hiện

Chỉ đạo của BT, CN

 

2.2.

Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Khách sạn Dân tộc

Vụ KH-TC

Thường xuyên

 

Báo cáo thực hiện

 

Yêu cầu nhà đầu tư chốt thời hạn hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, xác định thời gian thi công chính của Dự án

* Ghi chú:

1. Các Vụ đơn vị phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

2. Việc phân công Lãnh đạo Ủy ban phụ trách, đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cụ thể tại phụ lục kèm theo.

3. Ngày 25 hàng tháng, Vụ trưng, Thủ trưởng các đơn vị phải báo cáo bằng văn bản tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề án được giao; xác định rõ những việc chậm tiến độ, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp khắc phục để đảm bảo hoàn thành chất lượng đề ra, gửi Lãnh đạo Ủy ban y ban chđạo xây dựng đề án và Bộ trưởng, Chủ nhiệm để kịp thời chỉ đạo./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 64/UBDT-KHTC ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Tên đề án

Lãnh đạo Ủy ban phụ trách

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm đề án

Thời gian trình

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Thủ tướng Chính phủ

1

Đề án đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến

Vụ Tổ chức Cán bộ

Cầm Văn Thanh

Tháng 10

Tháng 11

2

Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020

Thứ trưng, Phó Chnhiệm Lê Sơn Hải

Vụ Dân tộc thiểu số

Nguyễn Thị Tư

Tháng 5

Tháng 6

3

Đề án đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025

Bộ trưởng, Chnhiệm Đỗ Văn Chiến

Vụ Tổ chức Cán bộ

Lý Bình Huy

Tháng 10

Tháng 11

4

Đề án xác định thành phn, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến

Vụ Dân tộc thiểu số

Thứ trưng, Phó CN Phan Văn Hùng

Tháng 10

Tháng 11

5

Đề án xây dựng cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ trưng, Phó chủ nhiệm Nông Quốc Tun

Vụ Tổ chức Cán bộ

Phạm Thúc Thủy

Tháng 10

Tháng 11

6

Đề án tổng thể các chính sách ưu đãi nhm phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer và đào tạo bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số Khmer vùng đng bng sông Cửu Long

Thứ trưởng, Phó Chnhiệm Lê Sơn Hải

Vụ CSĐT (Vụ ĐP III phối hợp)

Bùi Văn Lịch

Tháng 10

Tháng 11

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/QĐ-UBDT ngày 28/02/2018 về giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.392

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!