Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 635/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 21/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 635/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 21 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 447/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 448/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 48/TTr-SKHĐT ngày 17/3/2014 và Sở Tư pháp tại Tờ trình số 26/TTr-STP, ngày 14/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 (sáu) thủ tục hành chính ban hành mới, 14 (mười bốn) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 06 (sáu) thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 02 (hai) thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ; UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HỌACH VÀ ĐẦU TƯ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 635 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

A. Thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Trang

1

Thủ tục lấy ý kiến thẩm định dự án đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên sử dụng ngân sách cấp huyện

Đấu thầu

6

2

Thủ tục xin ý kiến hồ sơ mời thầu (Đối với gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư)

Đấu thầu

10

3

Thủ tục thẩm định hồ sơ, phê duyệt chủ trương đầu tư (Đối với dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp tỉnh)

Đầu tư

20

4

Thủ tục thẩm định nguồn vốn (Đối với dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp tỉnh)

Đầu tư

24

5

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, đề cương quy hoạch và dự toán kinh phí (Đối với quy hoạch cấp tỉnh)

Quy hoạch

27

6

Thủ tục thẩm định quy hoạch (Đối với quy hoạch cấp tỉnh)

Quy hoạch

29

B. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Đã được công bố tại Quyết định

Trang

1

T-BGI-091636-TT

Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu

Đấu thầu

Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

31

2

T-BGI-091737-TT

Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá thuộc dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư

Đấu thầu

Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

40

3

T-BGI-091781-TT

Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp do UBND tỉnh làm chủ đầu tư

Đấu thầu

Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

45

4

T-BGI- 091802-TT

Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu tư vấn do UBND tỉnh làm chủ đầu tư

Đấu thầu

Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

49

5

T-BGI-091822-TT

Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ do UBND tỉnh làm chủ đầu tư

Đấu thầu

Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

51

6

T-BGI-091841-TT

Thủ tục sửa đổi hồ sơ mời thầu do UBND tỉnh làm chủ đầu tư

Đấu thầu

Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

55

7

T-BGI-091856-TT

Thủ tục thẩm định kết quả đấu thầu do UBND tỉnh làm chủ đầu tư

Đấu thầu

Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

57

8

T-BGI-092923-TT

Thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu do UBND tỉnh làm chủ đầu tư (chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh)

Đấu thầu

Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

63

9

T-BGI-091885-TT

Thủ tục giải quyết kiến nghị của nhà thầu

Đấu thầu

Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

65

10

T-BGI-091896-TT

Thủ tục giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu

2316/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

66

11

T-BGI-246004-TT

Thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hoá

Đấu thầu

Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

68

12

T-BGI-246005-TT

Thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp do UBND tỉnh làm chủ đầu tư

Đấu thầu

Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

74

13

T-BGI-245800-TT

Thủ tục thẩm định dự án

Đầu tư

Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 25/4/2013

78

14

T-BGI-245802-TT

Thủ tục phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Đầu tư

Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 25/4/2013

82

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Trang

1

Thủ tục lấy ý kiến thẩm định dự án đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư từ 7 tỷ đồng trở lên sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp xã

Đấu thầu

87

2

Thủ tục xin ý kiến hồ sơ mời thầu (Đối với gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã)

Đấu thầu

91

3

Thủ tục thẩm định hồ sơ, phê duyệt chủ trương đầu tư (Đối với dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện)

Đầu tư

101

4

Thủ tục thẩm định nguồn vốn (Đối với dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện)

Đầu tư

105

5

Thủ tục thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, đề cương quy hoạch và dự toán kinh phí ( Đối với quy hoạch cấp huyện )

Quy hoạch

107

6

Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch (Đối với quy hoạch cấp huyện)

Quy hoạch

109

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Trang

1

Thủ tục thẩm định hồ sơ, phê duyệt chủ trương đầu tư (Đối với dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã)

Đầu tư

111

2

Thủ tục thẩm định nguồn vốn (Đối với dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã)

Đầu tư

115

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.615

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146