Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 630/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính Đường thủy Sở Giao thông Hòa Bình

Số hiệu: 630/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Khánh
Ngày ban hành: 24/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH H
ÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 630/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 của Bộ trưng Bộ Giao thông vận ti về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong nh vực đường thy nội địa thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Giao thông vận ti;

Theo đề nghị của Giám đốc Giao thông vận tải ti Tờ trình số 64/TTr-SGTVT ngày 23 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới (23 TTHC cấp tỉnh); sửa đổi, bổ sung (02 thủ tục cấp tỉnh) lĩnh vực Đường thủy nội địa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được công khai trên Cơ sở d liệu Quc gia v TTHC (địa ch: csdl.dichvucong.gov.vn); Cng Dịch vụ công của tnh (địa ch: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh (địa ch: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện t S Giao thông vận ti (địa ch: http://sogiaothong.hoabinh.gov.vn)

Điều 2. Bãi bỏ 11 TTHC lĩnh vực Đường thủy nội địa, công bố tại Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/20216 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày ký.

- Giao Sở Giao thông vận tải

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 01/4/2021.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải , Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh
- Trung tâm TH&CB tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.03b)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 630/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên TTHC/Mã TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Tiếp nhận qua dịch vụ BCCI

Căn cứ pháp lý

Tiếp nhận

Trả kết quả

I

TTHC BAN HÀNH MỚI

 

 

 

 

 

 

1

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa

1.009442.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

2

Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu

1.009443.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

3

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

1.009444.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

4

Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa

1.009445.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

5

Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa

1.009446.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

 

6

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa

1.009447.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

7

Thiết lập khu neo đậu

1.009448.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

8

Công bố hoạt động khu neo đậu

1.009449.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

9

Công bố đóng khu neo đậu

1.009450.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

10

Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa

1.009451.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

11

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa

1.009452.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

12

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

1.009453.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

13

Công bố hoạt động bến thủy nội địa

1.009454.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

14

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

1.009455.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

100.000 đ/lần

x

x

15

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

1.009456.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

100.000 đ/lần

x

x

16

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không còn nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

1.009458.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

100.000 đ/lần

x

x

17

Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương

1.009459.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

18

Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng

1.009460.000.00.00.H28

10 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Chi phí liên quan khi đóng luồng chuyên dùng do tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng chi trả, trừ trường hợp đóng luồng vì lý do bảo đảm quốc phòng, an ninh do cơ quan đề nghị đóng luồng chi trả.

x

x

19

Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

1.009461.000.00.00.H28

03 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

20

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa

1.009462.000.00.00.H28

10 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

21

Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa

1.009463.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

22

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa

1.009464.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Không

x

x

23

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông

1.009464.000.00.00.H28

05 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công

100.000 đ/lần

x

x

II

TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (sửa đổi, bổ sung 02 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực Đường thủy nội địa công bố tại Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

24

Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa

1.003658.000.00.00.H28

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố lại hoạt động bến thủy nội địa;

- Trường hợp thay đổi chủ bến thì chủ mới của bến phải đề nghị công bố lại hoạt động bến thủy nội địa trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận bến thủy nội địa.

Trung tâm phục vụ Hành chính công

100.000 đ/lần

x

x

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

25

Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa

1.004242.000.000.00.H28

- Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, trong thời hạn 05 ngày làm việc.

- Đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, trong thời hạn 10 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ Hành chính công

100/lần

x

x

 

II. DANH MỤC TTHC BỊ HỦY BỎ

STT

Tên TTHC/Mã TTHC

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ

1

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

2

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

3

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

4

Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

5

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

6

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

7

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương.

3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

8

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương

3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

9

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương

3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

10

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

11

Công bố lại cảng thủy nội địa

3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 630/QĐ-UBND ngày 24/03/2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


392

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117