Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 63/2008/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 63/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Tổng cục Du lịch là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về du lịch trong phạm vi cả nước.

2. Tổng cục Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, là đơn vị dự toán ngân sách cấp II và có tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tổng cục Du lịch thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định:

a) Các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ về du lịch và các dự án, đề án khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động và các dự án, công trình quan trọng quốc gia về du lịch; các dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực du lịch;

c) Việc đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về du lịch theo quy định của pháp luật; quyết định việc thành lập Văn phòng đại diện du lịch Việt Nam ở nước ngoài, cho phép việc đặt Văn phòng đại diện của cơ quan du lịch của nước ngoài, của tổ chức du lịch quốc tế và khu vực tại Việt Nam;

d) Hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia, tuyến du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định:

a) Kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển du lịch; các đề án, dự án về du lịch để Bộ trưởng quyết định theo thẩm quyền;

b) Các dự thảo quyết định, chỉ thị, thông tư về du lịch; các văn bản quy phạm pháp luật quy định tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về lĩnh vực du lịch;

c) Quy định tiêu chí phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; điều kiện, hồ sơ, thủ tục xếp hạng, mẫu biển hiệu hạng cơ sở lưu trú du lịch; tiêu chuẩn và mẫu biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch;

d) Quy chế điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; Quy chế quản lý khu du lịch thuộc ranh giới hành chính từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên;

đ) Các quy định về bảo vệ, tôn tạo, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch và môi trường du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch;

e) Các quy định về quản lý, thủ tục, hồ sơ cấp, đổi, cấp lại, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch và giấy chứng nhận thuyết minh viên;

g) Các quy định về tiêu chuẩn chức danh trong ngành du lịch;

h) Các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về: kinh doanh lữ hành; lưu trú du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; quy hoạch phát triển du lịch; kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch và các dịch vụ du lịch khác.

3. Tổng cục Du lịch chỉ đạo và tổ chức thực hiện:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án về du lịch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch ở trong nước và ở nước ngoài; điều phối các hoạt động xúc tiến du lịch liên vùng, liên địa phương theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch, các chương trình, sự kiện, hội nghị, hội chợ, hội thảo về du lịch cấp quốc gia, khu vực và quốc tế;

d) Công bố công khai khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, tuyến du lịch quốc gia theo quy định của pháp luật;

đ) Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, phân loại thị trường du lịch ở trong nước và ở nước ngoài; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu khách du lịch; tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm du lịch ở trong nước và ở nước ngoài;

e) Xây dựng và hướng dẫn sử dụng, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia và tổ chức thông tin du lịch tại các cửa khẩu quốc tế và các khu du lịch;

g) Kiểm tra việc thực hiện các điều ước quốc tế về du lịch mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, các chương trình, dự án quốc tế tài trợ về du lịch theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật;

h) Tham gia các tổ chức quốc tế, hội nghị, hội thảo, hội chợ, sự kiện, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế về du lịch theo phân công và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật;

i) Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư về du lịch thuộc thẩm quyền theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật;

k) Quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên, hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch theo quy định của pháp luật;

l) Cấp, đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; cấp, gia hạn, đổi, sửa đổi, thu hồi giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

m) Quản lý thống nhất trong cả nước việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của pháp luật;

n) Quản lý các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch, các tổ chức thực hiện dịch vụ công thuộc lĩnh vực du lịch theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật;

o) Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch và tài nguyên du lịch theo phân công của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật;

p) Hướng dẫn đối với các hội, tổ chức phi chính phủ tham gia các hoạt động trong lĩnh vực du lịch;

q) Thực hiện chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt;

r) Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật;

s) Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động du lịch theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật;

t) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ du lịch đối với cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác du lịch theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật;

u) Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật;

v) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Lữ hành.

2. Vụ Khách sạn.

3. Vụ Thị trường du lịch.

4. Vụ Tài chính.

5. Vụ Hợp tác quốc tế.

6. Vụ Tổ chức cán bộ.

7. Văn phòng.

8. Trung tâm Thông tin du lịch.

9. Viện Nghiên cứu phát triển du lịch.

10. Tạp chí Du lịch.

11. Báo Du lịch.

Vụ Lữ hành, Vụ Khách sạn, Vụ Thị trường du lịch và Văn phòng được tổ chức phòng.

Tại Điều này, các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 7 là các tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 8 đến khoản 11 là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch (đã được quy định tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, đổi tên, giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hành chính của Tổng cục Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập, giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Lãnh đạo

1. Tổng cục Du lịch có Tổng cục trưởng và không quá 03 Phó Tổng cục trưởng.

2. Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động theo quy định của pháp luật.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Du lịch. Các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).Hà

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 63/2008/QD-TTg

Hanoi, May 19, 2008

 

DECISION

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE VIETNAM NATIONAL ADMINISTRATION OF TOURISM UNDER THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 14, 2005 Tourism Law;
Pursuant to the Government’s Decree No. 178/2007/ND-CP dated December 3, 2007, defining the function, tasks, powers and organizational structure of ministries and ministerial-level agencies
Pursuant to the Government’s Decree No. 185/2007/ND-CP dated December 25, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Culture, Sports and Tourism;
At the proposal of the Minister of Culture, Sports and Tourism.

DECIDES:

Article 1. - Position and functions

1. The Vietnam National Administration of Tourism is an agency attached to the Ministry of Culture, Sports and Tourism and functions to advise the Minister of Culture, Sports and Tourism on and perform tasks and execute powers of state management of tourism nation wide.

2. The Vietnam National administration of Tourism has the legal person status and national emblem-patterned seal, is a grade-II state budget-funded unit and has its own state treasury account.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Vietnam National Administration of Tourism has the following specific tasks and powers:

1. To submit to the Minister of Culture, Sports and Tourism for further submission to the Government or the Prime Minister for decision:

a/ Draft laws and resolutions of the National Assembly, draft ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee; the Government's draft resolutions and decrees on tourism and other projects and schemes as assigned by the Minister of Culture, Sports and Tourism;

b/ Tourism development strategies and master plans, national target programs and action programs and other projects and important national works on tourism; the Prime Minister's draft decisions and directives on tourism;

c/ Negotiations on, signing of and accession to treaties on tourism according to law; decisions on the establishment of Vietnam's foreign-based tourist representative offices, permission for the establishment of Vietnam-based representative offices of foreign tourist agencies and international tourist organizations;

d/ Dossiers of application for recognition of national tourist areas, routes and sports.

2. To submit to the Minister of Culture, Sports and Tourism for decision:

a/ Long-term, five-year and annual plans on tourism development; schemes and projects on tourism;

b/ Draft decisions, directives and circulars on tourism; legal documents on econo-technical standards and norms on tourism;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ The regulation on survey, assessment and classification of tourist resources; the Regulation on management of tourist areas located in two or more provinces and centrally run cities;

e/ Regulations on protection, embellishment, development, exploitation and use of tourist resources and environment in tourist areas and spots;

f/ Regulations on management of and procedures and dossiers for grant, renewal, re-grant, withdrawal of tour guide cards and certificates of tourist commentators;

g/ Regulations on criteria for holders of titles in the tourism sector;

h/ Documents guiding the implementation of legal provisions on travel business; tourist accommodation; tourism propagation and promotion; tourism development master plans; business in tourist areas and spots and other tourist services.

3. The Vietnam National Administration of Tourism shall direct and organize:

a/ The guidance, examination and implementation of legal documents, strategies, master plans, programs, plans and projects on tourism already approved by competent authorities;

b/ Tourism promotion activities at home and abroad; the coordination of inter-regional and inter-local tourism promotion activities as decentralized by the Minister of Culture, Sports and Tourism;

c/ The compilation of publications propagating and promoting tourism and national, regional and international programs, events, conferences, fairs and seminars on tourism;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ The study, survey, assessment and classification of domestic and overseas tourist markets; the study and proposal of mechanisms and policies to develop market-oriented products; the propagation and introduction of tourist products at home and abroad;

f/ The formulation of, and guidance in the use, exploitation and management of, a database on national tourism, and the supply of tourist information at international border gates and tourist areas;

g/ The inspection of the implementation of treaties on tourism which Vietnam has signed or acceded to, and foreign-funded programs and projects on tourism as decentralized by the Minister of Culture, Sports and Tourism or prescribed by law;

h/ The participation in international organizations, international conferences, seminars, fairs, events, and international cooperation programs and plans on tourism as assigned or decentralized by the Minister of Culture, Sports and Tourism or prescribed by law;

i/ The implementation of tourist investment projects falling under its competence as assigned or decentralized by the Minister of Culture, Sports and Tourism or prescribed by law;

j/ The ranking of tourist accommodation establishments of three-star or higher grade and tourist villas and apartments of luxury grade according to 1aw;

k/ The grant, renewal and withdrawal of international travel business permits; the grant, extension, change, modification and withdrawal of branch establishment permits of foreign tourist enterprises in Vietnam according to law;

1/ The uniform management of the grant of tour guide cards and certificates of tourist commentators according to law;

m/ The management of non-business organization attached to the Tourism Administration and public service providers in the tourism sector as decentralized by the Minister of Culture, Sports and Tourism or prescribed by law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.o/ The guidance of non-governmental societies and organizations in participating in tourist activities;

p/ The implementation d its administrative reform program in line with the objectives and content of the administrative reform program approved by the Minister of Culture, Sports and Tourism;

The examination, coordination in the inspection, prevention and combat of corruption, waste, negative practices and violations of law in tourism as decentralized by the Minister of Culture, Sports and Tourism or prescribed by law;

r/ The emulation and commendation in tourist activities as decentralized by the Minister of Culture, Sports and Tourism of prescribed by law;

s/ The management of its organizational apparatus and payroll; the implementation of the wage regime and policies and regimes on treatment, reward and disciplining; and the coordination in professional training and retraining, towards its cadres, public employees and servants and people engaged in tourism as decentralized by the Minister of Culture, Sports and tourism or prescribed by law;

t/ The management of finance and assets assigned to it and the disbursement d allocated state budget funds according to law;

u/ The performance of other tasks and exercise of other powers as assigned by the Minister of Culture, Sports and Tourism.

Article 3. - Organizational structure

1. The Travel Department.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The Tourist Market Department.

4. The Finance Department.

5.The International Cooperation Department.

6.The Organization and Personnel Department.

7. The Office.

8. The Tourist Information Center.

9. The Tourism Research and Development Institute.

10. The Tourism Review.

11. The Tourism Newspaper.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Organizations defined from Clause 1 thru Clause 7 of this Article shall assist the General Director in performing the state management function, the organizations from Clause 8 thru Clause 11 are non-business units attached to the Tourism Administration (already prescribed in the Prime Minister’s Decision No. 149/QD-TTg dated February 4, 2008, on non-business units attached to the Ministry of Culture, Sports and Tourism).

The Minister of Culture, Sports and Tourism shall propose to the Prime Minister for decision the establishment, renaming of names, dissolution and reorganization of administrative organizations of the Vietnam National Administration of Tourism.

The Minister of Culture Sports and Tourism may decide to establish, dissolve and reorganize other non-business units attached to the Vietnam National Administration of tourism according to law.

Article 4. - Leadership

1. The Vietnam National Administration of Tourism has its General Director and no more than 3 Deputy General Directors.

2. The General Director and Deputy General Directors are appointed, dismissed, transferred and assigned by the Minister of Culture, Sports and Tourism according to law.

3.The General Director of the Vietnam National Administration of Tourism shall define the functions, tasks, powers and organizational structures of the administration's organizations and units.

4. The General Director of the Vietnam National Administration of Tourism shall take responsibility for all activities of the Vietnam National Administration of Tourism before law and the Minister of Culture, Sports and Tourism. Deputy General Directors of the Vietnam National Administration of Tourism shall take responsibility for their assigned tasks before law and the General Director of the Vietnam National Administration of Tourism.

Article 5. - Implementation effect and responsibilities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Minister of Culture, Sports and Tourism, ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies,

presidents of provincial/municipal People’s Committees and the General Director of the Vietnam National Administration of Tourism shall implement this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/2008/QĐ-TTg ngày 19/05/2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.143

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!