Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 63/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thanh Tòng
Ngày ban hành: 10/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2006/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 49/2005/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 5 về việc bổ sung Nghị quyết số 24/2004/NQ-HĐND7 ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn thành lập, sáp nhập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố theo qui định của pháp luật.

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố chịu sự quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì hoặc phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tình hình thực tế của địa phương theo đúng qui định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành;

Chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản dự thảo, trình ký, ban hành; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện các văn bản đã được phê duyệt.

2.Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố làm nhiệm vụ Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố;

3.Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch, chương trình, nội dung công tác thi đua, khen thưởng 05 năm, hàng năm và từng đợt; tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác được phê duyệt nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của thành phố;

4.Giúp Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách khen thưởng theo qui định của pháp luật; tổng hợp tình hình báo cáo định kỳ về công tác thi đua khen thưởng cho Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo chế độ qui định;

5.Phối hợp các cơ quan chức năng liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng; chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương trực thuộc thực hiện tốt các chế độ, chính sách công tác thi đua, khen thưởng theo qui định của pháp luật;

6.Tổng hợp hình hình giúp Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới về tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng; xem xét, thẩm định, đề xuất các hồ sơ đề nghị khen thưởng và các vấn đề có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời theo đúng qui định của pháp luật;

7. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành trong thành phố;

8. Thanh tra, kiểm tra và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, chính sách, chế độ và các quy định về công tác thi đua, khen thưởng; Tổ chức tiếp dân, chịu trách nhiệm giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực công tác thi đua, khen thưởng và cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành theo quy định của pháp luật;

9. Quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp mới hoặc đổi bằng, hiện vật khen thưởng; xác nhận các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật; quản lý, lưu trữ hồ sơ thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố;

10. Thực hiện danh mục bí mật nhà nước về thi đua khen thưởng được pháp luật quy định;

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan; bảo quản, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản được giao; xây dựng và quản lý quỹ thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiện quy chế dân chủ, chương trình cải cách hành chính đối với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và công tác thi đua khen thưởng theo mục tiêu, nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố;

13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng;

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo:

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

Trưởng ban là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố.

Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Trưởng ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công. Khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành các mặt hoạt động của cơ quan.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Nghiệp vụ 1 (phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các Sở, Ban ngành thành phố);

- Phòng Nghiệp vụ 2 (phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các quận, huyện).

3. Biên chế:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định số lượng biên chế hàng năm.

- Việc bố trí cán bộ, công chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố phải căn cứ vào nhu cầu, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu, ngạch công chức, viên chức nhà nước theo qui định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày và phải được đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày.

Giao Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan với nội dung Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85