Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 624/QĐ-BHXH năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 624/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 13/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 624/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính và Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng giám đốc) xây dựng, quản lý công tác kế hoạch tổng hợp, xây dựng cơ bản và công tác thống kê trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ban Kế hoạch - Tài chính chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc.

Ban Kế hoạch - Tài chính có tư cách pháp nhân không đầy đủ, không có con dấu, tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng trình Tổng giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác kế hoạch, xây dựng cơ bản và thống kê; tổ chức thực hiện các văn bản được ban hành.

2. Nghiên cứu, đề xuất với Tổng giám đốc tham gia với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý về công tác kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản và thống kê trong hệ thống.

3. Tham mưu giúp Tổng giám đốc xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng hợp, xây dựng cơ bản dài hạn, hàng năm của Ngành và theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện; đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

4. Tổng hợp và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch của Ngành và các chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ trình Tổng giám đốc quyết định; đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao; nghiên cứu, đề xuất với Tổng giám đốc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị phù hợp với tình hình thực tế.

5. Giúp Tổng giám đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án phát triển công nghệ thông tin và trang bị cơ sở vật chất toàn hệ thống.

6. Tổ chức thực hiện công tác thống kê; bảo mật và thống nhất quản lý việc công bố thông tin thống kê cũng như cung cấp thông tin thống kê của ngành cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về độ tin cậy của thông tin thống kê công bố và cung cấp.

7. Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác kế hoạch, thống kê, xây dựng cơ bản trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

8. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế hoạch, thống kê, xây dựng cơ bản trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

9. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê, tổng hợp về công tác kế hoạch, đầu tư và thống kê theo quy định.

10. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Ban Kế hoạch - Tài chính do Trưởng ban quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về toàn bộ hoạt động của Ban. Giúp Trưởng ban có các Phó Trưởng ban. Trưởng ban và Phó Trưởng ban do Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

2. Trưởng ban ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban. Trưởng ban phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Trưởng ban được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức gồm 03 phòng:

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

- Phòng Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

- Phòng Thống kê.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng trên đây do Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính xây dựng trình Tổng giám đốc quyết định.

Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng. Giúp Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy định.

Trưởng phòng có trách nhiệm quản lý công chức, viên chức của phòng.

2. Biên chế của Ban Kế hoạch - Tài chính do Tổng giám đốc giao. Công chức, viên chức của Ban được tuyển chọn và làm việc theo quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo của Ban.

3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ban; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Ban. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tổng giám đốc.

5. Phối hợp với các đơn vị trong Ngành và ngoài Ngành có liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này thay thế Quyết định số 393/QĐ-BHXH ngày 08/4/2009 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/5/2010. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- HĐQL (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu VT, TCCB (7).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 624/QĐ-BHXH năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.639
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160