Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 61/2004/QĐ-UB về Quy chế hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhan dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 61/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 20/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:  61/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI V/V: BAN HÀNH “QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI”.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 170/2003/QĐ-UB ngày 10/12/2003 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội (Cơ quan Thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, các đồng chí Thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố, Ban Thư ký Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 61 /2004/QĐ-UB ngày 20 /4 /2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Bản Quy chế này quy định các hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố nhằm thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Thành phố về hội nhập kinh tế quốc tế với mục đích mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư, công nghệ, kiến thức quản lý…, để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội Thủ đô Hà Nội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế.

Điều 2: Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Thành phố, có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

2.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt. Chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện trong việc tham gia các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ và Thành phố.

2.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ, chính sách của Thành phố về thực hiện cam kết hội nhập kinh tế quốc tế cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

2.3. Tư vấn, tham mưu và báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình kinh tế quốc tế, kinh tế khu vực và trong nước. Phát hiện những vấn đề nảy sinh và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn Thành phố.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND Thành phố giao trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế.

Điều 3: Các Thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban phân công; làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; trực tiếp chỉ đạo Sở, Ban, Ngành mình xây dựng kế hoạch, chương trình và đề ra các giải pháp cụ thể triển khai hội nhập kinh tế quốc tế theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Thương mại là cơ quan thường trực, có Ban Thư ký giúp việc được điều chuyển từ biên chế của Sở Thương Mại nằm trong tổng biên chế của Sở được Thành phố giao. Các Sở, Ban, Ngành cử các đồng chí Trưởng, Phó phòng chuyên môn tham gia phối hợp cùng Ban Thư ký triển khai các nhiệm vụ, giúp việc Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố.

Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố được sử dụng con dấu của Sở Thương mại để hoạt động và có Đại diện thường trực là Ban Thư ký tại số 10 phố Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 4: Kinh phí hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố do ngân sách Thành phố cấp hàng năm. Sở Thương mại có trách nhiệm lập dự toán trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định; đồng thời, có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí này theo chế độ tài chính hiện hành.

Chương 2:

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THÀNH PHỐ.

Điều 5: Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố hoạt động theo chế độ cá nhân chịu trách nhiệm, chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ được phân công, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số.

Điều 6: Trách nhiệm của các thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế :

6.1. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố – Trưởng Ban.

a. Chịu trách nhiệm trước Thành uỷ - HĐND - UBND Thành phố về các hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố.

b. Phối hợp với các cơ quan Trung ương trong việc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình và giải pháp triển khai hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố.

c. Điều hành hoạt động của Ban; điều hành sự phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố.

d. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố. Các văn bản do Trưởng Ban ký đóng dấu UBND Thành phố.

6.2. Đồng chí Giám đốc Sở Thương mại - Phó Trưởng Ban Thường trực

a. Giúp việc cho Trưởng Ban, thay mặt Trưởng Ban giải quyết công việc của Ban khi Trưởng Ban ủy quyền.

b. Chỉ đạo ngành Thương mại xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế theo đúng chương trình, kế hoạch của Thành phố.

c. Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án về hội nhập kinh tế quốc tế của các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện và các đơn vị liên quan theo đúng chương trình, kế hoạch của Thành phố.

d. Điều hành hoạt động của Ban Thư ký.

e. Các văn bản do Phó Ban Thường trực ký đóng dấu của Sở Thương mại.

6.3. Các Uỷ viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố là các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành: Công An Thành phố, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Du lịch, Thương mại, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Văn phòng HĐND & UBND Thành phố, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố mời 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo tham gia Uỷ viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố.

Các uỷ viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng Ban phân công.

- Chỉ đạo Sở, Ngành mình thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban.

Điều 7: Lịch làm việc của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố.

- Mỗi quý Ban Hội nhập kinh tế quốc tế họp 01 lần vào tuần thứ tư của tháng cuối quý để đánh giá kết quả công tác trong quý và bàn kế hoạch hoạt động của Ban trong quý tới và một số công việc cần thiết khác phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban. Nội dung cuộc họp do Thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế (đầu mối là Ban Thư ký) chuẩn bị.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, khi thấy cần thiết Trưởng Ban sẽ triệu tập các cuộc họp đột xuất khác.

- Trước mỗi lần họp, Thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố (đầu mối là Ban Thư ký) sẽ thông báo nội dung cuộc họp tới các Thành viên.

- Ban Hội nhập kinh tế quốc tế họp sơ kết 06 tháng đầu năm vào tháng 7, tổng kết công tác năm và bàn kế hoạch công tác năm sau vào tháng 12.

- Tại các cuộc họp của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế, có mặt của Ban Thư ký và các đồng chí Trưởng, Phó phòng của các Sở, Ban, Ngành liên quan được cử tham gia phối hợp với Ban Thư ký.

Tùy theo tính chất, nội dung cuộc họp, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế có thể mời thêm các Cơ quan Trung ương, các Sở, Ban, Ngành không phải là thành viên của Ban và các cơ quan, đơn vị liên quan khác tham dự cuộc họp.

Điều 8: Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố sẽ xem xét, đánh giá và đề nghị UBND Thành phố và các cơ quan Trung ương xem xét, khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện tốt các chương trình hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố; xem xét, kỷ luật hoặc đề nghị xử lý kỷ luật đối với những thành viên không làm tròn trách nhiệm.

Điều 9: Chế độ làm việc của Thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế và Ban Thư ký:

- Thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế thay mặt Ban Hội nhập kinh tế quốc tế điều hành công việc thường xuyên của Ban; khi cần thiết, Thường trực Ban có thể mời các đồng chí Thành viên của Ban là đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, và lãnh đạo UBND các Quận, Huyện để bàn triển khai những công việc cụ thể.

- Ban Thư ký là đầu mối của Thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố thực hiện các nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố để trình Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố xem xét, thông qua và đôn đốc triển khai thực hiện.

+ Đôn đốc các thành viên, các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận huyện chuẩn bị nội dung các báo cáo sơ kết, tổng kết và các cuộc kiểm tra của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố.

+ Thu thập, cung cấp các thông tin liên quan đến các vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Tổng hợp tình hình thực hiện chương trình và kết quả hoạt động để báo cáo Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố xem xét, chỉ đạo.

+ Lập dự toán kinh phí hoạt động và quản lý sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố theo đúng chế dộ quy định của Nhà nước.

+ Là nơi tiếp nhận, xử lý thông tin của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố.

+ Phối hợp chặt chẽ với các đồng chí Trưởng, Phó phòng, Ban chuyên môn của các Sở, Ban, Ngành liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao.

Điều 10: Chế độ thông tin, báo cáo

- Các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện có trách nhiệm cung cấp các thông tin, báo cáo về tình hình triển khai các nội dung, chương trình về hội nhập kinh tế quốc tế của Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện mình định kỳ theo quý/6 tháng/năm và đột xuất theo yêu cầu của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố.

- Các thông tin, báo cáo gửi về Ban Thư ký để tổng hợp, đề xuất báo cáo Ban Hội nhập kinh tế quốc tế.

- Trong quá trình thực hiện nếu có đề xuất, vướng mắc thì các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện kịp thời thông báo cho Ban Thư ký để trình Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố xem xét, giải quyết.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11: Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kỷ. Các thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Sở Thương mại - Cơ quan thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Ban Hội nhập kinh tế quốc sẽ xem xét, điều chỉnh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 61/2004/QĐ-UB về Quy chế hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhan dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.828

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12