Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 608/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 09/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 608/-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN CHO SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sa đổi, bổ sung một số điều ca Luật Tchức Chính phvà Luật Tchức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Theo đề nghị ca Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch ti Tờ trình số 26/TTr-SVHTTDL ngày 22/02/2021 và ca STư pháp tại Công văn s 254/STP-XDKTVBQPPL&TDTHPL ngày 05/3/2021 về nội dung y quyền giới quyết thtục hành chính thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. y quyền cho Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch gii quyết 03 thtục hành chính (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. S Văn hóa, Ththao và Du lịch có trách nhiệm tchức thực hiện việc giải quyết các thtục hành chính được ủy quyn theo đúng quy dịnh của pháp luật.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ y quyền: kể từ ngày 10/3/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh, Giám đc SVăn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tnh ủy: HĐND tnh;
- Vụ CCHC-BNội vụ;
- Ban Chỉ đạo CCHC tnh;
- Chủ tch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm HCC tnh;
- SNội vụ;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX, KSTTHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY QUYỀN CHO SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIẢI QUYẾT

1. Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tiếp nhận thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn của cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, ban, ngành trung ương, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế.

2. Tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại.

3. Chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật; chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn được tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.692

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61