Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6037/QĐ-UBND điều chính chương trình xây dựng văn bản Ủy ban Hồ Chí Minh 2015

Số hiệu: 6037/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Tất Thành Cang
Ngày ban hành: 17/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6037/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 5989/STP-VB ngày 05 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa ra khỏi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2015 (gọi tắt là Chương trình lập quy năm 2015) ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố 35 văn bản (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Phê duyệt kinh phí cấp cho Sở Tư pháp chủ trì xây dựng Quyết định điều chỉnh Chương trình lập quy 2015 là 7.200.000 đồng (Bảy triệu hai trăm ngàn đồng).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6037/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Số thứ tự tại CTLQ năm 2015

1.

Quyết định

Về thu lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng

01 - Phụ lục 1

2.

Quyết định

Về ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở công vụ.

Sở Xây dựng

02 - Phụ lục 1

3.

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh với Giấy chứng nhận đăng ký thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

03 - Phụ lục 1

4.

Quyết định

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Khoa học và Công nghệ

06 - Phụ lục 1

5.

Quyết định

Ban hành quy định về thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

(Thay thế Quyết định 52/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

08 - Phụ lục 1

6.

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp về trình tự thủ tục đưa người cai nghiện vào cơ sở cai nghiện, cơ sở chữa bệnh bắt buộc.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

12 - Phụ lục 1

7.

Quyết định

Ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến, giải pháp trong công tác hoặc đề tài nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Nội vụ

18 - Phụ lục 1

8.

Quyết định

Sửa đổi một số điều của Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Sở Nội vụ

19 - Phụ lục 1

9.

Quyết định

Quy định tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế Thành phố về công tác tại các cơ quan hành chính sự nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Nội vụ

21 - Phụ lục 1

10.

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thanh tra Thành phố

23 - Phụ lục 1

11.

Quyết định

Thay thế Quyết định 37/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

Thanh tra Thành phố

24 - Phụ lục 1

12.

Quyết định

Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài chính

25 - Phụ lục 1

13.

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND Thành phố về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố H Chí Minh.

Sở Công Thương

31- Phụ lục 1

14.

Quyết định

Ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

34 - Phụ lục 1

15.

Quyết định

Ban hành mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

35 - Phụ lục 1

16.

Quyết định

Ban hành mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

37 - Phụ lục 1

17.

Quyết định

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

38 - Phụ lục 1

18.

Quyết định

Ban hành Quy định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

39 - Phụ lục 1

19.

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của UBND thành phố ban hành “Đề án kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp, các lĩnh vực giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015”.

Sở Tư pháp

42 - Phụ lục 1

20.

Quyết định

Ban hành Quy định về việc Hội Luật gia tham gia việc thực hiện pháp luật, hòa giải cơ sở, tư vấn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận-huyện.

Sở Tư pháp

45 - Phụ lục 1

21.

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 về ban hành Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống camera giao thông, bảng thông tin quang điện tử và hệ thống đèn tín hiệu giao thông khu vực thành phố.

Sở Giao thông vận tải

49 - Phụ lục 1

22.

Quyết định

Thay thế các Quyết định ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh

(Thay thế các Quyết định số 121/2007 /QĐ-UBND ngày 19/9/2007; số 66/2011/QĐ-UBND ngày 22/10/2011, s68/2011/QĐ-UBND ngày 2/11/201, số 185/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/ 2011)

Sở Giao thông vận tải

50 - Phụ lục 1

23.

Quyết định

Ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giao thông vận tải

52 - Phụ lục 1

24.

Quyết định

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

Sở Giao thông vận tải

53 - Phụ lục 1

25.

Chỉ thị

Về đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Xây dựng

55 - Phụ lục 1

26.

Chỉ thị

Về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2014 - 2015 và công tác tuyển sinh đầu cấp phổ thông năm học 2015 - 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo

61- Phụ lục 1

27.

Chỉ thị

Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo

62 - Phụ lục 1

28.

Chỉ thị

về việc tăng cường quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư (Thay thế Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND ngày 20/9/2007 của UBND Thành phố).

Sở Tư pháp

63 - Phụ lục 1

29.

Nghị quyết

Ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

02 - Phụ lục 2

30.

Nghị quyết

Ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Tài nguyên và Môi trường

03 - Phụ lục 2

31.

Nghị quyết

Ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

04 - Phụ lục 2

32.

Nghị quyết

Ban hành mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

05 - Phụ lục 2

33.

Nghị quyết

Ban hành mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

06 - Phụ lục 2

34.

Quyết định

Thay thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 - Phụ lục 3

35.

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo

05 - Phụ lục 3

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6037/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 điều chính Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.874

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.73