Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6020/QĐ-UBND 2018 quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ Đà Nẵng

Số hiệu: 6020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hồ Kỳ Minh
Ngày ban hành: 10/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6020/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ TIỀN CHẤT THUỐC NỔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1823/TTr-SCT ngày 13 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TTr Thành ủy, TTr HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TPĐN;
- Cục KTAT&MTCN;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Đài PTTH ĐN; Báo ĐN;
- Lưu: VT, SCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Kỳ Minh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ TIỀN CHẤT THUỐC NỔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (gọi tắt là VLNCN) và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Quy chế này không áp dụng đối với các hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và trong các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động VLNCN và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Mọi hoạt động phối hợp quản lý về công tác quản lý VLNCN, tiền chất thuốc nổ giữa các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, UBND các phường, xã phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, theo nguyên tắc kết hợp quản lý ngành và lãnh thổ, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất; đồng thời phát huy tính chủ động và trách nhiệm mỗi bên, góp phần cải cách thủ tục hành chính để công tác quản lý hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn quận, huyện và trên toàn thành phố có hiệu quả.

Chương II

CÁC NỘI DUNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn chủ trì, giúp UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện đầu mối quản lý hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của thành phố Đà Nẵng thực hiện:

a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và trình UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động VLNCN và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật;

b) Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về hoạt động VLNCN và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật.

3. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

4. Cấp, cấp lại hoặc thu hồi Giấy phép sử dụng VLNCN đối với các tổ chức sử dụng VLNCN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo phân cấp. Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra thực tế khu vực đề nghị cấp mới Giấy phép sử dụng VLNCN, địa điểm dự kiến xây dựng kho VLNCN, kho tiền chất thuốc nổ.

5. Tiếp nhận Thông báo sử dụng VLNCN của các tổ chức được Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng cấp giấy phép sử dụng VLNCN, giấy phép dịch vụ nổ mìn có hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế địa điểm sử dụng VLNCN của các tổ chức hoặc Sở Công Thương trao đổi bằng văn bản với Công an thành phố về nội dung Thông báo sử dụng VLNCN.

6. Phê duyệt thiết kế hoặc phương án nổ mìn của tổ chức, doanh nghiệp sử dụng VLNCN thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép sử dụng VLNCN của Sở Công Thương.

7. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, chứng kiến việc tổ chức thực hiện phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn của các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng VLNCN đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn và trong các trường hợp cần thiết khác.

8. Chỉ định, bắt buộc việc thực hiện dịch vụ nổ mìn ở khu vực, địa điểm có đặc thù về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

9. Thẩm định thiết kế công trình kho VLNCN, kho tiền chất thuốc nổ theo phân cấp quản lý và quản lý chất lượng công trình theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

10. Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN, tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng của các tổ chức hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ theo thẩm quyền quản lý.

11. Báo cáo Bộ Công Thương, UBND thành phố Đà Nẵng định kỳ 06 tháng và hàng năm hoặc đột xuất về tình hình quản lý và sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm của Công an thành phố Đà Nẵng

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, xử lý các vụ mất cắp, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt VLNCN, tiền chất thuốc nổ và các vi phạm khác theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

2. Thực hiện quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong hoạt động VLNCN và tiền chất thuốc nổ

a) Tiếp nhận hồ sơ, xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các tổ chức sử dụng VLNCN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định;

b) Tiếp nhận hồ sơ, xem xét cấp Giấy phép vận chuyển VLNCN, tiền chất thuốc nổ cho các tổ chức đủ điều kiện hoạt động kinh doanh, vận chuyển VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố;

c) Thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự, việc vận chuyển VLNCN, tiền chất thuốc nổ của các tổ chức hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của ngành Công an.

3. Thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong hoạt động VLNCN và tiền chất thuốc nổ

a) Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với kho VLNCN, kho tiền chất thuốc nổ, nghiệm thu các điều kiện đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, tiếp nhận văn bản thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa công trình vào sử dụng;

b) Thực hiện công tác kiểm tra phương tiện vận chuyển, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy, việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các tổ chức hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật và chỉ đạo của ngành công an;

c) Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định pháp luật.

4. Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện:

a) Kiểm tra địa điểm dự kiến cấp phép sử dụng VLNCN, địa điểm xây dựng kho VLNCN, kho tiền chất thuốc nổ và nghiệm thu chất lượng các công trình này trước khi đưa vào sử dụng theo đề nghị của các tổ chức hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

b) Thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các tổ chức hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố.

5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến các mỏ khoáng sản có sử dụng VLNCN gây ảnh hưởng đến môi trường.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng trong việc điều tra, xác minh nguyên nhân tai nạn lao động có liên quan đến hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ để giải quyết chính sách cho người lao động.

2. Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra thực tế địa điểm đề nghị cấp phép sử dụng VLNCN khi có đề nghị.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước cho các tổ chức hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố.

4. Tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các tổ chức hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố do Sở Công Thương chủ trì.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến hoạt động VLNCN tại các mỏ khoáng sản.

2. Tham gia kiểm tra, chứng kiến việc thực hiện phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn của các tổ chức sử dụng VLNCN trong khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố do Sở Công Thương chủ trì.

3. Tham gia Đoàn kiểm tra về hoạt động VLNCN tại các tổ chức khai thác mỏ khoáng sản trên địa bàn thành phố do Sở Công Thương chủ trì khi có đề nghị.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Có văn bản lấy ý kiến của Sở Công Thương trong công tác thẩm định thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng VLNCN.

2. Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan chức năng liên quan giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến hoạt động nổ mìn tại các mỏ khoáng sản và các công trình thi công xây dựng có sử dụng VLNCN gây ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình và nhà dân.

3. Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, chứng kiến việc thực hiện phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn của các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng VLNCN đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn và trong các trường hợp cần thiết khác.

Điều 9. Trách nhiệm của UBND quận, huyện

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND phường, xã theo dõi, giám sát hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn quản lý, báo cáo kịp thời các sự cố liên quan đến VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn cho Sở Công Thương, Công an quận, huyện và các cơ quan chức năng liên quan để phối hợp xử lý.

2. Phối hợp với Sở, ngành có liên quan tham gia xử lý các tai nạn, sự cố và các vấn đề khác xảy ra có liên quan đến hoạt động VLNCN và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn.

3. Phối hợp với Sở Công Thương hoặc cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các tổ chức hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn khi có yêu cầu.

4. Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, chứng kiến việc thực hiện phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn của các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng VLNCN đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn và trong các trường hợp cần thiết khác.

5. Xử lý vi phạm về hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của UBND phường, xã

1. Phối hợp với Sở Công Thương hoặc cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các tổ chức hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn khi có yêu cầu.

2. Phối hợp với Sở, ngành có liên quan tham gia xử lý sự cố và các vấn đề khác xảy ra có liên quan đến hoạt động VLNCN và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn.

3. Giám sát về thời gian nổ mìn, các quy định, quy ước về hiệu lệnh nổ mìn tại địa phương trên cơ sở văn bản thông báo của các tổ chức sử dụng VLNCN tại địa bàn và có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho nhân dân địa phương được biết.

4. Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, chứng kiến việc thực hiện phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn của các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng VLNCN đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn và trong các trường hợp cần thiết khác.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến, triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã liên quan phản ánh bằng văn bản về Sở Công Thương (thông qua Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường, số điện thoại: 0236.3834310) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh Quy chế cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6020/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


914

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!