Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 600/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 600/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 14/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 600/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 14 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYT DANH MC TH TC HÀNH CHÍNH THC HIỆN RÚT NGN THI GIAN GII QUYT TH TC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tại Tờ trình số 90/TTr-SGTVTXD ngày 14/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 30 thủ tục hành chính thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, gồm: 26 thủ tục hành chính cấp tỉnh (thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng); 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. ính kèm theo Phụ lục số 01).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 30 thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018, Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 24/8/2018, Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 18/10/2018, Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện ct giảm thời gian giải quyết. (Đính kèm theo Phụ lục s 02).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải-Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, Các CV.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết TTHC (ngày)

Ghi chú

Thời hạn giải quyết TTHC theo quy định

Thời hạn cắt giảm

Thời hạn giải quyết TTHC sau khi cắt giảm

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

 

 

TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải - xây dựng

 

 

I

Lĩnh vực giao thông vận tải

 

 

 

 

 

Quản lý phương tiện

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

15

05

10

 

2

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

15

05

10

 

3

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

15

07

08

Cắt giảm 46,7%

 

Quản lý người lái

 

 

 

 

4

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô

10

03

07

 

 

Quản lý giao thông

 

 

 

 

5

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

07

03

04

Cắt giảm 42,9%

6

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ

05

02

03

Cắt giảm 40%

7

Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

05

02

03

Cắt giảm 40%

 

Quản lý vận tải

 

 

 

 

8

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bng xe ô tô

05

02

03

Cắt giảm 40%

9

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

 

 

 

 

 

- Đối với trường hợp bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

05

02

03

Cắt giảm 40%

10

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác lần đầu

15

07

08

Cắt giảm 46,7%

11

Công bố lại bến xe khách đưa vào khai thác

15

07

08

Cắt giảm 46,7%

12

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

15

07

08

Cắt giảm 46,7%

13

Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

15

07

08

Cắt giảm 46,7%

14

Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

15

07

08

Cắt giảm 46,7%

II

Lĩnh vực Xây dựng

 

 

 

 

 

Thẩm định Dự án

 

 

 

 

15

Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

20

06

14

 

16

Thủ tục Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

 

 

 

 

 

- Đối với công trình cấp II và cấp III

30

06

24

 

 

- Đối với các công trình còn lại

20

06

14

 

 

Quy hoạch kiến trúc xây dựng

 

 

 

 

17

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

25

05

20

 

 

Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài

 

 

 

 

18

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

20

10

10

Cắt giảm 50%

19

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

20

10

10

Cắt giảm 50%

 

Cấp Giấy phép xây dựng

 

 

 

 

20

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

30

20

10

Cắt giảm 66,7%

21

Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 

 

 

 

- Điều chỉnh giấy phép xây dựng

30

20

10

Cắt giảm 66,7%

- Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

05

02

03

Cắt giảm 40%

 

Kinh doanh bất động sản

 

 

 

 

22

Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư

30

15

15

Cắt giảm 50%

 

Nhà ở

 

 

 

 

23

Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 5, điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

32

17

15

Cắt giảm 53,1%

24

Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 6, điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

32

17

15

Cắt giảm 53,1%

25

Thủ tục Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại khoản 2 điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

30

15

15

Cắt giảm 50%

 

Giám định tư pháp xây dựng

 

 

 

 

26

Thủ tục Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Văn phòng Giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động

30

15

15

Cắt giảm 50%

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

 

 

 

1

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

07

02

05

 

2

Thủ tục cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

07

02

05

 

C

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP XÃ

 

 

 

 

1

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

20

06

14

 

2

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

03

01

02

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC THTỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, THAY THẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

STT

Tên thủ tục hành chính

Số Quyết định công bố của UBND tỉnh Lào Cai

Ghi chú

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

 

 

TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải - xây dựng

 

 

I

Lĩnh vực giao thông vận tải

 

 

1

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

Số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

TTHC tiếp tục đăng ký tăng thêm thời gian cắt giảm giải quyết TTHC

2

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ

3

Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

4

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Số 3292/QĐ-UBND ngày 18/10/2018

TTHC tiếp tục đăng ký tăng thêm thời gian cắt giảm giải quyết TTHC

5

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép (Bãi bỏ 01 tiểu mục)

Số 3292/QĐ-UBND ngày 18/10/2018

TTHC tiếp tục đăng ký tăng thêm thời gian cắt giảm giải quyết TTHC

 

- Đối với trường hợp bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

6

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác lần đầu

Số 3292/QĐ-UBND ngày 18/10/2018

TTHC tiếp tục đăng ký tăng thêm thời gian cắt giảm giải quyết TTHC

7

Công bố lại bến xe khách đưa vào khai thác

8

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

9

Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

10

Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

11

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

Số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

TTHC tiếp tục đăng ký tăng thêm thời gian cắt giảm giải quyết TTHC

12

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

II

Lĩnh vực Xây dựng

 

 

13

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

TTHC tiếp tục đăng ký tăng thêm thời gian cắt giảm giải quyết TTHC

14

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

15

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Số 2618/QĐ-UBND ngày 24/8/2018

TTHC tiếp tục đăng ký tăng thêm thời gian cắt giảm giải quyết TTHC

16

Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Bãi bỏ 01 tiu mục về Điều chỉnh giấy phép xây dựng).

17

Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đi với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư

Số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

TTHC tiếp tục đăng ký tăng thêm thời gian cắt giảm giải quyết TTHC

18

Thủ tục Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

Số 2618/QĐ-UBND ngày 24/8/2018

TTHC tiếp tục đăng ký tăng thêm thời gian cắt giảm giải quyết TTHC

19

Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 5, điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

TTHC tiếp tục đăng ký tăng thêm thời gian cắt giảm giải quyết TTHC

20

Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 6, điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

21

Thủ tục Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại khoản 2 điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

TTHC tiếp tục đăng ký tăng thêm thời gian cắt giảm giải quyết TTHC

22

Thủ tục Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Văn phòng Giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

 

1

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

S247/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 (Phụ lục số 02)

TTHC có thay đổi về tên, căn cứ pháp lý

2

Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

TTHC có thay đổi về tên, căn cứ pháp lý

3

Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

TTHC có thay đổi về tên, căn cứ pháp lý

4

Cấp giấy thành lập và công nhận điều lệ hội

TTHC có thay đổi về tên, căn cứ pháp lý

5

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

TTHC có thay đổi về tên, căn cứ pháp lý

6

Thủ tục cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

C

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

 

1

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Số 247/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 (Phụ lục số 03)

TTHC có thay đổi về tên, căn cứ pháp lý

2

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 600/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


512

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217