Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2017 công bố các thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp do tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 588/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 10/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 588/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 10 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại T trình số 22/TTr-STP ngày 29 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT.T
nh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT.UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắng;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phó VP.UBND tỉnh (NC);
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Chiến Thắng

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên Thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

1

T-YBA-249462-TT

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

2

T-YBA-249463-TT

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

3

T-YBA-249464-TT

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

4

T-YBA-249465-TT

Đăng ký thế chp quyn sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở.

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

5

T-YBA-249466-TT

Đăng ký thay đi nội dung thế chấp đã đăng ký

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

6

T-YBA-249467-TT

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

7

T-YBA-249468-TT

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

8

T-YBA-249469-TT

Xóa đăng ký thế chấp

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

9

T-YBA-249470-TT

Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

10

T-YBA-249471-TT

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà hình thành trong tương lai

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN

TT

Số hồ TTHC

Tên Thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đi

1

T-YBA-249482-TT

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

2

T-YBA-249483-TT

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

3

T-YBA-249484-TT

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

4

T-YBA-249485-TT

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là đất ở

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

5

T-YBA-249486-TT

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

6

T-YBA-249477-TT

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

7

T-YBA-249478-TT

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

8

T-YBA-249479-TT

Xóa đăng ký thế chấp

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

9

T-YBA-249480-TT

Hồ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

10

T-YBA-249481-TT

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà hình thành trong tương lai

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2017 công bố các thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


535

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250