Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 588/2006/QĐ-UBND vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của thư viện tỉnh thuộc Sở Văn hoá - Thông tin do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 588/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành: 14/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 588/2006/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 14 tháng 02 năm 2006

 
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THƯ VIỆN TỈNH THUỘC SỞ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 16/2005/QĐ-BVHTT ngày 04.5.2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế mẫu về Tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình liên ngành số 554/TTr-LN ngày 02.11.2005 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thư viện tỉnh Hải Dương thuộc Sở Văn hoá - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Hải Dương thuộc Sở Văn hoá - Thông tin cụ thể như sau:

1. Vị trí, chức năng:

Thư viện tỉnh Hải Dương là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hoá- Thông tin, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng, phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Thư viện tỉnh chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Văn hoá - Thông tin. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện trình Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện và theo quy định của Pháp lệnh Thư viện.

3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế - văn hoá của địa phương và đối tượng phục vụ của thư viện;

Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại Hải Dương và viết về Hải Dương;

Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương do Sở Văn hoá - Thông tin chuyển giao, các bản sao khoá luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học được mở tại Hải Dương;

Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị;

Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa Thư viện tỉnh Hải Dương với các Thư viện trong nước và ngoài nước bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính;

Lưu trữ các tài liệu có nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 5 Pháp lệnh Thư viện;

Thực hiện thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.

4. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời và rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến với mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội ở địa phương; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương.

5. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục; cung cấp thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của Thư viện.

6. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Thư viện; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin – thư viện của hệ thống thư viện công cộng.

7. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì, phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác của địa phương.

8. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin và Bộ Văn hoá- Thông tin theo quy định.

10. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức; quản lý tài chính, tài sản thuộc Thư viện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của tỉnh.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá- Thông tin giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Thư viện tỉnh gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Nghiệp vụ;

- Phòng Phục vụ bạn đọc;

- Phòng Thông tin - Thư mục - Địa chí;

- Phòng Tin học;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Mạng lưới thư viện.

Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin quyết định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Thư viện tỉnh.

Điều 2. Sở Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo Thư viện tỉnh Hải Dương ban hành quy chế tổ chức và hoạt động; xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; tuyển chọn cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hoá - Thông tin; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Thư viện tỉnh Hải Dương căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hoá - Thông tin (Vụ pháp chế);
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Như Điều 3;
- Lưu VT(18b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 588/2006/QĐ-UBND vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của thư viện tỉnh thuộc Sở Văn hoá - Thông tin do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.889
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66