Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 587/QĐ-TCTK năm 2012 xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Số hiệu: 587/QĐ-TCTK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê Người ký: Đỗ Thức
Ngày ban hành: 22/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 587/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, QUẢN LÝ, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CÁC NGẠCH THỐNG KÊ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BKH ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Công văn số 2241/BNV-ĐT ngày 15/6/2012 của Bộ Nội vụ về việc biên soạn tài liệu, phân cấp bồi dưỡng công chức theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-BKHĐT ngày 14/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 14/8/2012 về việc giao nhiệm vụ biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê cho Tổng cục Thống kê;

Xét đề nghị của Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ quản lý đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng; kế hoạch; biên soạn tài liệu; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê như sau:

1. Vụ Tổ chức cán bộ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê hàng năm cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thống kê ở cơ quan, tổ chức khác khi có yêu cầu; trình Tổng cục trưởng phê duyệt.

2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Viện Khoa học Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Trung cấp Thống kê và các đơn vị liên quan biên soạn tài liệu theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê;

3. Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được Tổng cục trưởng phê duyệt và cấp chứng chỉ các chương trình, cụ thể:

- Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Cán sự, ngạch Chuyên viên, ngạch Chuyên viên chính theo quy định của Bộ Nội vụ;

- Chương trình đào tạo nghiệp vụ thống kê theo quy định của Tổng cục Thống kê;

- Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê ngạch Thống kê viên trình độ trung cấp, Thống kê viên trình độ cao đẳng, Thống kê viên, Thống kê viên chính theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Trung cấp Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được Tổng cục trưởng phê duyệt và cấp chứng chỉ các chương trình, cụ thể:

- Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Cán sự, ngạch Chuyên viên theo quy định của Bộ Nội vụ;

- Chương trình đào tạo nghiệp vụ thống kê theo quy định của Tổng cục Thống kê;

- Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê ngạch Thống kê viên trình độ trung cấp, ngạch Thống kê viên trình độ cao đẳng, ngạch Thống kê viên theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Trung cấp Thống kê thực hiện các quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và quản lý chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị dịnh số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thống kê và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

i nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (Vụ Đào tạo BDCBCC);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KH&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 587/QĐ-TCTK năm 2012 xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.349
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76