Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 582/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành: 08/04/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 582/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 143/QĐ-TTG NGÀY 02/02/2024 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỘ PHÁP ĐIỂN” TẠI BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” tại Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng TĐTT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, KTrVB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 143/QĐ-TTG NGÀY 02/02/2024 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỘ PHÁP ĐIỂN” TẠI BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-BTP ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công theo Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thực hiện pháp điển, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai các nhiệm vụ tại Đề án; huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan vào công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL).

2. Yêu cầu

- Bám sát mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của Đề án, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, sản phẩm dự kiến và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Quyết định số 143/QĐ-TTg ; bảo đảm sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị hiệu quả, đúng tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được giao trách nhiệm chủ trì thực hiện.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, kinh phí để triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg tại Bộ Tư pháp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Sản phẩm đầu ra: Hội nghị được triển khai đúng kế hoạch

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 4/2024

2. Rà soát, hoàn thiện Bộ pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định

2.1. Rà soát, xác định và pháp điển bổ sung các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực nhưng chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển

a) Xây dựng Tài liệu hướng dẫn các cơ quan thực hiện pháp điển tiến hành rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật chứa các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển, đề xuất phương án sắp xếp các quy phạm pháp luật này vào Bộ pháp điển; hướng dẫn thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực nhưng chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển theo phương án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Sản phẩm đầu ra: Tài liệu hướng dẫn rà soát, xây dựng phương án cập nhật QPPL hoặc bổ sung đề mục mới (nếu có), hoàn thiện Bộ pháp điển

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 4/2024.

b) Tổ chức thực hiện rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật chứa các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Sản phẩm đầu ra: Kết quả rà soát, đề xuất phương án cập nhật QPPL hoặc bổ sung đề mục mới (nếu có) vào Bộ pháp điển

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 6/2024.

c) Tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan thực hiện pháp điển để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp các quy phạm pháp luật này vào Bộ pháp điển

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thực hiện pháp điển

- Sản phẩm đầu ra: Phương án cập nhật hoặc bổ sung đề mục mới (nếu có) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 12/2024.

d) Thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực nhưng chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển theo phương án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- Thực hiện pháp điển, cập nhật các quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

+ Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan

+ Sản phẩm đầu ra: Kết quả pháp điển đề mục được cập nhật hoặc bổ sung mới (nếu có) được thẩm định

+ Thời hạn hoàn thành: Tháng 3/2025

- Thực hiện kiểm tra kết quả pháp điển của các cơ quan thực hiện pháp điển theo phương án Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cập nhật vào Bộ pháp điển; thực hiện thẩm định kết quả pháp điển các đề mục mới (nếu có)

+ Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thực hiện pháp điển

+ Sản phẩm đầu ra: Kết quả pháp điển đề mục được cập nhật hoặc bổ sung mới (nếu có) được cập nhật vào Bộ pháp điển

+ Thời gian thực hiện: Năm 2025.

2.2. Rà soát, xử lý, hoàn thiện các quy phạm pháp luật chưa được sắp xếp phù hợp, chỉ dẫn trong Bộ pháp điển

a) Xây dựng Tài liệu hướng dẫn các cơ quan thực hiện pháp điển tiến hành rà soát, xử lý, hoàn thiện các quy phạm pháp luật chưa được sắp xếp phù hợp, chỉ dẫn trong Bộ pháp điển

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Sản phẩm đầu ra: Tài liệu hướng dẫn rà soát, xây dựng phương án cập nhật QPPL hoặc bổ sung đề mục mới (nếu có), hoàn thiện Bộ pháp điển

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 4/2024.

b) Thực hiện rà soát, xử lý, hoàn thiện các quy phạm pháp luật chưa được sắp xếp phù hợp, chỉ dẫn trong Bộ pháp điển thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thực hiện pháp điển

- Sản phẩm đầu ra: Kết quả pháp điển đề mục đã được xử lý, hoàn thiện và cập nhật vào Bộ pháp điển

- Thời gian thực hiện: 2024-2025.

c) Thực hiện kiểm tra kết quả pháp điển do các cơ quan thực hiện pháp điển gửi đến và cập nhật vào Bộ pháp điển

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thực hiện pháp điển

- Sản phẩm đầu ra: Kết quả pháp điển đề mục đã được xử lý, hoàn thiện và cập nhật vào Bộ pháp điển

- Thời gian thực hiện: 2024-2025.

3. Tổ chức nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật pháp điển bảo đảm Bộ pháp điển sắp xếp hợp lý, khoa học hơn

3.1. Tổ chức 03 hội thảo trao đổi, thảo luận về việc hoàn thiện kỹ thuật pháp điển

a) Tổ chức 01 hội thảo trao đổi, định hướng về việc về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong việc sắp xếp các quy phạm pháp luật, ghi chú, chỉ dẫn bảo đảm hợp lý, khoa học bảo đảm dễ dàng khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

- Đơn vị phối hợp: một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; các cơ quan thực hiện pháp điển

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo nghiên cứu, đề xuất định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoàn thiện kỹ thuật pháp điển

- Thời hạn hoàn thành: Quý I/2025

b) Tổ chức 01 hội thảo nghiên cứu, góp ý, hoàn thiện kết quả pháp điển pháp điển được ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong việc sắp xếp các quy phạm pháp luật, ghi chú, chỉ dẫn

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; các cơ quan thực hiện pháp điển

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý hoàn thiện kết quả pháp điển

- Thời gian hoàn thành: Quý III/2025

c) Tổ chức 01 hội thảo trao đổi, thảo luận về việc đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong việc sắp xếp các quy phạm pháp luật, ghi chú, chỉ dẫn bảo đảm hợp lý, khoa học bảo đảm dễ dàng khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; các cơ quan thực hiện pháp điển

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong hoàn thiện kỹ thuật pháp điển

- Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2025

3.2. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, quản lý, duy trì Bộ pháp điển, đặc biệt là tại các quốc gia có nhiều thành công trong hoạt động pháp điển

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế

- Sản phẩm: Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về pháp điển

- Thời hạn hoàn thành: Quý III/2025

3.3. Tổ chức hoạt động khảo sát thực tiễn thông qua thực hiện pháp điển đối với 02 đề mục có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong việc sắp xếp các quy phạm pháp luật, ghi chú, chỉ dẫn bảo đảm hợp lý, khoa học và dễ dàng khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; các cơ quan thực hiện pháp điển

- Sản phẩm: Báo cáo đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong hoàn thiện kỹ thuật pháp điển trên cơ sở kết quả pháp điển 02 đề mục theo hướng hoàn thiện kỹ thuật, bảo đảm Bộ pháp điển dễ tiếp cận, dễ tra cứu

- Thời hạn hoàn thành: Quý III/2025

3.4. Xây dựng Báo cáo Lãnh đạo Bộ phương án hoàn thiện kỹ thuật pháp

điển theo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong việc sắp xếp các quy phạm pháp luật, ghi chú, chỉ dẫn bảo đảm hợp lý, khoa học bảo đảm dễ dang khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

- Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2025.

4. Tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển hiệu quả, chất lượng

4.1. Xây dựng Tài liệu hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Bộ pháp điển nhằm nâng cao nhận thức về giá trị và cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong áp dụng và thực hiện pháp luật, trọng tâm là các cơ quan, tổ chức, cá nhân thường xuyên tra cứu, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như: công chức từ trung ương đến địa phương; luật sư; công chứng viên; trợ giúp viên pháp lý; giảng viên, giáo viên, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thực hiện pháp điển; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Sản phẩm đầu ra: Tài liệu hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Bộ pháp điển

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 4/2024

4.2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển

a) Tổ chức Lễ công bố Bộ pháp điển Việt Nam

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Sản phẩm đầu ra: Lễ công bố được tổ chức đúng kế hoạch

- Thời hạn hoàn thành: Quý III/2024

b) Xây dựng các ấn phẩm truyền thông về Bộ pháp điển

- Nội dung: Thiết kế các sản phẩm truyền thông như tờ rơi, banner, khẩu hiệu, standee, pano phục vụ các chương trình phổ biến, giới thiệu Bộ pháp điển để bộ, ngành, địa phương tham khảo, sử dụng

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản QPPL

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan

- Sản phẩm đầu ra: Banner, khẩu hiệu, standee, pano được xây dựng và phục vụ tại Lễ Công bố Bộ pháp điển. Banner, khẩu hiệu được tổ chức treo tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp và các bộ ngành, địa phương tham khảo, sử dụng

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 -2026

c) Xây dựng và phát hành các bài phỏng vấn Lãnh đạo Bộ về công tác pháp điển trên các ấn phẩm báo chí

- Nội dung: Xây dựng và phát hành các bài phỏng vấn Lãnh đạo Bộ về Bộ pháp điển Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Cổng thông tin điện tử pháp điển và các cổng thông tin liên quan

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng của Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội; Văn phòng Bộ; Cục Kiểm tra văn bản QPPL và các cơ quan, đơn vị liên quan

- Sản phẩm: Ấn phẩm, bài báo

- Thời gian thực hiện: Năm 2024-2026

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp.

4.3. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển đến toàn xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, đối tượng phù hợp với các hình thức đa dạng (03 hội nghị/năm)

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thực hiện pháp điển; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đài truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam

- Sản phẩm đầu ra: Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

- Thời gian thực hiện: 2024-2026

4.4. Tổ chức 03 Hội nghị tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên nguồn tại các bộ, ngành và địa phương về kiến thức tổng quan, kỹ năng, phương pháp để các tập huấn viên sẽ là các báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển tại cơ quan, địa phương mình (tại 03 miền Bắc, Trung, Nam)

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thực hiện pháp điển; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Sản phẩm đầu ra: Hội nghị tập huấn, tài liệu hướng dẫn về kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

- Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, duy trì, quản lý và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

5.1. Rà soát, kịp thời tăng cường các giải pháp về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo đối với các kỹ thuật pháp điển, tính năng tra cứu Bộ pháp điển; bảo đảm Bộ pháp điển dễ dàng cập nhật tra cứu, sử dụng và thích ứng với nhu cầu, xu thế phát triển của công nghệ, xã hội

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan

- Sản phẩm đầu ra: các hội thảo, tọa đàm; báo cáo đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo đối với các kỹ thuật pháp điển, tính năng tra cứu Bộ pháp điển

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

5.2. Xây dựng và hướng dẫn khai thác, sử dụng Ứng dụng Bộ pháp điển dùng trên các thiết bị di động

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan

- Sản phẩm đầu ra: Ứng dụng Bộ pháp điển; các Hội nghị, tài liệu hướng dẫn khai thác, sử dụng

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2024

5.3. Xây dựng, quản lý, vận hành Bộ pháp điển cùng với việc từng bước kết nối, chia sẻ thông tin pháp luật với các cơ sở dữ liệu về pháp luật khác nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, cơ quan, tổ chức

a) Thực hiện liên thông thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Bộ pháp điển

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thực hiện pháp điển; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan

- Sản phẩm đầu ra: Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Bộ pháp điển được nâng cấp, mở rộng

- Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2025.

b) Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý, vận hành thống nhất Bộ pháp điển với các cơ sở dữ liệu về pháp luật khác bảo đảm việc kết nối và chia sẻ thông tin pháp luật

- Tổ chức 03 hội thảo, tọa đàm trao đổi, thảo luận về các giải pháp quản lý, vận hành thống nhất Bộ pháp điển với các cơ sở dữ liệu về pháp luật khác bảo đảm việc kết nối và chia sẻ thông tin pháp luật tại 03 miền Bắc, Trung, Nam

+ Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

+ Đơn vị phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan

+ Sản phẩm đầu ra: các hội thảo, tọa đàm được tổ chức đúng kế hoạch

+ Thời gian thực hiện: Năm 2025

- Xây dựng báo cáo đề xuất giải pháp quản lý, vận hành thống nhất Bộ pháp điển với các cơ sở dữ liệu về pháp luật khác bảo đảm việc kết nối và chia sẻ thông tin pháp luật.

+ Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

+ Đơn vị phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan

+ Sản phẩm đầu ra: Báo cáo đề xuất giải pháp quản lý, vận hành thống nhất Bộ pháp điển với các cơ sở dữ liệu về pháp luật khác bảo đảm việc kết nối và chia sẻ thông tin pháp luật.

+ Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2025.

6. Tổ chức tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg

6.1. Xây dựng Báo cáo tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”

+ Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thực hiện pháp điển, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

+ Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng kết phục vụ Hội nghị tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg

+ Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2026.

6.2. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ

- Sản phẩm đầu ra: Hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét quyết định khen thưởng theo quy định

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2026

6.3. Tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”. Thời gian tổ chức: 01 ngày trong quý IV/2026

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Sản phẩm đầu ra: Hội nghị được triển khai đúng kế hoạch

- Thời hạn hoàn thành: quý IV/2026

6.4. Tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg và đề xuất, kiến nghị về công tác pháp điển trong giai đoạn tiếp theo

- Thời gian thực hiện: Sau khi tổ chức Hội nghị tổng kết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức pháp chế các cơ quan, Bộ, ngành; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 143/QĐ-TTg .

- Hướng dẫn các tổ chức pháp chế các cơ quan, Bộ, ngành; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, đề xuất phương án, giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực triển khai thực hiện công tác pháp điển bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

2. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân xây dựng Hồ sơ đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng theo quy định.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định của pháp luật./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 582/QĐ-BTP ngày 08/04/2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 143/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” tại Bộ Tư pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


236

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!