Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 571/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Phạm Quang Ngọc
Ngày ban hành: 01/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng Phó Giám đốc của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 205/TTr-SNV ngày 20/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:

I. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh: Gồm có Chánh Văn phòng và không quá 04 Phó Chánh văn phòng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Quản trị (trên cơ sở hợp nhất Phòng Hành chính - Tổ chức và Phòng Quản trị - Tài vụ);

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kinh tế ngành;

- Phòng Đầu tư - Xây dựng cơ bản;

- Phòng Phân phối - Lưu thông;

- Phòng Khoa giáo - Văn xã;

- Phòng Nội chính;

- Phòng Ngoại vụ.

3. Các tổ chức hành chính trực thuộc Văn phòng:

3.1. Ban Tiếp công dân

Lãnh đạo Ban: Gồm có Trưởng ban do Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm và 03 Phó Trưởng ban.

3.2. Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Lãnh đạo Trung tâm: Gồm có Giám đốc do Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm và không quá 02 Phó Giám đốc;

- Các phòng trực thuộc:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Phòng Nghiệp vụ;

+ Phòng Công nghệ thông tin và Giám sát.

4. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Trung tâm Tin học - Công báo

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng trực thuộc:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Phòng Công nghệ và Tuyên truyền (trên cơ sở hợp nhất Phòng Kỹ thuật công nghệ và Phòng Thông tin tuyên truyền).

II. Chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/11/2000 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ):

1. Biên chế công chức: 60 công chức (bao gồm Lãnh đạo UBND tỉnh) và 10 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

2. Số lượng người làm việc tại Trung tâm Tin học - Công báo: 17 người.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành (phê duyệt):

+ Quyết định quy định về cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh.

+ Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh (ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh).

+ Đề án vị trí việc làm cơ quan tổ chức hành chính; Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

- Xây dựng giải pháp điều chỉnh, sắp xếp lại số lượng Phó Trưởng phòng để bảo đảm thực hiện theo đúng quy định.

2. Sở Nội vụ

- Thẩm định trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành (phê duyệt):

+ Quyết định quy định về cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh.

+ Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

+ Vị trí việc làm cơ quan tổ chức hành chính; Vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

- Thông báo chỉ tiêu biên chế công chức và số lượng người làm việc cho đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP1A, VP1B, VP7.
LQ_VP7_TCBM.2021

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.202

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177