Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5688/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Người ký: Ngô Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5688/QĐ-BCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện; Công văn số 4598/LĐTBXH-BĐG ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1855/QĐ-TTg;
Căn cứ Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- CT UBND TP;
- Các Phó CTUBNDTP;
- Lưu: VT, TH, NC, SNV.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Ngô Thị Thanh Hằng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 5688/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hà Nội)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, nguyên tắc và chế độ hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban) nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên trong lĩnh vực được phân công phụ trách, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội có chức năng tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội về các vấn đề về ưu tiên và yêu cầu nguồn lực tổ chức hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội; theo đó, nhiệm vụ của Ban được xác định như sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố về phương hướng, kế hoạch và các giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ và công tác cán bộ nữ trên địa bàn thành phố.

2. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức, phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố, các đoàn thể trong việc triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hà Nội; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tình hình hoạt động của Ban.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và trên nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách và quyết định các vấn đề theo đa số.

2. Ban quyết định tập thể những vấn đề sau đây:

- Chương trình hoạt động hàng năm của Ban

- Dự thảo và đề xuất các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hà Nội trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của bộ máy vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Các báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

3. Các vấn đề Ban quyết định tập thể theo quy định tại điều 2 phải được trên 50% số thành viên tán thành tại hội nghị hoặc thông qua phiếu lấy ý kiến.

Chương 2.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN

Điều 4. Trưởng ban

1. Là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về các hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cho các Phó ban, các thành viên của Ban, chủ trì và kết luận các phiên họp thường kỳ của Ban.

2. Đại diện cho Ban trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

3. Ký ban hành các văn bản:

- Quy chế hoạt động của Ban.

- Kế hoạch hành động, chương trình công tác của Ban.

- Các báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

- Các văn bản đối nội, đối ngoại quan trọng của Ban.

- Quyết định khen thưởng, kỷ luật.

Điều 5. Các Phó ban:

+) Phó ban thường trực:

- Tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về chương trình, kế hoạch hành động hàng năm, kế hoạch dài hạn vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hà Nội; triển khai hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến các vấn đề bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

+) Các Phó ban khác:

- Phụ trách các lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng ban.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được phân công; ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thay mặt Trưởng ban tham dự các cuộc họp với Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp và giải quyết các công việc của Ban khi được ủy nhiệm.

Điều 6. Các thành viên.

- Tham gia cùng tập thể Ban xây dựng các chương trình hoạt động, kế hoạch công tác của Ban và các nội dung quy định tại điều 3 khoản 2 Quy chế.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo Ban; chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và báo cáo trước Ban về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong lĩnh vực hoạt động của mình và tại đơn vị mình phụ trách.

- Tham gia đầy đủ các hội nghị thường kỳ của Ban; duy trì mối quan hệ thường xuyên với tổ thường trực.

- Được cung cấp các thông tin, kết quả nghiên cứu liên quan đến bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ, hoạt động của Ban; được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng, các cuộc hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

Điều 7. Tổ thư ký thường trực giúp việc

Tổ thư ký thường trực có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; theo dõi, tổng hợp hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; đảm bảo duy trì các hoạt động của Ban và thực hiện công tác hành chính, quản trị; theo đó, nhiệm vụ bao gồm:

- Giúp Ban trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, tuyên truyền vận động thực hiện chính sách, pháp luật vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động của Ban theo quy định; chuẩn bị nội dung các cuộc họp theo yêu cầu của lãnh đạo Ban.

- Đôn đốc Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác, duy trì chế độ thông tin báo cáo, hướng dẫn kỹ năng hoạt động; là đầu mối liên hệ phối hợp hoạt động giữa các thành viên của Ban, giữa Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hà Nội với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp.

- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí hoạt động đảm bảo các điều kiện làm việc của Ban.

Chương 3.

LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BAN

Điều 8. Chế độ họp và báo cáo

Hội nghị thường kỳ của Ban được tổ chức 6 tháng một lần để thông qua chương trình công tác, đánh giá kết quả hoạt động của Ban, của các thành viên và bàn các giải pháp để triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Ban, khi cần, Trưởng ban có quyền triệu tập họp đột xuất.

Các thành viên của Ban có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Ban về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công định kỳ 6 tháng/1 lần (vào trước ngày 30/6 đối với báo cáo sơ kết 6 tháng và trước ngày 30/11 đối với báo cáo tổng kết năm). Định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, Ban báo cáo kết quả thực hiện các chương trình hoạt động và công tác của Ban với Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam;

Điều 9. Chế độ kiểm tra

- Mỗi năm một lần Ban tổ chức kiểm tra về tình hình thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và có báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản với Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi kết thúc đợt kiểm tra.

Thành viên của Ban có trách nhiệm triển khai công tác kiểm tra theo đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra.

Điều 10. Mối quan hệ công tác

1. Ban chịu sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

2. Ban chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, các ngành chức năng liên quan; phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các tỉnh, thành phố khác để cùng trao đổi thông tin kinh nghiệm công tác; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện.

3. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan trên địa bàn thành phố để trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Điều 11. Kinh phí và điều kiện hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ban do ngân sách thành phố cấp hàng năm và được tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

2. Ban được phép sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố đối với các văn bản do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kiêm Trưởng ban ký.

- Các Phó ban khi giải quyết các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban được sử dụng con dấu của cơ quan mà mình là lãnh đạo để giao dịch.

2. Ban được cung cấp thông tin, tài liệu, các phương tiện công tác khác như một đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Các thành viên của Ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng chế độ thù lao theo quy định của pháp luật.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Lãnh đạo Ban, các thành viên và Tổ thư ký Ban có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh, tập thể Ban sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5688/QĐ-BCĐ ngày 15/11/2010 ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hà Nội do Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.266

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!