Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5625/QĐ-BCA-C06 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 15/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý con dấu

Nội dung đề cập tại Quyết định 5625/QĐ-BCA-C06 năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý con dấu

Theo đó, Bộ Công an công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý con dấu bao gồm:

(1) Thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý con dấu (cấp Trung ương)

- Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới;

- Thủ tục đăng ký thêm con dấu;

- Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu;

- Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi;

- Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Cơ quan thực hiện: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

(2) Thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý con dấu (cấp tỉnh)

- Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới;

- Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu;

- Thủ tục đăng ký thêm con dấu;

- Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi;

- Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh.

Đơn cử, trình tự thực hiện thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới (tại cấp tỉnh) như sau:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có nhu cầu đăng ký mẫu con dấu mới nộp hồ sơ về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ và gửi Giấy biên nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử liên hệ nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn và gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi Cổng dịch vụ công cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử liên hệ nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu thì không tiếp nhận hồ sơ, thông báo lý do từ chối và gửi Thông báo về việc từ chối giải quyết hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử liên hệ nộp hồ sơ.

- Bước 3: Căn cứ ngày hẹn trả kết quả trên Giấy biên nhận hồ sơ, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trả kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công.

Xem thêm tại Quyết định 5625/QĐ-BCA-C06 có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

 

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5625/QĐ-BCA-C06

Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ, BÃI BỎ TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ; QUẢN LÝ CON DẤU; QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị đnh s 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

Căn cứ Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo;

Căn cứ Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại Tờ trình số 5820/C06-P5 ngày 11 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Thứ trưng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (để công bố);
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, C06.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm

PHẦN I

DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-BCA ngày … tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh

A. Lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo

1

Cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý, sử dụng pháo

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

2. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã

A. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

1

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Công an cấp xã

2

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Công an cấp xã

3

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Công an cấp xã

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương

A. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

1

1.003204

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

2

1.003176

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

3

2.001531

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

B. Lĩnh vực quản lý con dấu

4

2.001403

Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý con dấu

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

5

1.003184

Thủ tục đăng ký thêm con dấu

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý con dấu

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

6

1.003173

Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý con dấu

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

7

1.003154

Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý con dấu

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

8

2.001162

Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý con dấu

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

C. Lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo

9

3.000167

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý, sử dụng pháo

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

10

3.000168

Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý, sử dụng pháo

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

11

3.000169

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý, sử dụng pháo

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

12

3.000170

Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý, sử dụng pháo

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

13

3.000171

Thủ tục cấp Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý, sử dụng pháo

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

14

3.000172

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý, sử dụng pháo

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

2. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh

A. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

1

2.001478

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

2

2.001402

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

3

2.001551

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

B. Lĩnh vực quản lý con dấu

4

2.001428

Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý con dấu

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

5

2.001410

Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý con dấu

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

6

2.001397

Thủ tục đăng ký thêm con dấu

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý con dấu

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

7

2.001329

Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý con dấu

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

8

2.001160

Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý con dấu

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

3. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện

A. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

1

2.000569

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện

2

2.000556

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện

3

2.000485

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương

A. Lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo

1

3.000173

Thủ tục đề nghị huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý, sử dụng pháo

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

2

3.000174

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Quản lý, sử dụng pháo

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5625/QĐ-BCA-C06 ngày 15/08/2023 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.435

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!