Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/2001/QĐ-UB điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho Sở Tư pháp thành phố, Sở Giao thông Công chánh thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 56/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 03/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC GIAO KHOÁN KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHO SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ, SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH THÀNH PHỐ, SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với một số cơ quan thuộc thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tương hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí ;
Căn cứ Thông tư số 30/2000/TT-BTCCBCP ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho các đơn vị thực hiện thí điểm khoán theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ;
Căn cứ Thông tư số 33/2000/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh thuộc thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Sở Tài chánh-Vật giá thành phố tại Công văn số 1530/TCVG-QHPX ngày 13 tháng 6 năm 2001 về việc điều chỉnh mức chi đối với các đơn vị thực hiện thí điểm khoán ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính (lương và kinh phí quản lý hành chính) cho Sở Tư pháp thành phố, Sở Giao thông Công chánh thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố như sau : 21 triệu đồng/người /năm.

Điều 2.- Việc điều chỉnh định mức giao khoán nêu tại Điều 1 được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

Điều 3.- Các điều khoản khác tại các Quyết định giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của các đơn vị nêu tại Điều 1 không trái với Quyết định này vẫn có giá trị thi hành.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ
 (Cơ quan thường trực miền Nam
 Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ)
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- TTUB : CT, PCT/TT, TM
- VPHĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM
- Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2001/QĐ-UB điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho Sở Tư pháp thành phố, Sở Giao thông Công chánh thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.467

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53