Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 559/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 08/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 559/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 70/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP Chính phủ về chính sách xã hội;

Căn cứ Chương trình hành động số 28-CtrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 28-CtrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 16867/SLĐTBXH-XH ngày 24 tháng 12 năm 2013 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 38/TTr-SNV ngày 16 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban;

2. Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, Phó Trưởng ban;

5. Ông Tạ Quang Việt, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thành viên;

6. Ông Trần Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên;

8. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

9. Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Thành viên;

10. Ông Trần Xuân Điền, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Thành viên;

11. Ông Trần Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên.

12. Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

13. Ông Lê Minh Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;

14. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Thành viên;

15. Bà Trần Thị Bình Minh , Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

16. Ông Nguyễn Văn Minh , Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

17. Ông Nguyễn Văn Dụ, Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Thành viên;

18. Bà Nguyễn Thị Hậu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, Thành viên;

19. Bà Trương Thị Minh Hương, Phó Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành viên;

20. Ông Châu Văn Hai, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố, Thành viên;

21. Bà Trần Thị Phương Hoa , Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Thành viên;

22. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Thành viên;

23. Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Thường trực, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Thành viên;

24. Ông Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành viên;

25. Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, Thành viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70 có nhiệm vụ:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Chương trình hành động số 28-CtrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy và Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát các Sở - ngành, quận - huyện, các tổ chức đoàn thể xã hội trong việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Thực hiện chế độ giao ban, định kỳ; báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình cho Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Xây dựng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70, sử dụng và thực hiện quyết toán theo quy định.

Điều 3. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70 có Tổ giúp việc, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Huỳnh Minh Hổ, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ trưởng;

2. Ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Tự Châu, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổ phó;

4. Bà Lê Thị Vũ Huyền, Chuyên viên Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ viên;

5. Huỳnh Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Chính sách có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ viên;

6. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố, Tổ viên;

7. Bà Phan Thanh Bích Ngọc, Chuyên viên Ban Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Tổ viên;

8. Ông Nguyễn Đình Thái Châu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ viên;

9. Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trúc , Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và công sở, Sở Xây dựng, Tổ viên;

10. Ông Bùi Văn My, Trưởng phòng Chính sách, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ viên;

11. Bà Trần Minh Nguyệt, Chuyên viên Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ viên;

12. Bà Trần Ngọc Tuyết Thanh, Chuyên viên Phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính, Tổ viên.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70 do ngân sách Thành phố đảm bảo theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1, Điều 3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo TW thực hiện NQ 70;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các Sở - ngành, Đoàn thể Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Sở Nội vụ (02 bản);
- VPUB: Các PVP,
- Phòng VX, THKH;
- Lưu: VT, (VX-TC) H.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.952

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.168