Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 554/QĐ-UBND 2017 phối hợp Sở ban ngành thu nộp ngân sách nhà nước Hòa Bình

Số hiệu: 554/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 12/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 12 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Căn cứ Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/ 12/ 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 58/VBHN-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình phối hợp thu Ngân sách Nhà nước giữa Kho bạc nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại;

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND, ngày 20/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về trách nhiệm phối hợp giải quyết công việc giữa sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 887/TTr- CT ngày 28/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 12 tháng năm 2017 của UBND tỉnh Hòa Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về mục đích, nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp công tác, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và các cơ quan liên quan; trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan trong công tác quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 2.Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước Trung ương đặt tại địa bàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

Điều 3. Mục đích

1. Tăng cường trách nhiệm phối hợp các cấp, các ngành trong công tác quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo thi hành có hiệu quả Luật Quản lý thuế, các luật có liên quan và chính sách pháp luật về thuế hiện hành; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước (NSNN).

2. Xử lý, thu hồi các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, tiền thuế trốn lậucố tình không chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1.Đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Việc phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, thành phố.

3. Việc phối hợp không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật và đảm bảo sự quản lý nhà nước được thống nhất trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính với NSNN.

4. Các cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tài liệu cần thiết và phối hợp giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính trong phạm vi thời gian quy định đối với loại thủ tục hành chính đó theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”.

5. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp công tác phải được các cơ quan bàn bạc để thống nhất phương án giải quyết. Trường hợp không thống nhất được phương án giải quyết thì báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.

6. Việc phối hợp xử lý các hành vi vi phạm của người nộp thuế thuộc thẩm quyền xử lý của sở, ban, ngành nào thì phải chuyển hồ sơ về cơ quan đó để xử lý. Kết quả xử lý phải được thông báo cho các sở, ban, ngành và cơ quan có liên quan được biết.

7. Nội dung thông tin trao đổi và phối hợp công tác giữa các cơ quan được quản lý theo quy định của pháp luật và quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, chỉ được sử dụng trong công tác quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 5. Nội dung phối hợp

1. Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, các cơ quan có liên quanUBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và các quy định nêu tại quy chế này, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác phối hợp thu NSNN.

2. Phối hợp trao đổi thông tin và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thu NSNN; kiểm tra việc chấp hành Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thuế và các phối hợp khác nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nguồn thu, chống thất thu và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý thu ngân sách.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Phối hợp trao đổi thông tin

1. Thông tin được trao đổi thường xuyên hoặc định kỳ bằng văn bản đồng thời gửi bản mềm qua hệ thống mạng Internet chuyên ngành. Trao đổi thông tin trực tiếp thông qua các buổi làm việc, hội nghị, hội thảo giữa các cơ quan.

2. Mọi thông tin có liên quan đến công tác quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước khi được cung cấp phải đầy đủ, chính xác, kịp thời,đó:

- Trao đổi thông tin đăng ký mới doanh nghiệp;

- Trao đổi thông tin đăng ký mới đơn vị trực thuộc;

- Trao đổi thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Trao đổi thông tin tạm nghỉ kinh doanh;

- Trao đổi thông tin giải thể doanh nghiệp;

- Thông tin chung về: Tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, diện tích đất, thời hạn thuê, đơn giá tiền thuê đất; Giấy phép khai thác khoáng sản;

- Thông tin liên quan đến nợ thuế;

- Thông tin đăng ký thuế; miễn, giảm thuế, phạt thuế;

- Thông tin hợp đồng thuê đất, phụ lục hợp đồng thuê đất;

- Thông tin điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất;

- Thông tin về Giấy phép khai thác khoáng sản;

- Thông tin về tổ chức, cá nhân được phép sử dụng vật liệu nổ;

- Kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu hàng năm;

- Thông tin Chủ đầu tư, Ban quản lý từng công trình, dự án;

- Thông tin Nhà thầu (Doanh nghiệp) thi công từng công trình, dự án;

- Thông báo kế hoạch vốn các công trình, dự án, tiến độ giải ngân tháng, quý, năm;

- Thông tin chung về hoạt động của doanh nghiệp thực hiện công trình, dự án: Đang hoạt động, ngừng hoạt động, thực hiện nghĩa vụ thuế, nợ thuế;

3. Trường hợp có sự sai lệch thông tin, phải chủ động liên hệ, kiểm tra, xử lý thông tin thuộc phạm vi quản lý hoặc thông báo cho cơ quan phối hợp công tác biết để kiểm tra, xử lý.

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cập nhật thông tin của doanh nghiệp đầy đủ, kịp thời và chính xác trước khi truyền dữ liệu cho Cục Thuế. Có trách nhiệm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu để đồng bộ thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin đăng ký thuế;

- Tăng cường công tác quản lý sau đăng ký đối với các Nhà đầu tư có dự án hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình nhưng không đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh hạch toán độc lập và thực hiện kê khai nộp thuế đầy đủ tại tỉnh Hòa Bình;

- Ngày 10 hàng tháng cung cấp tổng hợp số liệu liên quan đến công tác đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện (gọi chung là doanh nghiệp) cho Cục Thuế (Đăng ký thành lập mới, chuyển đổi loại hình; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động; tạm ngừng hoạt động, giải thể);

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp giải trình theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp không có giải trình theo quy định thì Sở Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi cho cơ quan thuế quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, kể từ ngày ra quyết định thu hồi. Trường hợp không thu hồi thì thông báo cho cơ quan thuế về lý do không thu hồi;

- Cung cấp thông tin cho Cục Thuế về kế hoạch phân bổ vốn ngay sau khi được UBND tỉnh quyết định. Thông tin phân bổ vốn chi tiết đến từng nguồn vốn, từng công trình, dự án, chủ đầu tư và số vốn được phân bổ.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình theo phương thức giảm trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải gửi quyết định phê duyệt dự án cho Cục Thuế và Sở Tài chính để phối hợp lập thủ tục ghi thu, ghi chi.

- Phối hợp với Cục thuế tỉnh đề xuất giải pháp xử lý về hoạt động của doanh nghiệp có khả năng nộp thuế nhưng dây dưa, chây ỳ không nộp thuế, vi phạm pháp luật thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thực hiện luân chuyển hồ sơ để xác định thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến sử dụng đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thực hiện cung cấp tài liệu về cấp quyền sử dụng đất; hợp đồng, phụ lục hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước; các thông tin về Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh kèm theo các thông tin về khu vực mỏ khai thác cho Cục Thuế bằng văn bản;

- Phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp dữ liệu về tài nguyên môi trường khi có văn bản đề nghị của cơ quan thuế.

3. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên phối hợp, cung cấp cho cơ quan thuế danh sách các phương tiện vận tải hành khách đã được cấp Giấy phép kinh doanh và các thông tin cần thiết khác để phục vụ cho công tác chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ theo đề nghị của cơ quan thuế trong việc kiểm soát việc chấp hành nghĩa vụ thuế của chủ phương tiện khi thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải kê khai giá cước, niêm yết giá cước và thực hiện giá cước vận tải ô tô theo quy định.

- Định kỳ vào ngày 25 của tháng cuối quý, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cung cấp cho Cục Thuế kết quả cấp giấy phép kinh doanh phương tiện vận tải trong kỳ;

- Phối hợp với Cục Thuế trong việc xử lý các tổ chức, cá nhân có hoạt động vận tải nhưng không hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

4. Công an tỉnh

- Phối hợp thực hiện Kế hoạch liên ngành số 348 KH/CT-CA ngày 10/3/2008 giữa Cục Thuế và Công an tỉnh về việc triển khai Quy chế phối hợp giữa Cục Thuế và Công an tỉnh trong đấu tranh phòng, chống các hành vi phạm tội trong lĩnh vực thuế.

5. Thanh tra tỉnh

- Trong quá trình thanh tra, khi phát hiện đối tượng vi phạm pháp luật về thuế phối hợp với cơ quan thuế để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp phát hiện đối tượng vi phạm pháp luật về thuế có tình tiết phức tạp thì cơ quan quyết định thanh tra kịp thời thông báo để Cục Thuế tham gia phối hợp xử lý.

- Thực hiện và chỉ đạo thanh tra các sở, ngành,thanh tra các huyện, thành phố tăng cường đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra; thu nộp kịp thời khoản tiền sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra vào ngân sách Nhà nước.

- Qua thanh tra phát hiện vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của Bộ Luật Hình sự thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét tiến hành khởi tố điều tra theo quy định.

6. Sở Tài chính

- Thực hiện ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được giảm trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp đối với các dự án được UBND tỉnh phê duyệt và do Cục Thuế trực tiếp quản lý thu;

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán do cơ quan thuế cùng cấp chuyển đến. Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ phải ban hành Quyết định xử phạt đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý. Trường hợp không thuộc thẩm quyền xử lý hoặc hồ sơ chưa đầy đủ, chậm nhất là 02 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ phải chuyển trả hồ sơ cho cơ quan thuế để hoàn thiện hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý;

- Xử lý kịp thời các tài khoản tạm thu, tạm giữ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các khoản chi của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, chiếm đoạt tiền của ngân sách.

7. Sở Công thương

- Cung cấp số doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; số lượng vật liệu nổ công nghiệp đã sử dụng để khai thác tài nguyên khoáng sản do các doanh nghiệp báo cáo để gửi cho cơ quan thuế trước ngày 30 tháng 6 đối với báo cáo 06 (sáu) tháng, trước ngày 31 tháng 12 đối với báo cáo năm;

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xử lý các vi phạm về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;

- Phối hợp kiểm tra phát hiện và xử lý các trường hợp hàng vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ; hàng lậu, hàng giả nhằm ngăn chặn và chống thất thu ngân sách;

- Chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường; các Đội Quản lý thị trường các huyện, thành phố tích cực phối hợp với cơ quan thuế trong công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN.

8. Sở Xây dựng

Phối hợp với cơ quan thuế trong việc kiểm tra, thẩm định, xác định thời gian xây dựng cơ bản làm cơ sở xác định miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

9. Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc cung cấp số liệu để phục vụ cho công tác thu nợ thuế; đồng thời, yêu cầu cơ quan thuế cung cấp kịp thời tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp để xem xét, lựa chọn đơn vị tham gia chỉ định thầu, đấu thầu, cụ thể:

- Cung cấp cho cơ quan thuế cùng cấp toàn bộ danh sách các công trình do đơn vị đã và đang quản lý, định kỳ bổ sung danh sách khi có phát sinh theo các thông tin sau: Tên công trình, địa điểm thi công, thời gian thi công, nguồn vốn, giá trị dự toán, tên nhà thầu, tiến độ cấp phát vốn, thời gian thanh toán để cơ quan thuế kịp thời đưa vào quản lý thu thuế. Khi cơ quan thuế cử cán bộ thuế đến liên hệ nắm thông tin thì Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có trách nhiệm cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến các công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình.

- Khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của doanh nghiệp đối với các công trình, hạng mục công trình thì trước khi chuyển hồ sơ sang Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng để thực hiện thanh toán tiền khối lượng xây dựng cơ bản (XDCB) hoàn thành cho doanh nghiệp, các Chủ đầu tư, Ban quản lý kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan thuế cùng cấp để có biện pháp thu tiền thuế nợ.

10. Kho bạc Nhà nước tỉnh

- Sử dụng thông tin thu nộp ngân sách nhà nước do cơ quan thuế cung cấp để thu tiền từ người nộp thuế và hạch toán thu ngân sách nhà nước;

- Tiếp nhận thông tin thu thuế từ ngân hàng ủy nhiệm thu, kiểm soát số thuế đã thu nộp thông qua tài khoản của cơ quan Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng; phối hợp với ngân hàng ủy nhiệm thu xử lý sai sót trong việc tổ chức phối hợp thu NSNN;

- Cung cấp thông tin về số thuế đã thu theo cơ quan quản lý thu, bảo đảm đầy đủ thông tin để hạch toán trừ nợ cho người nộp thuế, ghi nhận đúng ngày nộp thuế của người nộp thuế; thực hiện đối chiếu số thu với cơ quan thuế trước khi khóa sổ kế toán;

- Thực hiện tra soát, xử lý sai sót thông tin thu nộp NSNN với cơ quan thuế, ngân hàng ủy nhiệm thu;

- Hỗ trợ cơ quan thuế, ngân hàng ủy nhiệm thu về nghiệp vụ và kỹ thuật trong quá trình phối hợp thu NSNN;

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế địa phương trong việc thu thuế giá trị gia tăng các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn, bảo đảm việc thu thuế được thuận lợi, kịp thời và đúng quy định;

- Thực hiện khấu trừ, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 3, Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 26/11/2013;

- Căn cứ thông tin về tình hình nợ thuế của các doanh nghiệp do Cục Thuế gửi và hồ sơ đề nghị thanh toán vốn do Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án gửi đến, Kho bạc Nhà nước yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện nghĩa vụ thuế và khấu trừ tiền thuế doanh nghiệp nợ trước khi thanh toán;

Trường hợp chứng từ chuyển tiền trả doanh nghiệp của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án không có nội dung nộp tiền nợ thuế (theo số liệu cơ quan thuế cung cấp), Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán và thông báo cho cơ quan Thuế biết; đồng thời, yêu cầu Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phối hợp với cơ quan Thuế xác định số liệu nợ thuế của doanh nghiệp được thanh toán;

Sau khi có Biên bản làm việc giữa cơ quan Thuế, Chủ đầu tư, doanh nghiệp thống nhất xử lý số nợ thuế trong số tiền được giải ngân thanh toán, Kho bạc Nhà nước yêu cầu Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án làm lại chứng từ chuyển tiền; trong đó, có nội dung nộp số tiền nợ thuế, Kho bạc thực hiện khấu trừ thu nợ thuế theo đề nghị của Chủ đầu tư;

Trường hợp doanh nghiệp còn nợ thuế nhưng Chủ đầu tư khi thanh toán không phối hợp với cơ quan Thuế, không thống nhất với doanh nghiệp đề nghị khấu trừ nợ thuế, Kho bạc Nhà nước tạm dừng việc giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành và thông báo với cơ quan Thuế xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

11. Ngân hàng Nhà nước, các Chi nhánh Ngân hàng Thương mại

- Chuyển tiền thanh toán các khoản thu ngân sách nhà nước vào tài khoản của cơ quan Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định;

- Phối hợp thực hiện khấu trừ nợ thuế (như Kho Bạc Nhà nước) qua thanh toán đối với các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước được ủy quyền cấp phát, thanh toán qua hệ thống Ngân hàng;

- Thực hiện tốt công tác phối hợp thu ngân sách theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại; Thông tư số 32/2014/TT-BTC ngày 11/3/2014 sửa đổi Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện trích tiền từ tài khoản của đối tượng nợ thuế theo Quyết định cưỡng chế nợ thuế của cơ quan Thuế quy định tại Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Trường hợp người nộp thuế đang được cơ quan thuế cưỡng chế thu nợ tiền thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại mà có phát sinh các khoản giải ngân cho vay theo Hợp đồng tín dụng thì Ngân hàng thương mại thông tin với cơ quan thuế ban hành Quyết định cưỡng chế; đồng thời, trích một phần tiền giải ngân để thi hành Quyết định cưỡng chế sau khi đã có ý kiến thống nhất giữa cơ quan thuế với người nộp thuế.

12. UBND các huyện, thành phố

- Có trách nhiệm quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản trên địa bàn; tập trung chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, khai thác khoáng sản và phối hợp với cơ quan Thuế trong việc quản lý thu thuế; đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các yêu cầu liên quan đến thuê đất, sử dụng hạ tầng và các điều kiện khác cho các tổ chức, cá nhân thuê đất và hoạt động khoáng sản;

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho cơ quan Thuế thông tin về tình hình thuê đất, sử dụng đất, khai thác tài nguyên, khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn làm cơ sở cho việc đối chiếu, phân tích hồ sơ khai thuế, khai thác nguồn thu;cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định;

- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các khu đất thực hiện đấu giá xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các khu đất dự kiến thực hiện đấu giá. Chuẩn bị các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với đất được giao quản lý; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục kết quả tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất; phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao đất tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân, đơn vị được giao đất theo quyết định của cấp thẩm quyền;

- Chỉ đạo các cơ quan: Thuế, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính phối hợp tổ chức ghi thu, ghi chi các khoản thu về đất đối với các khoản được giảm trừ theo dự án do UBND cấp huyện phê duyệt và các khoản ghi thu, ghi chi khác;

- Chỉ đạo phòng Tài chính và Kế hoạch: Căn cứ kế hoạch giải ngân, thanh toán vốn hàng tháng, hàng quý, trước khi thông báo vốn cho Chủ đầu tư phải gửi thông tin cho Chi cục Thuế để làm cơ sở đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế;

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án của huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc cung cấp số liệu để phục vụ cho công tác thu nợ thuế trước khi chuyển hồ sơ thanh toán sang Kho bạc Nhà nước, đồng thời yêu cầu cơ quan Thuế có trách nhiệm cung cấp kịp thời tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp để xem xét, lựa chọn đơn vị tham gia chỉ định thầu, đấu thầu.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hàng tháng có trách nhiệm gửi thông báo danh mục công trình, tên chủ đầu tư đã được cấp phép xây dựng trong tháng cho Chi cục Thuế nơi có công trình xây dựng để quản lý thu thuế.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan yêu cầu nhà thầu thực hiện nghĩa vụ thuế đối với công trình không thực hiện đăng ký, khai và nộp thuế.

13. Cục Thuế tỉnh

- Chủ động báo cáo, đề xuất tham mưu với UBND tỉnh về biện pháp quản lý thu ngân sách và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Xử lý chuyển mã số thuế và các thông tin liên quan sau 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được dữ liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư truyền sang;

- Hàng tháng, thực hiện đối chiếu dữ liệu quản lý tại cơ quan thuế với tài liệu liên quan đến công tác đăng ký thuế của Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển sang (bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đăng ký mới, doanh nghiệp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, hồ sơ tạm nghỉ, giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp) đảm bảo quản lý chặt chẽ, có hiệu quả;

- Trên cơ sở các thông tin do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp về hợp đồng cho thuê đất, thuê mặt nước, giấy phép khai thác khoáng sản, Cục Thuế tỉnh tiến hành kiểm tra các thông tin định danh của người nộp thuế qua ứng dụng tin học, sau đó phân loại cụ thể từng hồ sơ, chuyển cho các đơn vị trực thuộc quản lý, lập bộ, đôn đốc thu các khoản: Tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

- Định kỳ vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, Cục Thuế tỉnh cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp đối với các trường hợp tạm ngừng hoạt động, giải thể, sáp nhập, chuyển đi nơi khác bằng văn bản cho Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường biết, phối hợp trong công tác quản lý các doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ về thuê đất;

- Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án và chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố tích cực phối hợp với các Phòng Kế hoạch - Tài chính, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thuộc huyện, thành phố nắm thông tin về kế hoạch, tiến độ giải ngân, thanh toán nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, nguồn vốn các chương trình mục tiêu để hỗ trợ và làm các thủ tục trích nộp tại các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trước khi chuyển hồ sơ sang thanh toán tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng phát triển;

- Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, chỉ đạo các đơn vị trong ngành lập danh sách các doanh nghiệp còn nợ thuế (Chi tiết đến từng khoản thu, sắc thuế) gửi Kho bạc Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng thương mại, các Chủ đầu tư và các Ban Quản lý dự án để các cơ quan có cơ sở yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện nghĩa vụ thuế trước khi thanh toán;

- Phối hợp với Sở Tài chính để làm thủ tục ghi thu vào ngân sách; đồng thời, ghi chi từ ngân sách nhà nước số tiền sử dụng đất, tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp;

- Phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với các trường hợp vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế;

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải để tiếp nhận thông tin danh sách phương tiện dưới 09 chỗ đã được cấp phù hiệu xe hợp đồng để tăng cường quản lý thu thuế theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Công thương tham mưu trình UBND tỉnh về việc không cấp phép sử dụng vật liệu nổ đối với các doanh nghiệp chây ỳ, nợ đọng tiền thuế và các nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước;

- Chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố tiếp nhận phiếu chuyển thông tin địa chính của cơ quan Tài nguyên và Môi trường, thực hiện tính thuế và ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất ... đúng thời gian quy định;

- Chủ động tham mưu với UBND tỉnh thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để chống thất thu ngân sách;

- Kịp thời chuyển hồ sơ các vụ việc trốn thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đến cơ quan điều tra, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thực hiện Quy chế này sẽ được khen thưởng theo quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

2. UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Quy chế này ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của huyện, thành phố trong công tác thu, nộp ngân sách trên địa bàn.

3. Các cơ quan tham gia Quy chế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị cấp huyện, thành phố thuộc ngành thực hiện Quy chế phối hợp.

4. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phản ảnh bằng văn bản kịp thời về Cục Thuế để tổng hợp và phối hợp cơ quan liên quan tham mưu trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 554/QĐ-UBND ngày 12/04/2017 về ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.070

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!