Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 553/QĐ-TTg năm 2009 về thành lập và tăng cường Thương vụ Việt Nam ở các khu vực Trung Đông, Châu Mỹ, Châu Âu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 553/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 553/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP VÀ TĂNG CƯỜNG THƯƠNG VỤ VIỆT NAM Ở CÁC KHU VỰC TRUNG ĐÔNG, CHÂU MỸ, CHÂU ÂU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 02 tháng 12 năm 1993 và Nghị định số 183/CP ngày 18 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh về Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 196/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức, biên chế các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thành lập 04 Thương vụ tại các nước: I-xra-en, trụ sở Thương vụ tại Tel Aviv; Vê-nê-du-ê-la, trụ sở Thương vụ tại Thủ đô Caracas, Pa-na-ma trụ sở Thương vụ tại thành phố Pa-na-ma; Ả-rập-xê-út, trụ sở Thương vụ tại Thủ đô Riyadh và thành lập Chi nhánh Thương vụ tại Houston, Hoa Kỳ, trụ sở Chi nhánh Thương vụ tại Houston thay cho việc lập Chi nhánh Thương vụ tại New York, Hoa Kỳ.

2. Tăng cường thêm 02 biên chế cho Thương vụ tại EU – Bỉ, trụ sở Thương vụ đặt tại Thủ đô Brussels – Vương quốc Bỉ.

3. Biên chế mỗi Thương vụ và Chi nhánh Thương vụ thành lập mới tối đa không quá 02 biên chế. Trước mắt, mỗi Thương vụ và Chi nhánh Thương vụ thành lập mới được bố trí 01 biên chế.

4. Cán bộ phụ trách Thương vụ tại EU – Bỉ được bổ nhiệm chức vụ Tham tán công sứ. Cán bộ, công chức Thương vụ tại các nước khác được bổ nhiệm các chức vụ ngoại giao từ Tùy viên, Tham tán, Bí thư thứ ba đến Bí thư thứ nhất. Việc cử, bố trí cán bộ và bổ nhiệm chức vụ ngoại giao cho cán bộ công tác tại Thương vụ do Bộ Công Thương đề nghị, Bộ Ngoại giao quyết định bổ nhiệm hàm, cấp ngoại giao theo quy định tại Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ triển khai thực hiện việc thành lập và tăng cường các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài theo lộ trình sau:

a) Năm 2009 thành lập 02 Thương vụ tại các nước: I-xra-en, Vê-nê-du-ê-la và tăng cường biên chế của Thương vụ tại EU – Bỉ;

b) Trong năm 2009 – 2010 thành lập 02 Thương vụ tại các nước: Ả-rập-xê-út, Pa-na-ma và Chi nhánh Thương vụ tại Houston, Hoa Kỳ.

Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Thương vụ; xây dựng dự toán kinh phí Nhà nước cấp cho việc thành lập, tăng cường và hoạt động của các Thương vụ theo tiến độ triển khai hàng năm, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Bộ Nội vụ thực hiện việc giao biên chế cho các Thương vụ theo quy định tại Quyết định này.

3. Bộ Ngoại giao thực hiện việc bổ nhiệm hàm, cấp ngoại giao cho cán bộ được cử đi công tác tại các Thương vụ quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này, trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương theo quy định của Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao, Nghị định số 13/CP ngày 16 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại bố trí văn phòng, trụ sở làm việc, nhà ở cho cán bộ Thương vụ công tác tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại.

Trong trường hợp, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại không có đủ điều kiện để bố trí văn phòng, trụ sở làm việc và nhà ở cho cán bộ Thương vụ, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ động thuê trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở cho cán bộ công tác tại các Thương vụ và Chi nhánh Thương vụ theo kinh phí Nhà nước cấp trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan lập dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương, phân bổ đủ kinh phí bảo đảm thực hiện việc thành lập, tăng cường các Thương vụ tại các nước theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Tài chính, Nội vụ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng  

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 553/QĐ-TTg năm 2009 về thành lập và tăng cường Thương vụ Việt Nam ở các khu vực Trung Đông, Châu Mỹ, Châu Âu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.491
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145