Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5524/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 07/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5524/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-UBDTSĐHP ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và Đề cương Báo cáo tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Như­ Điều 3 (để t/hiện);
- Lư­u: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5524/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện Văn bản số số 32/UBDTSĐHP ngày 09/9/2011 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về việc tổ chức tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch số 05/KH-UBDTSĐHP ngày 23/8/2011 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 28/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

Tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm:

a) Xác định rõ những quy định của Hiến pháp có liên quan đến lĩnh vực giáo dục đã được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng đắn, phù hợp cần được kế thừa;

b) Xác định những vấn đề bất cập trong quy định của Hiến pháp có liên quan đến lĩnh vực giáo dục cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp;

c) Xác định những vấn đề về giáo dục cần được bổ sung trong Hiến pháp nhằm thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2020 và các văn kiện khác của Đảng, Nhà nước phù hợp với tình hình mới.

2. Yêu cầu

a) Việc tổng kết thi hành Hiến pháp bám sát định hướng, yêu cầu, tiến độ đã được xác định tại Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 12/7/2011 của Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về việc triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết số 06/2011/NQ-QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch số 05/KH-UBDTSĐHP ngày 23/8/2011 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 28/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;

b) Việc tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, cần phải được ưu tiên, tập trung chỉ đạo của Bộ; tập trung tổ chức thực hiện để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ;

c) Việc tổng kết thi hành Hiến pháp đảm bảo có sự tham gia của các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên.

II. NỘI DUNG VÀ ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT

1. Nội dung:

a) Vấn đề 1: Tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 (từ Điều 109 đến Điều 117) về địa vị pháp lý, thẩm quyền của Bộ, mối quan hệ giữa Bộ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Vấn đề 2: Tổng kết việc thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến lĩnh vực giáo dục, bao gồm: Nguyên lý, mục tiêu, hệ thống giáo dục (Điều 35); đầu tư cho giáo dục, chính sách giáo dục; nội dung quản lý nhà nước về giáo dục (Điều 36); hợp tác quốc tế về giáo dục (Điều 43); các vấn đề về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học (Điều 35, 36, 59);

c) Vấn đề 3: Tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điều 116, 117).

Trên cơ sở 3 vấn đề trên, nội dung tổng kết thực hiện theo 11 chuyên đề như sau:

- Chuyên đề 1: Tổng kết về nguyên lý, mục tiêu, hệ thống giáo dục quốc dân;

- Chuyên đề 2: Tổng kết về địa vị pháp lý, thẩm quyền của Bộ, mối quan hệ giữa Bộ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Chuyên đề 3: Tổng kết về thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chuyên đề 4: Tổng kết về nội dung quản lý nhà nước về giáo dục;

- Chuyên đề 5: Tổng kết về đầu tư cho giáo dục, chính sách giáo dục;

- Chuyên đề 6: Tổng kết về hợp tác quốc tế về giáo dục;

- Chuyên đề 7: Tổng kết về giáo dục mầm non;

- Chuyên đề 8: Tổng kết về giáo dục phổ thông;

- Chuyên đề 9: Tổng kết về giáo dục thường xuyên;

- Chuyên đề 10: Tổng kết về giáo dục nghề nghiệp;

- Chuyên đề 11: Tổng kết về giáo dục đại học.

2. Đề cương báo cáo đối với mỗi nội dung tổng kết:

a) Nêu rõ quy định của Hiến pháp có liên quan đến nội dung tổng kết.

b) Thực tiễn thể chế hóa, thi hành các quy định của Hiến pháp:

- Các kết quả chính đạt được;

- Những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thị hành các quy định của Hiến pháp.

c) Nguyên nhân của bất cập, khó khăn, vướng mắc:

- Do chính quy định của Hiến pháp hoặc do các luật, pháp lệnh cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp;

- Do điều kiện để thực thi quy định đó (điều kiến về vật chất, nhân lực; về nhận thức, tư tương, quan niệm; về mức độ cụ thể hóa của quy định của Hiến pháp…).

d) Đề xuất, kiến nghị:

- Kiến nghị những quy định của Hiến pháp cần được tiếp tục kế thừa;

- Kiến nghị những quy định của Hiến pháp cần được sửa đổi, bổ sung và hướng sửa đổi, bổ sung;

- Kiến nghị những vấn đề mới cần được đưa vào Hiến pháp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Tổ giúp việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do một Thứ trưởng làm Tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo việc tổng kết của Bộ. Tổ giúp việc có Phó Tổ trưởng thường trực là Vụ trưởng Vụ Pháp chế, các thành viên là Thủ trưởng các đơn vị có liên quan.

2. Vụ Pháp chế là đơn vị thường trực giúp Tổ trưởng Tổ giúp việc và Bộ trưởng chỉ đạo việc tổ chức tổng kết; xây dựng Kế hoạch tổng kết của Bộ; chủ trì tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý; xây dựng báo cáo chuyên đề 4; xây dựng Báo cáo tổng kết theo chuyên đề của Bộ; xây dựng Báo cáo tổng kết chung của Bộ.

3. Vụ Kế hoạch tài chính chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động bổ sung để gửi Bộ Tài chính, đảm bảo kinh phí phục vụ tổng kết Hiến pháp năm 1992 của Bộ; xây dựng báo cáo chuyên đề 5.

4. Các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ:

a) Vụ Tổ chức cán bộ: Xây dựng Quyết định thành lập Tổ giúp việc tổng kết của Bộ; xây dựng báo cáo chuyên đề 2, 3.

b) Vụ Hợp tác quốc tế: Xây dựng báo cáo chuyên đề 6.

c) Vụ Giáo dục mầm non: Xây dựng báo cáo chuyên đề 7.

d) Vụ Giáo dục Trung học: Xây dựng báo cáo chuyên đề 8.

đ) Vụ Giáo dục thường xuyên: Xây dựng báo cáo chuyên đề 9.

e) Vụ Giáo dục chuyên nghiệp: Chủ trì, phối hợp với Tổng cục dạy nghề (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) xây dựng báo cáo chuyên đề 10.

g) Vụ Giáo dục đại học: Xây dựng báo cáo chuyên đề 11.

h) Viện Khoa học giáo dục: Xây dựng báo cáo chuyên đề 1.

i) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí giáo dục và các đơn vị có liên quan: Đưa tin, phản ánh về nhiệm vụ tổng kết Hiến pháp năm 1992 của Bộ và các nhiệm vụ khác khi được Bộ trưởng giao.

5. Các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao chủ trì để hoàn thành nhiệm vụ tại Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Bộ.

(Nhiệm vụ tổng kết Hiến pháp năm 1992 của các đơn vị cụ thể tại Phụ lục I)

6. Các Sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học: Tổ chức tổng kết theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung tổng kết (các nội dung liên quan thuộc Vấn đề 2 điểm b, khoản 1 Mục II), đề cương báo cáo tại Kế hoạch này và gửi Báo cáo tổng kết về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 20/11/2011.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Để kịp thời triển khai các hoạt động tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 bao gồm việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định của Hiến pháp năm 1992; tổ chức khảo sát thực tiễn; tổ chức hội nghị, hội thảo; xây dựng báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết và nhưng việc khác có liên quan, kinh phí tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Bộ sẽ được đảm bảo từ nguồn kinh phí dự phòng được giao năm 2011.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách, Tổ giúp việc để xem xét, giải quyết.

PHỤ LỤC I

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992
(Kèm theo Quyết định số 5524/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên công việc

Kết quả

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Xây dựng Kế hoạch tổng kết của Bộ

Kế hoạch tổng kết

20/10/2011

Vụ Pháp chế

các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

2

Thành lập Tổ giúp việc

Quyết định thành lập

20/10/2011

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

3

Xây dựng báo cáo chuyên đề 1: Nguyên lý, mục tiêu, hệ thống giáo dục quốc dân

Báo cáo chuyên đề

15/11/2011

Viện Khoa học giáo dục

các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

4

Xây dựng báo cáo chuyên đề 2: Địa vị pháp lý, thẩm quyền của Bộ, mối quan hệ giữa Bộ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Báo cáo chuyên đề

15/11/2011

Vụ Tổ chức cán bộ

các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

5

Xây dựng báo cáo chuyên đề 3: Thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo chuyên đề

15/11/2011

Vụ Tổ chức cán bộ

các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

6

Xây dựng báo cáo chuyên đề 4: Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục

Báo cáo chuyên đề

15/11/2011

Vụ Pháp chế

các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

7

Xây dựng báo cáo chuyên đề 5: Đầu tư cho giáo dục, chính sách giáo dục

Báo cáo chuyên đề

15/11/2011

Vụ Kế hoạch Tài chính

các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

8

Xây dựng báo cáo chuyên đề 6: Hợp tác quốc tế về giáo dục

Báo cáo chuyên đề

15/11/2011

Vụ Hợp tác quốc tế

các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

9

Xây dựng báo cáo chuyên đề 7: Về giáo dục mầm non

Báo cáo chuyên đề

15/11/2011

Vụ Giáo dục mầm non

các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

10

Xây dựng báo cáo chuyên đề 8: Về giáo dục phổ thông

Báo cáo chuyên đề

15/11/2011

Vụ Giáo dục Trung học

Vụ Giáo dục tiểu học, các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

11

Xây dựng báo cáo chuyên đề 9: Về giáo dục thường xuyên

Báo cáo chuyên đề

15/11/2011

Vụ Giáo dục thường xuyên

các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

12

Xây dựng báo cáo chuyên đề 10: Về giáo dục nghề nghiệp

Báo cáo chuyên đề

15/11/2011

Vụ Giáo dục chuyên nghiệp

các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

13

Xây dựng báo cáo chuyên đề 11: Về giáo dục đại học

Báo cáo chuyên đề

15/11/2011

Vụ Giáo dục đại học

các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

14

Hội thảo lấy ý kiến 1, 2

Tổ chức 2 hội thảo

05-10/11/2011

Vụ Pháp chế

các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

15

Xây dựng Báo cáo tổng kết theo chuyên đề của Bộ

Báo cáo tổng kết theo chuyên đề

10/12/2011

Vụ Pháp chế

các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

16

Xây dựng Báo cáo tổng kết chung của Bộ

Dự thảo Báo cáo tổng kết chung

10/12/2011

Vụ Pháp chế

các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5524/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2011 về Kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.674

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!