Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND.VX quy định mức hỗ trợ kinh phí khuyến khích xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020

Số hiệu: 55/2013/QĐ-UBND.VX Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Đinh Thị Lệ Thanh
Ngày ban hành: 28/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2013/QĐ-UBND .VX

Nghệ An, ngày 28 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ KHUYẾN KHÍCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011- 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 91/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1600/TTr – SYT ngày 16/9/2013 về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020 là 40.000.000 đồng/đơn vị (Bốn mươi triệu đồng). Kinh phí hỗ trợ do UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, được sử dụng để xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động y tế trên địa bàn.

Điều 2. Định kỳ hàng năm, Sở Tài chính bố trí kinh phí hỗ trợ các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020 trong dự toán kinh phí sự nghiệp y tế; Sở Y tế căn cứ Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020, tổng hợp kinh phí, trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lệ Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/2013/QĐ-UBND.VX quy định mức hỗ trợ kinh phí khuyến khích xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85