Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 55/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Võ Lâm Phi
Ngày ban hành: 11/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 11 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO THUỘC Ủ Y BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ CAM RANH, THÀNH PHỐ NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật bản hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐND4 ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện được tổ chức thống nhất theo quy định của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/BVHTT-BNV ngày 21/01/2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về văn hoá - thông tin ở địa phương; Thông tư liên tịch số 88/2005/TTLT-UBTDTT-BNV ngày 30/3/2005 của Ủy ban Thể dục Thể thao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về thể dục thể thao ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện):

Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, phát thanh, truyền hình, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể dục thể thao tại địa bàn.

Phòng Văn hoá - thông tin - Thể thao chịu sự chỉ đạo, quản lý tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Thể dục

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao có nhũng nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây.

2.1. Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao tại địa bàn;

2.2. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tại địa bàn; chủ trì tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy đỉnh của pháp luật và chương trình, kế hoạch phát triển văn hoá, thông tin, thể dục thể thao dã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hoá - thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn.

2.4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý các công trình văn hoá, thể thao công cộng theo phân cấp của Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Thể dục Thể thao; quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể dục thể thao theo Ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá, thông tin, thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của cấp huyện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Thể dục Thể thao;

2.6. Về lĩnh vực văn hoá - thông tin:

a) Hướng dẫn các lễ hội tại địa bàn và tổ chức các lễ hội theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào xây dựng gia đình, làng, xã, cơ quan, đơn vị văn hoá trên địa bàn huyện;

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; chịu trách nhiệm Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng tại địa phương, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực văn hoá - thông tin theo phân cấp, Ủy quyền của Sở Văn hoá - Thông tin;

d) Phát hiện các tài năng văn hoá nghệ thuật, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các tài năng và cán bộ, công chức, viên chức hoạt động văn hoá, thông tin tại địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;

đ) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức quản lý, bảo vệ các di tích danh lam, thắng cảnh; bảo tồn, phát huy các giá trị 1ịch sử - văn hoá truyền thống, bản sắc văn hoá của các dân tộc sinh sống tại địa bàn theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Sở Văn hoá - Thông tin;

2.7. Về thể dục, thể thao:

a) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, vận động viên, hướng dẫn viên thế dục thể thao quần chúng trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện;

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể ở địa phương xây dựng các chương trình phối hợp, tổ chức hoạt động thể dục thể thao; chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các phương pháp luyện tập thể đục thể thao trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thể dục Thể thao;

c) Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể dục thể thao quần chúng trong hệ thống các giải thi đấu của tỉnh tại địa bàn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Thể dục Thể thao; hướng dẫn việc xây dựng, trình cấp thẩm.quyền phê duyệt hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu, điều lệ thi đấu thể dục thể thao quần chứng trên địa bàn và kiểm tra việc thực việc sau khi được phê duyệt;

d) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với các tổ chức, đơn vị và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao trong phạm vi thẩm quyền cấp huyện theo quy định của pháp luậl;

2.8. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước

về phát thanh, truyền hình trên địa bàn theo quy định Giải pháp luật; Trình Ủy ban

nhân dân cấp huyện quy hoạch, kế hoạch xây dựng, phát triển mạng lưới phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.9. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm về văn hoá - thông tin, thể dục thể thao theo quy định của pháp luật;

2.10. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác văn hoá, thông tin, thể dục thể thao ở cấp xã;

2.11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Thể dục Thể thao;

2.12. Quản lý tài chính và tài sản dược giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao gồm Trưởng phòng, không quá 02 Phó trưởng phòng và các chuyên viên, nhân viên.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao biên chế cho Phòng phù hợp với quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao theo Quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở: Văn hóa - Thông tin, Thể dục Thể thao, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.363

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188