Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/2004/QĐ-UB Ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 55/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 14/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2004

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ 10 Chương trình công tác của Thành uỷ Hà Nội; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội tại Tờ trình số 249/TT-TP ngày 26 tháng 02 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2004”

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HDND và UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của Thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  HÀ NỘI.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2004
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 14 tháng 04 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm thực hiện nghiêm chỉnh Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội, 10 Chương trình công tác trọng tâm của Thành uỷ Hà Nội giai đoạn 2001- 2005, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội trong năm  2004, tiếp tục thực hiện Quyết định 157/2002/QĐ-UB ngày 21/11/2002 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Quy định trình tự, thủ tục, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố.

2. Yêu cầu:

Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố cần được tiến hành khẩn trương, đúng tiến độ kế hoạch đặt ra, tôn trọng ý kiến của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô trên cơ sở tuân thủ các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành; Văn bản được xây dựng, ban hành cần phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi và hiệu quả trong thực tiễn.

II- NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

- Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2004 gồm 97 văn bản; trong đó có 70 văn bản xây dựng mới và 29 văn bản chuyển tiếp từ năm 2003 (có phụ lục kế hoạch kèm theo).

- Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành của Thành phố trong việc chủ trì, phối hợp xây dựng văn bản; tiến độ thực hiện theo phụ lục của Kế hoạch này. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành Thành phố căn cứ Kế hoạch này chủ động triển khai thực hiện.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Sở, Ban, Ngành của Thành phố

- Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức soạn thảo, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật đã được giao theo Kế hoạch, bảo đảm  chất lượng và đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra;

- Cử một đồng chí cán bộ lãnh đạo ngành, đơn vị trực tiếp  chỉ đạo, triển khai kế hoạch này;

- Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện kế hoạch theo yêu cầu của UBND Thành phố và Sở Tư pháp.

2. Sở Tư pháp Hà Nội

- Chủ trì và phối hợp các cơ quan liên quan soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch; Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của Thành phố, các đơn vị soạn thảo để rà soát, kiểm tra, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố ký ban hành;

- Phối hợp Sở Tài chính lập kế hoạch tài chính phục vụ triển khai kế hoạch;

- Đôn đốc các Sở, Ban, Ngành triển khai Kế hoạch bảo đảm tiến độ, kết quả, chất lượng công việc; Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch theo quý, năm.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, Ban, Ngành của Thành phố có liên quan soạn thảo, kiểm tra, rà soát, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật  theo Kế hoạch trước khi trình Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố ký ban hành;

- Tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch với lãnh đạo Trung ương và Thành phố.

4. Sở Tài chính Hà Nội; Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Phối hợp với Sở Tư pháp làm việc với các Sở, Ban, Ngành của Thành phố về dự toán kinh phí cần thiết phục vụ cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trình UBND TP xem xét, quyết định; Kịp thời cấp phát và quyết toán kinh phí để triển khai kế hoạch này./.

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2004
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 14 tháng 04 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

STT

Nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì

CƠ QUAN PHỐI HỢP

Tiến độ hoàn thành

Lĩnh vực Nội chính

1

Quyết định v/v ban hành Cơ chế chính sách đối với người làm công tác công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội

Sở Nội vụ

 

Tiếp năm 2003

2

Quyết định v/v ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

Sở Nội vụ

 

Tiếp năm 2003

3

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hà Nội năm 2004

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành của TP

Quý I/2004

4

Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ

Tiếp năm 2003

5

Quyết định v/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cơ sở.

Sở Tư pháp

 

Tiếp năm 2003

6

Quyết định v/v Bổ sung một số Điều tại Quyết định 2326/ QĐ-UB ngày 16/6/1997 của UBND TP về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (thực hiện Điều 61 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002)

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ, Sở Tài chính

Tiếp năm 2003

7

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Tư pháp

Văn phòng HĐND - UBND Thành phố, Ban pháp chế HĐND TP

Năm 2004

8

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 32 – CT/ TW và Đề án của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL

Sở Tư pháp

 

Quý I/2004

9

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2004 trên địa bàn TP Hà Nội

Sở Tư pháp

 

Quý I/2004

10

Quyết định về việc ban hành Quy chế về chế độ bồi dưỡng hoạt động nghiệp vụ của những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Hà Nội

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ, Sở Tài chính

Quý IV/2004

11

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý dân cư trên địa bàn Thủ đô Hà Nội 

Công an Thành phố

Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Sở, Ban, Ngành của TP và UBND các quận, huyện

Tiếp năm 2003

12

Quyết định về việc quản lý kinh doanh chứa trọ trên địa bàn TP Hà Nội

Công an Thành phố

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban pháp chế HĐND TP

Tiếp năm 2003

13

Quyết định đổi tên và Quy chế hoạt động của trại phân loại Lộc Hà

Công an Thành phố

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư  pháp, Sở Tài nguyên- Môi trường và Nhà đất, Sở Giáo dục - Đào tạo, UBND các huyện liên quan

Tiếp năm 2003

Lĩnh vực Văn – Xã

1

Quyết định về quản lý, đầu tư tu bổ và phát huy tác dụng các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn Hà Nội

Sở Văn hóa Thông tin (Ban Quản lý Di tích – Danh thắng)

 

Tiếp năm 2003

2

Quyết định về Quản lý cổ vật và đồ thờ tự trong các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội

Sở Văn hóa Thông tin (Ban Quản lý Di tích – Danh thắng)

Ban Tôn giáo Thành phố; Viện Nghiên cứu tôn giáo; Viện Nghiên cứu Hán Nôm và các UBND quận, huyện

Quý IV/2004

3

Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động Nhà văn hoá phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội 

Sở Văn hóa Thông tin

Các Nhà văn hoá quận, huyện

Quý II/2004

4

Quyết định v/v ban hành Quy chế về quảng cáo bằng biển, bảng và băng dzôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Văn hóa Thông tin

Vụ Pháp chế Bộ VHTT; Cục VHTT cơ sở; Sở Tư pháp; Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện

Tiếp năm 2003

5

Quyết định về chế độ kinh phí hoạt động đối với hệ thống thư viện xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Văn hóa Thông tin (Thư viện Hà Nội)

Vụ Thư viện – Bộ VHTT; Thư viện Quốc gia Hà Nội

Quý II/2004

6

Quyết định về quản lý chất lượng mỹ phẩm trên địa bàn Hà Nội

Sở Y tế (Phòng QLD và Trung tâm KHDP - HMP)

Sở Tư pháp

Năm 2004

7

Quyết định v/v ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội ”

Liên minh Hợp tác xã Hà Nội

Các Sở, Ban, Ngành của Thành phố có liên quan

Quý II/2004

8

Quyết định về cơ chế, chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nhân dân vùng bị mất đất canh tác để thực hiện dự án Đô thị mới Bắc sông Hồng

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, Ban, Ngành, và các quận, huyện liên quan

Quý II/2004

9

Quyết định về việc điều chỉnh chuẩn nghèo của Thành phố giai đoạn 2005-2010

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Cục Thống kê Thành phố

Quý III/2003

10

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời cơ chế hỗ trợ tài chính cho công tác xuất khẩu lao động

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính

 

Quý IV/2003

11

Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Luật Thống kê trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Cục Thống kê TP

Sở Tư pháp, Văn phòng HDND -  UBND Thành phố

Quý I / 2004

 

12

Quyết định về việc thực hiện chính sách dân số Hà Nội

Uỷ ban Dân số – Gia đình và Trẻ em Hà Nội

Sở Tư pháp

Quý I/2004

13

ATLAS Dân số – Gia đình và Trẻ em Hà Nội

Uỷ ban Dân số – Gia đình và Trẻ em Hà Nội

Sở Tư pháp, Cục Thống kê, Công an Thành phố Hà Nội

Năm 2004

Lĩnh vực Nông nghiệp – Lâm nghiệp

1

Quyết định v/v phê duyệt Chính sách khuyến khích phát triển rừng và du lịch sinh thái trên địa bàn Huyện Sóc Sơn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở KHĐT, Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Sóc Sơn, Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất

Năm 2004

2

Quyết định v/v phê duyệt Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại ở Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất, Ngân hàng Nhà nước Thành phố

Năm 2004

3

Quyết định v/v phê duyệt Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn nạc ở Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Ngân hàng nhà nước Thành phố

Năm 2004

4

Quyết định về hỗ trợ kinh phí khoán bảo vệ rừng phòng hộ đặc dụng trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Sóc Sơn

Năm 2004

5

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, ban hành kèm theo Quyết định số 65/2003/QĐ-UB về tổ chức và hoạt động của khuyến nông viên cơ sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội

Năm 2004

6

Quyết định v/v phê duyệt Chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã TP

Năm 2004

7

Quyết định v/v ban hành cơ chế phối hợp, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc chỉ đạo công tác tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện

Năm 2004

8

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nông nghiệp Hà Nội đến năm 2010

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Quý I/2004

9

Quyết định phê duyệt quy hoạch đê điều

Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão

 

Quý I/2004

10

Quyết định phê duyệt quy hoạch nước sạch nông thôn 3 huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Quý II/2004

11

Quyết định phê duyệt quy hoạch thuỷ lợi 5 huyện ngoại thành

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Quý II/2004

Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường và Nhà đất

1

Quyết định v/v phê duyệt Đề án phát triển nhà ở cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2003 - 2005

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Năm 2004

2

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà ở chung cư cao tầng tại Hà Nội

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Tiếp năm 2003

3

Quyết định v/v ban hành các quy định đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Hà Nội

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Tiếp năm 2003

4

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Tiếp năm 2003

5

Quyết định về quản lý nhà cho thuê tại các dự án phát triển nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Tiếp năm 2003

6

Quyết định v/v ban hành các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên, môi trường và nhà đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Tiếp năm 2003

7

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà công vụ

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Năm 2004

8

Quyết định về quản lý, sử dụng tầng 1 nhà chung cư cao tầng do Thành phố  quản lý trên địa bàn Hà Nội

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Năm 2004

9

Quyết định về nguyên tắc mua, bán, kinh doanh nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội 

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Năm 2004

10

Quyết định về lập và quản lý, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Năm 2004

11

Quyết định về phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp khiếu nại trong quản lý nhà đất

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Năm 2004

12

Quyết định v/v ban hành các Quy định tạm thời về trình tự thủ tục khai thác cát, sỏi và sử dụng bến bãi để chứa, trung chuyển cát, sỏi trên các sông thuộc địa bàn Thành phố

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Năm 2004

13

Quyết định v/v Sửa đổi một số quy định về trình tự, thủ tục để được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn Thành phố

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Năm 2004

14

Quyết định v/v Sửa đổi một số quy định về việc giao đất giãn dân tại khu vực nông thôn trên địa bàn Hà Nội

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Năm 2004

15

Quyết định v/v ban hành Quy trình về thủ tục, hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với các Hợp tác xã trên địa bàn Thành phố

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Năm 2004

16

Quyết định về quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Năm 2004

17

Quyết định về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Năm 2004

18

Quyết định về trình tự, thủ tục thoả thuận đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

 

Năm 2004

19

Quyết định về quản lý mua bán nhà ở từ các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

Các Sở, quận, huyện liên quan

Quý I/2004

20

Quyết định v/v ban hành cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu Đô thị mới Bắc sông Hồng

Ban chỉ đạo GPMB Thành phố

Các Sở, quận, huyện liên quan

Quý I/2004

21

Quyết định v/v ban hành cơ  chế, chính sách quản lý đất đai khu vực thực hiện dự án Đô thị mới Bắc sông Hồng

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

Các Sở, quận, huyện liên quan

Quý I/2004

Lĩnh vực Kinh tế – Thương mại - Du lịch

1

Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội về việc đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn TP Hà Nội

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP

Sở Tài nguyên và Môi trường và Nhà đất, Sở Tư pháp

Quý I/ 2004

2

Quyết định v/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành của Thành phố thực hiện Đề án số 17 của Thành uỷ Hà Nội về “Tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”

Liên minh Hợp tác xã Thành phố

Các Sở, Ban, Ngành của Thành phố có liên quan

Quý III/2004

3

Quyết định v/v phê duyệt Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể ở Hà Nội theo tinh thần Đề án số 17/ ĐA-TU của Thành uỷ Hà Nội

Liên minh Hợp tác xã Thành phố

Các Sở, Ban, Ngành của Thành phố có liên quan

Quý IV/2004

4

Quyết định về việc xác định giá trị Doanh nghiệp và phê duyệt phương án cổ phần hoá Doanh nghiệp (các Doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hoá năm 2004)

Sở Tài chính (Chi cục Tài chính doanh nghiệp)

Các Sở, Ban, Ngành của Thành phố có liên quan

Năm 2004

5

Quyết định về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần (các Doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hoá năm 2004)

Sở Tài chính (Chi cục Tài chính doanh nghiệp)

Các Sở, Ban, Ngành của Thành phố có liên quan

Năm 2004

6

Quyết định v/v ban hành Quy chế hỗ trợ lãi suất tiền vay và quyết định cấp hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay

Sở Tài chính (Chi cục Tài chính doanh nghiệp)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2004

7

Quyết định v/v ban hành Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3519/QĐ-UB

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất; Cục thuế; UBND các Quận, Huyện

Quý I/2004

8

Quyết định v/v ban hành Quy chế điều hành ngân sách

Sở Tài chính

 

Quý II/2004

9

Quyết định v/v ban hành Cơ chế tài chính về huy động vốn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm 2004

10

Quyết định v/v ban hành cơ chế, chính sách tài chính ưu đãi trong khu đô thị mới Bắc sông Hồng

Sở Tài chính

Các Sở, quận, huyện liên quan

Quý I/2004

11

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu bộ máy Sở Tài chính Hà Nội

Sở Tài chính

Sở Nội vụ

Năm 2004

12

Quyết định v/v ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch cải tạo và phát triển mạng lưới chợ Hà Nội đến năm 2020

Sở Thương mại

Các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện

Tiếp năm 2003

13

Quyết định v/v Sửa đổi Quy chế quản lý Văn phòng đại diện (theo Nghị định sửa đổi Nghị định 45/2000/ NĐ - CP của Chính phủ sắp ban hành)

Sở Thương mại

Các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện

Tiếp năm 2003

14

Quyết định v/v Sửa đổi bổ sung Quy chế xét thưởng xuất khẩu cho doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Thương mại

Sở Tài chính, Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố

Tiếp năm 2003

15

Quyết định v/v ban hành Cơ chế đầu tư và quản lý sau đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang chợ và lò giết mổ gia súc

Sở Thương mại

Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội, Sở Tư pháp

Tiếp năm 2003

16

Quyết định v/v Sửa đổi Quyết định 3569/QĐ-UB ngày 16/9/1997 Quy định về tổ chức kinh doanh và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội ( sửa đổi theo Nghị định của Chính phủ sắp ban hành)

Sở Thương mại

Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện

Tiếp năm 2003

17

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý các điểm du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Du lịch

Văn phòng HĐND-UBND Thành phố, Sở Nội vụ, Sở KHĐT, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thông tin, Công an Thành phố TP

Quý IV/2004

Lĩnh vực Công nghiệp

1

Quyết định về quản lý điện nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Công nghiệp

Công ty Điện lực Thành phố, Các Sở chuyên ngành, Bộ Công nghiệp

Năm 2004

Lĩnh vực Xây dựng,  Quy hoạch - kiến trúc

1

Quyết định v/v ban hành Quy chế tạm thời đối với một số yêu cầu về kỹ thuật, kiến trúc trong cải tạo, xây dựng nhà ở của nhân dân trên địa bàn Hà Nội

Sở Xây dựng

Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất

Quý IV/2004

2

Quyết định v/v Điều chỉnh bộ đơn giá xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 24/1999/ QĐ - UB ngày 15/4/1999 của UBND Thành phố Hà Nội

Sở Xây dựng

Sở Tài chính, Sở Giao thông công chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Vụ Kinh tế – Tài chính (Bộ Xây dựng)

 

Quý IV/2004

3

Quyết định v/v ban hành Định mức đơn giá xây dựng cơ bản một số công tác xây lắp nhà cao tầng trên địa bàn Hà Nội 

Sở Xây dựng

Sở Tài chính, Sở Giao thông công chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Vụ Kinh tế – Tài chính (Bộ Xây dựng)

Quý IV/2004

4

Quyết định v/v Điều chỉnh, bổ sung một số điều tại Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24/01/2003 của UBND Thành phố về quản lý trật tự  xây dựng trên địa bàn Hà Nội

Sở Xây dựng

Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Sở Địa chính Nhà đất, UBND các quận, huyện

Quý II/2004

5

Quyết định v/v Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn

Sở Xây dựng

Viện Kỹ thuật xây dựng (Sở Xây dựng)

Quý I/2004

6

Quyết định về sản xuất, thi công và nghiệm thu dàn mái lưới không gian bằng kim loại trên địa bàn Hà Nội

Sở Xây dựng (Viện Kỹ thuật xây dựng)

 

Quý II/2004

7

Quyết định về cửa kính khung nhôm trong xây dựng tại Hà Nội

Sở Xây dựng (Viện Kỹ thuật xây dựng)

 

Quý I/2004

8

Quyết định về thi công, nghiệm thu sản phẩm gỗ trong xây dựng tại Hà Nội

Sở Xây dựng (Viện Kỹ thuật xây dựng)

 

Quý I/2004

9

Quyết định về kháng chắn trong các công trình xây dựng tại Hà Nội

Sở Xây dựng (Viện Kỹ thuật xây dựng)

 

Quý II/2004

10

Quyết định về thi công và nghiệm thu kết cấu dầm sàn ứng suất trước căng sau trong công trình xây dựng tại Hà Nội

Sở Xây dựng (Viện Kỹ thuật xây dựng)

 

Quý II/2004

11

Quyết định v/v ban hành Quy trình quan trắc địa kỹ thuật trong công trình xây dựng nhà cao tầng tại Hà Nội 

Sở Xây dựng (Viện Kỹ thuật xây dựng)

 

Quý III/2004

12

Quyết định về điều kiện, quyền lợi, trách nhiệm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng, phát triển các khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Kế hoạch - Đầu tư

Các Sở, UBND quận, huyện liên quan

Tiếp năm 2003

13

Quyết định về quản lý đầu tư xây dựng và khai thác các bến bãi, điểm đỗ xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Kế hoạch - Đầu tư

Các Sở, UBND quận, huyện liên quan

Tiếp năm 2003

14

Quyết định v/v ban hành Cơ chế lựa chọn chủ đầu tư công trình hạ tầng xã hội tại các khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố

Sở Kế hoạch - Đầu tư

Các Sở, UBND quận, huyện liên quan

Tiếp năm 2003

15

Quyết định v/v ban hành Cơ chế lựa chọn chủ đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng cho thuê tại khu đô thị mới Cầu Giấy

Sở Kế hoạch - Đầu tư

Các Sở, UBND quận, huyện liên quan

Tiếp năm 2003

16

Quyết định về thực hiện công tác quy hoạch và thiết kế đô thị áp dụng cho đô thị  mới Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Các Sở, UBND quận, huyện liên quan

Quý I/2004

17

Quyết định v/v ban hành cơ chế huy động vốn đầu tư vào khu đô thị mới Bắc sông Hồng

Sở Kế hoạch - Đầu tư

Các Sở, UBND quận, huyện liên quan

Quý I/2004

18

Quyết định về quản lý xây dựng các khu đô thị và nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Xây dựng

Các Sở, UBND quận, huyện liên quan

Quý I/2004

Lĩnh vực Giao thông công chính

1

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý nguồn nước, sản xuất, cung cấp và sử dụng nước máy

Sở Giao thông công chính

Các Sở, UBND quận, huyện liên quan

Tiếp năm 2003

2

Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản lý và bảo vệ hệ thống thoát nước

Sở Giao thông công chính

Các Sở, UBND quận, huyện liên quan

Tiếp năm 2003

3

Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản lý vệ sinh đô thị

Sở Giao thông công chính

Các Sở, UBND quận, huyện liên quan

Tiếp năm 2003

4

Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản lý và bảo vệ hệ thống công viên, cây xanh, vườn thú

Sở Giao thông công chính

Các Sở, UBND quận, huyện liên quan

Tiếp năm 2003

5

Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản lý và bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng

Sở Giao thông công chính

Các Sở, UBND quận, huyện liên quan

Tiếp năm 2003

 

Ghi chú:

* Sở, Ban, Ngành đề nghị xây dựng VBQP: 20 Sở, Ban, Ngành

* Các lĩnh vực:

- Nội chính  13 VB

- Văn - Xã 11 VB

- Nông - Lâm nghiệp 11 VB

- Tài nguyên – Môi trường - Nhà đất 21 VB

- Kinh tế – Thương mại – Du lịch 17 VB

- Công nghiệp  01 VB

- Xây dựng – Quy hoạch – Kiến trúc 18 VB

- Giao thông công chính 05 VB

* Tổng cộng 99 VB

Trong đó:

- Xây dựng mới: 70 VB

- Tiếp năm 2003:  29 VB

- Văn bản dự bị:  0 VB

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/2004/QĐ-UB Ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.776

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224