Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5455/QĐ-BCT năm 2009 vê Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5455/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 30/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5455/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BÔXIT TÂY NGUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác, chế biến, sử dụng quặng bôxit giai đoạn 2007 – 2015, có xét đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 5454/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, KH&CN, TC, CA, XD, KH&ĐT, VHTT&DL, TT&TT, GTVT, LĐTB&XH, NN&PTNT;
- UBND các tỉnh: Lâm Đồng, Đăk Nông;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, CNNg.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BÔXIT TÂY NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5455/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 5454/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 2. Các dự án bôxit Tây Nguyên là các dự án khai thác bôxit, sản xuất alumin và luyện nhôm ở khu vực Tây Nguyên do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.

Điều 3. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định số 5454/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên.

Chương 2.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Phân công, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; thông qua kế hoạch công tác, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

3. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên.

4. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo trong trường hợp cần thiết.

5. Ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thay mặt Trưởng Ban giải quyết các công việc cụ thể khi cần thiết.

Điều 5. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về lĩnh vực được phân công.

2. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc theo sự ủy quyền của Trưởng Ban và có trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Công Thương.

3. Tập hợp ý kiến các thành viên, chủ động xây dựng kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo và báo cáo kế hoạch công tác với Trưởng Ban để thông qua, làm cơ sở quản lý, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo và của từng thành viên.

4. Ký các văn bản điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; ký các văn bản chỉ đạo, báo cáo và hướng dẫn việc thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên khi được Trưởng Ban ủy quyền; ký các văn bản có liên quan đến các hoạt động hành chính, chi tiêu của Ban Chỉ đạo.

5. Yêu cầu Chủ đầu tư các dự án bôxit Tây Nguyên và các đơn vị có liên quan báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình, kết quả và những kiến nghị trong việc thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên; tổng hợp báo cáo thường xuyên, đột xuất, trực tiếp với Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.

6. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức các đoàn công tác đến làm việc với doanh nghiệp để nắm và kiểm tra tình hình thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên; tổ chức các buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch triển khai các dự án bôxit Tây Nguyên.

7. Mời chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm về lĩnh vực bôxit để tư vấn. Trong trường hợp cần thiết, báo cáo Trưởng Ban đề xuất lãnh đạo Bộ Công Thương cử các đoàn cán bộ đi khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm ở các nước có ngành công nghiệp bôxit phát triển.

Điều 6. Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo quy định tại Điều 1 Quyết định số 5454/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

2. Báo cáo, chủ động đề xuất ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc triển khai thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên với Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

Điều 7. Chế độ họp Ban Chỉ đạo

1. Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập và chủ trì các phiên họp theo yêu cầu cụ thể của công việc.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban chủ trì các phiên họp.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo, khi vắng mặt phải được Trưởng Ban Chỉ đạo đồng ý và phải cử đại diện có thẩm quyền họp thay.

4. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Kết luận của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban được ủy quyền ký, gửi các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan để thực hiện.

5. Nội dung các phiên họp do Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chuẩn bị.

Điều 8. Phân công công việc

Trưởng Ban Chỉ đạo phân công từng thành viên phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đề xuất những cơ chế chính sách và những giải pháp thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên.

Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo theo yêu cầu của Trưởng Ban.

Điều 10. Chế độ đi công tác cơ sở

Căn cứ vào yêu cầu công việc, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các chuyến đi công tác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

Chương 4.

TỔ CHỨC BỘ PHẬN GIÚP VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 11. Ban Chỉ đạo có Tổ Thường trực giúp việc đặt tại Bộ Công Thương và các Tổ công tác khác do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập để phục vụ yêu cầu công tác của Ban Chỉ đạo.

1. Tổ Thường trực giúp việc do Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương – thành viên của Ban Chỉ đạo làm Tổ trưởng, chịu trách nhiệm thực hiện và điều hành Tổ Thường trực thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban và Phó trưởng Ban.

2. Văn phòng Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương. Các cán bộ chuyên môn làm việc theo chế độ chuyên gia, được phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm và chịu sự điều hành trực tiếp của Tổ trưởng Tổ Thường trực.

Điều 12. Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Ban Chỉ đạo phân công.

2. Tổ chức việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo giao.

3. Chủ động nắm tình hình, nghiên cứu trình Ban Chỉ đạo biện pháp giải quyết kịp thời nhằm triển khai hiệu quả các dự án bôxit Tây Nguyên.

4. Giúp Ban Chỉ đạo soạn thảo chương trình công tác, kế hoạch làm việc; tham mưu cho Ban Chỉ đạo về chương trình công tác của Ban nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

5. Chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo.

6. Giúp Ban Chỉ đạo soạn thảo các văn bản trình Bộ trưởng Bộ Công Thương.

7. Tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và các cuộc họp của các đơn vị khác có nội dung liên quan đến việc thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên.

Chương 5.

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH, QUẢN TRỊ

Điều 13. Công tác hành chính

1. Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng Ban Chỉ đạo do Tổ Thường trực chuẩn bị, tổng hợp ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, đề xuất giải pháp, trình Trưởng Ban Chỉ đạo. Văn bản được tiếp nhận, xử lý, ban hành và sử dụng con dấu theo quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Công Thương.

2. Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Phó Ban Chỉ đạo được Trưởng Ban ủy quyền do Tổ Thường trực chuẩn bị, trình Phó Ban xem xét, giải quyết. Văn bản được tiếp nhận, xử lý, ban hành và sử dụng con dấu theo quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Công Thương.

Điều 14. Công tác quản trị và tài vụ

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 5454/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên.

2. Việc quản lý tài chính và chi phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Quy chế này áp dụng cho Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên và các đơn vị liên quan. Các thành viên Ban Chỉ đạo phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng Ban Chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực hiện những nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 16. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do các thành viên của Ban Chỉ đạo đề xuất, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5455/QĐ-BCT năm 2009 vê Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.031

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38