Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5444/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 04/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5444/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3252/TTr-SNV ngày 11/11/2020 về việc đề nghị phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2020, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 3.960 người:

a) Giáo viên: Chỉ tiêu tuyển dụng 3.674 người, trong đó:

- Giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.12 là 1.161 người;

- Giáo viên Tiểu học hạng IV, mã số V.07.03.09 là 1.723 người;

- Giáo viên Mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06 là 790 người;

b) Nhân viên: Chỉ tiêu tuyển dụng 286 người, trong đó:

- Nhân viên Thư viện trường THCS, mã số V.10.02.07 là 66 người;

- Nhân viên Thư viện trường tiểu học, mã số V.10.02.07 là 100 người;

- Nhân viên Văn thư trường THCS, mã số 02.008 là 76 người;

- Nhân viên Văn thư trường tiểu học, mã số 02.008 là 44 người;

(có Biểu 1, Biểu 2, Biểu 3 và các biểu chỉ tiêu chi tiết của UBND quận, huyện, thị xã kèm theo).

2. Ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2020.

3. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

(Các đơn vị tổ chức tuyển dụng viên chức bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển được phê duyệt tại Biểu 4 kèm theo)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện thị xã năm 2020 để hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch chi tiết, tổ chức tuyển dụng viên chức đảm bảo thống nhất chung trong toàn Thành phố, đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Giám đốc Công an Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục công lập và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCTTTUBNDTP Nguyễn Văn Sửu;
- PCTUBNDTP Ngô Văn Quý;
- VPUBTP: PCVP Đặng Hương Giang;
NC, KGVX, KT;
- Lưu: VT, SNV(CCVC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND Thành phố)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

Tuyển dụng bổ sung viên chức làm công tác giảng dạy và viên chức phục vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã đúng vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Thành phố.

II. Yêu cầu

Việc tuyển dụng viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

B. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, PHIẾU VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

I. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển viên chức:

1. Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

2. Điều kiện cụ thể đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên

- Thực hiện theo Công văn số 1322/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 24/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: Về trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện theo khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019, các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định tại các Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hiện hành (Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập)

3. Điều kiện cụ thể đối với chức danh nghề nghiệp viên chức khác

Có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo của mã số, chức danh nghề nghiệp cần tuyển, cụ thể:

a) Thí sinh dự tuyển làm công tác thư viện tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, xếp chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng IV, mã số V.10.02.07: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

b) Thí sinh dự tuyển làm công tác văn thư tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, xếp chức danh nghề nghiệp Văn thư trung cấp, mã số 02.008: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận Phiếu

1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào một vị trí việc làm tại một trường có chỉ tiêu tuyển dụng tính trong toàn Thành phố (nếu đăng ký tuyển dụng vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

2. Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ...theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

III. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

C. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

- Các đơn vị tổ chức tuyển dụng viên chức bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển đã được UBND Thành phố tổng hợp phê duyệt theo đăng ký của các đơn vị tại Biểu sổ 4.

- Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện thị xã năm 2020 hướng dẫn giúp UBND quận, huyện, thị xã tổ chức tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và đảm bảo tiến độ, trình tự, nội dung tổ chức tuyển dụng thống nhất chung toàn Thành phố.

D. KINH PHÍ TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và ngân sách quận, huyện, thị xã cấp bổ sung.

Kinh phí chi hoạt động xây dựng nội dung ôn tập cho thi tuyển, xét tuyển, xây dựng ngân hàng đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm các môn thi trên máy vi tính của Ban Chỉ đạo, Hội đồng tuyển dụng, các Ban giúp việc của Hội đồng và các nội dung khác có liên quan đến kỳ tuyển dụng được chi từ lệ phí dự thi và nguồn ngân sách Thành phố giao cho Sở Nội vụ và UBND quận, huyện, thị xã tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của thành phố Hà Nội;

Mức chi áp dụng theo Nghị Quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Sở Nội vụ

- Tham mưu trình UBND Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện thị xã năm 2020 để hướng dẫn giúp UBND quận, huyện, thị xã tổ chức tuyển dụng theo quy định đảm bảo thống nhất chung toàn thành phố;

- Hướng dẫn chi tiết Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã về chuyên môn nghiệp vụ tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành;

- Hướng dẫn quy trình và nội dung tuyển dụng, thống nhất lịch tổ chức tuyển dụng trong toàn Thành phố;

- Cử công chức tham gia Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện thị xã năm 2020.

II. Sở Giáo dục và Đào tạo

Cử công chức, viên chức của Sở tham gia Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện thị xã năm 2020;

III. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, chỉ đạo Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông chuẩn bị cơ sở vật chất, phần mềm thi trắc nghiệm, máy tính, phòng thi giúp Hội đồng thi tuyển quận, huyện, thị xã tổ chức thi trắc nghiệm các môn trên máy tính đảm bảo chính xác và thông suốt trong quá trình tổ chức thực hiện.

IV. Công an Thành phố

Giúp Hội đồng thi tuyển quận, huyện, thị xã xác minh văn bằng, chứng chỉ của thí sinh trúng tuyển nếu có dấu hiệu sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, nếu phát hiện thí sinh sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để tham gia kỳ tuyển dụng, kịp thời có văn bản đề nghị UBND quận, huyện, thị xã hủy bỏ kết quả tuyển dụng và tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

V. Sở Tài chính

Bố trí phân bổ kinh phí, hướng dẫn lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức theo quy định.

VI. UBND quận, huyện, thị xã

- Căn cứ Kế hoạch của Thành phố, xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã quản lý và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về công tác tuyển dụng của đơn vị mình;

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và tại các trường có chỉ tiêu tuyển dụng. Nội dung thông báo gồm: số lượng chỉ tiêu tuyển dụng tại từng trường; điều kiện, tiêu chuẩn; thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức tuyển dụng; lệ phí tuyển dụng;

- Thành lập Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, tổ chức thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển; xét duyệt, lập danh sách người đủ điều kiện tuyển dụng để niêm yết công khai tại trụ sở và trên cổng thông tin điện tử;

- Thành lập Hội đồng thi tuyển, xét tuyển (gọi chung là Hội đồng tuyển dụng). Hội đồng tuyển dụng thành lập các Ban giúp việc và tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch của UBND Thành phố và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ;

- Chỉ đạo kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tuyển dụng viên chức theo thẩm quyền;

- Tổng hợp, phê duyệt kết quả thi tuyển, xét tuyển báo cáo UBND Thành phố qua Sở Nội vụ;

- Tổ chức kiểm tra đối chiếu hồ sơ gốc đối với người trúng tuyển; phối hợp Công an Thành phố xác minh những trường hợp có dấu hiệu sử dụng bằng cấp, giấy tờ giả; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; quyết định tuyển dụng và hướng dẫn Hiệu trưởng các trường ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo gửi UBND Thành phố (qua phòng Công chức, viên chức của Sở Nội vụ) để xem xét giải quyết./.

 

Biểu 1

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC KHỐI MẦM NON - NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Đơn vị

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Tuyển Giáo viên hạng IV, mã V.07.02.06

Ghi chú

1

Ba Đình

44

44

 

2

Ba Vì

0

 

 

3

Bắc Từ Liêm

0

 

 

4

Cầu Giấy

11

11

 

5

Chương Mỹ

0

 

 

6

Đan Phượng

52

52

 

7

Đông Anh

0

 

 

8

Đống Đa

23

23

 

9

Gia Lâm

19

19

 

10

Hà Đông

0

 

 

11

Hai Bà Trưng

123

123

 

12

Hoài Đức

0

 

 

13

Hoàn Kiếm

51

51

 

14

Hoàng Mai

0

 

 

15

Long Biên

135

135

 

16

Mê Linh

50

50

 

17

Mỹ Đức

0

 

 

18

Nam Từ Liêm

35

35

 

19

Phú Xuyên

32

32

 

20

Phúc Thọ

19

19

 

21

Quốc Oai

16

16

 

22

Sóc Sơn

95

95

 

23

Sơn Tây

0

 

 

24

Tây H

0

 

 

25

Thạch Thất

50

50

 

26

Thanh Oai

0

 

 

27

Thanh Trì

35

35

 

28

Thanh Xuân

0

 

 

29

Thường Tín

0

 

 

30

Ứng Hòa

0

 

 

 

Tổng cộng

790

790

 

 

Khối Mầm non

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 QUẬN BA ĐÌNH

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

Mu giáo Số 3

1

1

 

2

Mu giáo Số 5

3

3

 

3

Mu giáo Số 7

1

1

 

4

Mu giáo Số 9

0

0

 

5

Mu giáo Số 10

12

12

 

6

MN Hoa Hướng Dương

5

5

 

7

MN Họa Mi

0

0

 

8

MG Mầm non A

0

0

 

9

MN Thành Công

3

3

 

10

MN Sao Mai

3

3

 

11

MN Tuổi Hoa

1

1

 

12

MG Tuổi Thơ

0

0

 

13

Mu giáo Số 2

6

6

 

14

Mầm non Số 6

3

3

 

15

Mu giáo Số 8

0

0

 

16

Mầm non 1/6

1

1

 

17

MG Chim Non

0

0

 

18

Mầm non Hoa Đào

0

0

 

19

MG Hoa Hồng

3

3

 

20

MN Hoa Mai

2

2

 

 

Tổng cộng

44

44

 

 

Khối Mầm non

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 QUẬN CẦU GIẤY

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

Mầm non Ánh Sao

0

0

 

2

Mầm non Dịch Vọng

0

0

 

3

Mầm non Dịch Vọng Hậu

0

0

 

4

Mầm non Hoa Hồng

0

0

 

5

Mầm non Hoa Hướng

0

0

 

6

Mầm non Hoa Mai

4

4

 

7

Mầm non Họa Mi

0

0

 

8

Mầm non Hoa Sen

0

0

 

9

Mầm non Mai Dịch

0

0

 

10

Mầm non Nghĩa Đô

0

0

 

11

Mầm non Quan Hoa

0

0

 

1

Mầm non Sao Mai

0

0

 

13

Mầm non Sơn Ca

2

2

 

14

Mầm non Trung Hòa

1

1

 

15

Mầm non Tuổi Hoa

2

2

 

16

Mầm non Yên Hòa

2

2

 

 

Tổng cộng

11

11

0

 

Khối Mầm non

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

Mầm non Huyện

1

1

 

2

Thị trấn Phùng

0

 

 

3

Đan Phượng

2

2

 

4

Song Phượng

1

1

 

5

Đồng Tháp

6

6

 

6

Phương Đình

1

1

 

7

Thọ Xuân

6

6

 

8

Thọ An

6

6

 

9

Trung Châu

4

4

 

10

Hồng Hà

6

6

 

11

Liên Hồng

0

 

 

12

Liên Hà

0

 

 

13

Liên Trung

4

4

 

14

Thượng Mỗ

3

3

 

15

Hạ Mỗ

4

4

 

16

Tân Hội

4

4

 

17

Tân Lập

4

4

 

 

Tổng cộng

52

52

 

 

Khối Mầm non

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 QUẬN ĐỐNG ĐA

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

MN Bình Minh

0

0

 

2

MN Cát Linh

0

0

 

3

MN Đống Đa

0

0

 

4

MN Họa My

0

0

 

5

MN Hoa Hồng

0

0

 

6

MN Hoa Mai

0

0

 

7

MN Hoa Sen

1

1

 

8

MN Hoa Sữa

0

0

 

9

MN Kim Đồng

1

1

 

10

MN Kim Liên

0

0

 

11

MN Láng Thượng

1

1

 

12

MN Mầm Xanh

2

2

 

13

MN Nắng Hồng

1

1

 

14

MN Ngã Tư S

0

0

 

15

MN Phương Liên

3

3

 

16

MN Phương Mai

0

0

 

17

MN Quang Trung

0

0

 

18

MN Sao Mai

0

0

 

19

MN Sơn Ca

5

5

 

20

MN Tây Sơn

0

0

 

21

MN Trung Phụng

1

1

 

22

MN Trung Tự

2

2

 

23

MN Tuổi Hoa

0

0

 

24

MN Văn Chương

0

0

 

25

MN Văn Hương

1

1

 

26

MN Văn Miếu

1

1

 

27

MN Vĩnh Hồ

4

4

 

 

Tổng cộng

23

23

 

 

Khối Mầm non

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 HUYỆN GIA LÂM

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

MN Bát Tràng

3

3

 

2

MN Ánh Sao

0

0

 

3

MN Bình Minh

2

2

 

4

MN Cổ Bi

0

 

 

5

MN Dương Hà

0

0

 

6

MN Dương Quang

0

 

 

7

MN Dương Xá

0

 

 

8

MN Đa Tốn

0

 

 

9

MN Đặng Xá

0

0

 

10

MN Đình Xuyên

0

 

 

11

MN Đông Dư

2

2

 

12

MN Hoa Hồng

0

 

 

13

MN Hoa Sữa

0

 

 

14

MN Kim Lan

3

3

 

15

MN Kiêu Kỵ

0

 

 

16

MN Kim Sơn

0

 

 

17

MN Lệ Chi

1

1

 

18

MN Ninh Hiệp

0

0

 

19

MN Phù Đổng

0

 

 

20

MN Phú Thị

0

 

 

21

MN Quang Trung

0

 

 

22

MN TT Trâu Quỳ

2

2

 

23

MNTT Yên Viên

0

 

 

24

MN Trung Mầu

2

2

 

25

MN Văn Đức

4

4

 

26

MN Yên Thường

0

 

 

27

MN Hoa Phượng

0

 

 

 

Tổng cộng

19

19

0

 

Khối Mầm non

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 QUẬN HAI BÀ TRƯNG

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

MG Bách Khoa

10

10

 

2

MG Chim Non

7

7

 

3

MG Sao Sáng

1

1

 

4

MG Bùi Thị Xuân

3

3

 

5

MG Nguyễn Công Trứ

7

7

 

6

MG Bạch Mai

6

6

 

7

MN Ánh Sao

1

1

 

8

MN Lê Quý Đôn

4

4

 

9

MN Lạc Trung

5

5

 

10

MN Hoa Thủy Tiên

2

2

 

11

MN Bách Khoa

5

5

 

12

MN Nguyễn Công Trứ

2

2

 

13

MN Minh Khai

0

0

 

14

MN 8-3

7

7

 

15

MN Hoa Phượng

0

0

 

16

MN Tuổi Hoa

19

19

 

17

MN Vĩnh Tuy

8

8

 

18

MG Đống Mác

1

1

 

19

MN Đồng Tâm

1

1

 

20

MN Quỳnh Mai

0

0

 

21

MN Ngô Thì Nhậm

0

0

 

22

MN Quỳnh Lôi

3

3

 

23

MN Trương Định

4

4

 

24

MN Việt - Bun

7

7

 

25

MN Thanh Nhàn

3

3

 

26

MN Lê Đại Hành

2

2

 

27

MN Hoa Hồng

4

4

 

28

MN Vân Hồ

0

0

 

29

MN Bạch Đằng

3

3

 

30

MN Thanh Lương

8

8

 

 

Tng

123

123

 

 

Khối Mầm non

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 QUẬN HOÀN KIẾM

(Kèm theo Quyết định số 5444QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

MN Tuổi Hoa

3

3

 

2

MN Hoa Sen

6

6

 

3

MN Tháng Tám

6

6

 

4

MG Quang Trung

3

3

 

5

MN Bà Triệu

2

2

 

6

MG Tuổi Thơ

2

2

 

7

MN Nắng Mai

2

2

 

8

MN Chim Non

0

0

 

9

MN Đinh Tiên Hoàng

6

6

 

10

MN Bình Minh

3

3

 

11

MN Họa Mi

1

1

 

12

MG Mầm non A

3

3

 

13

MN 1-6

3

3

 

14

MG Măng Non

2

2

 

15

MG Hoa Hồng

5

5

 

16

MN Sao Sáng

2

2

 

17

MN Lý Thường Kiệt

0

0

 

18

MN 20-10

2

2

 

 

Cộng

51

51

0

 

Khối Mầm non

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 QUẬN LONG BIÊN

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

Ánh Sao

4

4

 

2

Bắc Biên

9

9

 

3

Bắc Cầu

4

4

 

4

Bồ Đề

5

5

 

5

Chim Én

4

4

 

6

Cự Khối

3

3

 

7

Đức Giang

0

 

 

8

Gia Quất

4

4

 

9

Gia Thượng

10

10

 

10

Gia Thụy

0

 

 

11

Giang Biên

8

8

 

12

Hoa Mai

1

1

 

13

Hoa Phượng

2

2

 

14

Hoa Sen

2

2

 

15

Hoa Sữa

1

1

 

16

Hoa Thủy Tiên

3

3

 

17

Hồng Tiến

9

9

 

18

Long Biên

7

7

 

19

Long Biên A

5

5

 

20

Ngọc Thụy

5

5

 

21

Phúc Đồng

5

5

 

22

Phúc Lợi

4

4

 

23

Sơn Ca

0

 

 

24

Tân Mai

2

2

 

25

Thạch Bàn

4

4

 

26

Thạch Cầu

7

7

 

27

Thượng Thanh

2

2

 

28

Tràng An

12

12

 

29

Tuổi Hoa

0

 

 

30

Việt Hưng

4

4

 

31

ĐT Việt Hưng

6

6

 

32

ĐT Sài Đồng

3

3

 

 

Tổng cng

135

135

 

 

Khối Mầm non

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 HUYỆN MÊ LINH

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

Chi Đông

0

 

 

2

Chu Phan

0

 

 

3

Đại Thịnh

0

 

 

4

Hoàng Kim

1

1

 

5

Kim Hoa

0

 

 

6

Liên Mạc

7

7

 

7

Mê Linh

9

9

 

8

Quang Minh A

0

 

 

9

Quang Minh B

0

 

 

10

Tam Đồng

4

4

 

11

Tiền Phong A

1

1

 

12

Tiền Phong B

5

5

 

13

Tiến Thắng

4

4

 

14

Tiến Thịnh

0

 

 

15

Tự Lập

1

1

 

16

Thạch Đà A

0

 

 

17

Thạch Đà B

0

 

 

18

Thanh Lâm A

2

2

 

19

Thanh Lâm B

6

6

 

20

Tráng Việt

0

 

 

21

Vạn Yên

2

2

 

22

Văn Khê A

4

4

 

23

Văn Khê B

4

4

 

 

Tổng cộng

50

50

0

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 QUẬN NAM TỪ LIÊM

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

MN Mỹ Đình 1

7

7

 

2

MN Mễ Trì

2

2

 

3

MN Trung Văn

5

5

 

4

MN Phùng Khoang

0

0

 

5

MN Đại Mỗ A

0

0

 

6

MN Đại M B

4

4

 

7

MN Tây Mỗ A

3

3

 

8

MN Tây Mỗ B

0

0

 

9

MN Phương Canh

6

6

 

10

MN Xuân Phương

0

0

 

11

MN Mỹ Đình 2

1

1

 

12

MN Cầu Diễn

7

7

 

13

MN Phú Đô

0

0

 

 

Tổng cộng

35

35

 

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 HUYỆN PHÚ XUYÊN

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

MN Đại Xuyên

6

6

 

2

MN Hoàng Long

0

 

 

3

MN Phú Túc

1

1

 

4

MN Bạch Hạ

0

 

 

5

MN Văn Hoàng

0

 

 

6

MNTT Phú Minh

0

 

 

7

MN Sao Mai

0

 

 

8

MN Nam Tiến A

0

 

 

9

MN Tri Thủy

0

 

 

10

MN Phượng Dực

0

 

 

11

MN Châu Can B

4

4

 

12

MN Vân Từ

0

 

 

13

MN Quang Trung

0

 

 

14

MN Nam Tiến B

0

 

 

15

MN Nam Phong

0

 

 

16

MN Hồng Thái

3

3

 

17

MN Châu Can A

3

3

 

18

MN Hồng Minh

0

 

 

19

MN TT Phú Xuyên

0

 

 

20

MN Tân Dân

2

2

 

21

MN Phúc Tiến

4

4

 

22

MN Quang Lãng

0

 

 

23

MN Tri Trung

2

2

 

24

MN Minh Tân

2

2

 

25

MN Phú Yên

1

1

 

26

MN Khai Thái

0

 

 

27

MN Nam Triều

0

 

 

28

MN Sơn

4

4

 

29

MN Trung Tâm

0

 

 

30

MN Chuyên Mỹ

0

 

 

31

MN Đại Thắng

0

 

 

 

Tổng cộng

32

32

 

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 HUYỆN PHÚC THỌ

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

MN TT Phúc Thọ

0

 

 

2

MN Liên Hiệp

8

8

 

3

MN Hiệp Thuận

5

5

 

4

MN Tam Hiệp

0

 

 

5

MN Ngọc Tảo

0

 

 

6

MN Phụng Thượng

0

 

 

7

MN Hoa Mai

0

 

 

8

MN Trạch Mỹ Lộc

0

 

 

9

MN Thọ Lộc

0

 

 

10

MN Tích Giang

0

 

 

11

MN Sen Chiểu

0

 

 

12

MN Võng Xuyên A

0

 

 

13

MN Võng Vuyên B

0

 

 

14

MN Long Xuyên

1

1

 

15

MN Thượng Cốc.

0

 

 

16

MN Xuân Phú

0

 

 

17

MN Vân Phúc

0

 

 

18

MN Vân Nam

1

1

 

19

MN Hát Môn

0

 

 

20

MN Thanh Đa

2

2

 

21

MN Tam Thuấn

2

2

 

22

MN Phúc Hòa

0

 

 

23

MN Cẩm Đình

0

 

 

24

MN Vân Hà

0

 

 

25

MN Phương Độ

0

 

 

 

Tổng cộng

19

19

0

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 HUYỆN QUỐC OAI

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

MN Huyện

0

0

 

2

MN Sài sơn A

0

0

 

3

MN Sài sơn B

0

0

 

4

MN Sài sơn C

1

1

 

5

MN Phượng Cách

2

2

 

6

MN Yên Sơn

2

2

 

7

MN Thị Trấn A

0

0

 

8

MN Thị Trấn B

0

0

 

9

MN Đồng Quang A

1

1

 

10

MN Đồng Quang B

0

0

 

11

MN Cộng Hòa

1

1

 

12

MN Tân Hòa

0

0

 

13

MN Tân Phú

2

2

 

14

MN Đại thành

1

1

 

15

MN Thạch Thán

0

0

 

16

MN Ngọc Mỹ

0

0

 

17

MN Nghĩa Hương

0

 

 

18

MN Cấn hữu

0

0

 

19

MN Đông Yên A

1

1

 

20

MN Đông Yên B

0

0

 

21

MN Hòa Thạch

1

1

 

22

MN Long phú

0

0

 

23

MN Phú Cát

0

0

 

24

MN Phú Mãn

1

1

 

25

MN Đông Xuân

0

0

 

26

MN Tuyết Nghĩa

2

2

 

27

MN Ngọc Liệp

1

1

 

28

MN Liệp Tuyết

0

 

 

 

Tổng cộng

16

16

0

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 HUYỆN SÓC SƠN

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

MN Liên cơ

0

 

 

2

MN thị trấn Sóc Sơn

0

 

 

3

MN Bắc Sơn A

10

10

 

4

MN Bắc Sơn B

3

3

 

5

MN Nam Sơn

7

7

 

6

MN Hồng Kỳ A

6

6

 

7

MN Hồng Kỳ B

0

 

 

8

MN Trung Giã

6

6

 

9

MN Tân Hưng

8

8

 

10

MN Bắc Phú

5

5

 

11

MN Tân Minh A

6

6

 

12

MN Tân Minh B

5

5

 

13

MN Phù Linh A

4

4

 

14

MN Phù Linh B

0

 

 

15

MN Tiên Dược A

0

 

 

16

MN Tiên Dược B

1

1

 

17

MN Tiên Dược C

4

4

 

18

MN Đức Hòa

2

2

 

19

MN Việt Long

3

3

 

20

MN Xuân Giang

1

1

 

21

MN Xuân Thu

1

1

 

22

MN Kim Lũ

0

 

 

23

MN Đông Xuân

0

 

 

24

MN Phù Lỗ

0

 

 

25

MN Phú Minh

0

 

 

26

MN Phú Cường A

4

4

 

27

MN Phú Cường B

6

6

 

28

MN Thanh Xuân

1

1

 

29

MN Tân Dân

0

 

 

30

MN Minh Phú

0

 

 

31

MN Minh Trí A

4

4

 

32

MN Minh Trí B

1

1

 

33

MN Hiền Ninh

3

3

 

34

MN Quang Tiến

1

1

 

35

MN Mai Đình A

0

 

 

36

MN Mai Đình B

3

3

 

 

Tổng cộng

95

95

 

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 HUYỆN THẠCH THẤT

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

MN 19.5

4

4

 

2

MN Bình Phú A

1

1

 

3

MN Bình Phú B

5

5

 

4

MN Bình Yên A

0

0

 

5

MN Bình Yên B

1

1

 

6

MN Cẩm Yên

1

1

 

7

MN Cần Kiệm

4

4

 

8

MN Chàng Sơn

3

3

 

9

MN Đại Đồng

0

0

 

10

MN Dị Nậu

1

1

 

11

MN Đồng Trúc

2

2

 

12

MN Hạ Bằng

3

3

 

13

MN Hương Ngải

0

0

 

14

MN Hữu Bằng

1

1

 

15

MN Kim Quan

3

3

 

16

MN Lại Thượng

3

3

 

17

MN Liên Quan

2

2

 

18

MN Minh Hà

3

3

 

19

MN Phú Kim

0

0

 

20

MN Phùng Xá

4

4

 

21

MN Tân

3

3

 

22

MN Thạch Hòa

4

4

 

23

MN Thạch Xá

2

2

 

24

MN Tiến Xuân

0

0

 

25

MN Yên Bình

0

0

 

26

MN Yên Trung

0

0

 

 

Tổng cộng

50

50

0

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 HUYỆN THANH TRÌ

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng tuyển giáo viên mầm non

Ghi chú

1

Vạn Phúc A

4

4

 

2

Thị trấn Văn Điển B

1

1

 

3

Đại Áng

2

2

 

4

Duyên Hà

2

2

 

5

Huỳnh Cung

0

0

 

6

Liên Ninh B

0

0

 

7

Vạn Phúc B

0

0

 

8

Đông Mỹ A

2

2

 

9

Tả Thanh Oai A

3

3

 

10

Thanh Liệt B

0

0

 

11

Tứ Hiệp B

5

5

 

12

Thị trấn Văn Điển A

0

0

 

13

Yên Mỹ

2

2

 

14

Liên Ninh A

0

0

 

15

Quỳnh Đô

0

0

 

16

Tân Triều

1

1

 

17

Vĩnh Quỳnh

5

5

 

18

Thanh Liệt A

2

2

 

19

Ngũ Hiệp B

1

1

 

20

Yên Xá

1

1

 

21

Ngọc Hồi B

0

 

 

22

Ngọc Hồi A

0

0

 

23

Thị trấn Văn Điển C

1

1

 

24

Hữu Hòa

0

0

 

25

Tả Thanh Oai B

0

0

 

26

Ngũ Hiệp A

0

0

 

27

Yên Ngưu

1

1

 

28

Đông Mỹ B

1

1

 

29

Tứ Hiệp A

1

1

 

30

Tựu Liệt

0

0

 

 

Tổng cộng

35

35

 

 

Biểu 2

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC KHỐI TIỂU HỌC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Quận, huyện, thị xã

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu GV

Văn hóa

Âm nhạc

Mỹ thuật

Tiếng Anh

GD thể chất

Tin học

Tổng chỉ tiêu NV

Thư viện

Văn thư

(1)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Ba Đình

49

43

23

4

5

0

9

2

6

4

2

2

Ba Vì

69

57

55

0

0

0

2

0

12

1

5

3

Bắc Từ Liêm

68

59

39

3

5

0

11

1

9

6

3

4

Cầu Giấy

11

10

8

0

0

1

0

1

1

0

1

5

Chương Mỹ

115

106

93

1

0

0

9

3

9

4

5

6

Đan Phượng

74

66

59

1

0

0

5

1

8

5

3

7

Đông Anh

88

80

67

4

2

0

4

3

8

7

1

8

Đống Đa

31

29

21

3

2

0

0

3

2

2

0

9

Gia Lâm

92

87

53

8

7

3

11

5

5

3

2

10

Hà Đông

46

46

33

2

2

0

5

4

0

0

0

11

Hai Bà Trưng

55

50

37

3

1

1

6

2

5

3

2

12

Hoài Đức

70

62

42

2

0

0

18

0

8

5

3

13

Hoàn Kiếm

49

45

23

3

1

4

7

7

4

4

0

14

Hoàng Mai

60

57

24

10

7

1

12

3

3

1

2

15

Long Biên

78

71

48

6

4

1

10

2

7

4

3

16

Mê Linh

91

86

70

5

6

0

5

0

5

3

2

17

Mỹ Đức

71

71

51

0

0

15

5

0

0

0

0

18

Nam Từ Liêm

49

47

29

3

5

0

10

0

2

2

0

19

Phú Xuyên

97

97

78

4

0

3

4

8

0

0

0

20

Phúc Thọ

32

23

21

0

0

0

2

0

9

9

0

21

Quốc Oai

78

71

57

0

0

8

4

2

7

4

3

22

Sóc Sơn

71

60

60

0

0

0

0

0

11

8

3

23

Sơn Tây

32

32

26

0

0

0

6

0

0

0

0

24

Tây Hồ

21

19

16

2

1

0

0

0

2

2

0

25

Thạch Thất

54

47

35

0

0

2

8

2

7

7

0

26

Thanh Oai

36

36

35

0

0

0

1

0

0

0

0

27

Thanh Trì

45

37

37

0

0

0

0

0

8

4

4

28

Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Thường Tín

102

100

74

3

7

0

14

2

2

2

0

30

Ứng Hòa

133

129

108

3

3

0

8

7

4

4

0

 

Tổng cộng

1867

1723

1322

70

58

39

176

58

144

100

44

 

Khối Tiểu học

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC KHỐI TIỂU HỌC NĂM 2020 QUẬN BA ĐÌNH

(Kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên trường

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu GV

Văn hóa

Âm nhạc

Mỹ thuật

Tiếng Anh

GD thể chất