Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP và Chương trình hành động: 11-CTr/TU thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012 - 2016 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 544/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 20/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 544/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NGÀY 06/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ: 11-CTR/TU NGÀY 25/9/2012 CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NINH VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA XI) VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị ln thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

Căn cứ Chương trình hành động số: 11-CTr/TU ngày 25/9/2012 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chng tham nhũng, lãng phí;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số: 30/TTr-NV4 ngày 15/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thc hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ và Chương trình hành động số: 11-CTr/TU ngày 25/9/2012 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI) vtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác phòng, chng tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012 - 2016.

Điều 2. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì cùng Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chính phủ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính Phủ;
- BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- Thanh tra Chính Phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- V0, V1, V2, V3, NC, TH1,TM3;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NGÀY 06/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ: 11-CTR/TU NGÀY 25/9/2012 CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NINH VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA XI) VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 544/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Đtriển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016 và Chương trình hành động số: 11-CTr/TU ngày 25/9/2012 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí; đẩy lùi tình trạng tham nhũng đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, liêm chính, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Làm cơ sở cho các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và đơn vị xây dựng Kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện; đưa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Thủ trưởng các cấp các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở.

Thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể để tạo sự chuyển biến tích cực trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1.1. Các nhóm nhiệm vụ chủ yếu:

a) Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật

- Các cấp, các ngành và các địa phương thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhất là trong việc hoạch định chính sách, xây dựng, thực hiện pháp luật và ban hành văn bản hành chính cá biệt, tập trung vào những lĩnh vực dxảy ra tiêu cực, tham nhũng như: đu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, giá bồi thường khi thu hồi đất; lĩnh vực an sinh xã hội, nông nghiệp, phát triển nông thôn; tín dụng, ngân hàng, thuế; công tác cán bộ; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN; các quyết định trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...;

- Minh bạch các thông tin về cơ chế chính sách pháp luật, các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Công khai, minh bạch các quyết định trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

b) Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách v công tác tchức, cán bộ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

- Các Sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đu cơ quan, tổ chức, đơn vị và căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách đó để đánh giá cán bộ, công chức trong việc để xảy ra tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

- Thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong khâu tuyển dụng, quy hoạch, bnhiệm, điu động, luân chuyn, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện tuyn dụng thông qua thi tuyn, kiên quyết loại bỏ tình trạng tuyn dụng, tiếp nhận cán bộ không đúng chuyên môn, ngành nghề... nghiên cứu, đề xuất thi tuyn các chức danh lãnh đạo, quản lý; có quy định cụ thể để điều chuyển, thay thế và xử lý những cán bộ lãnh đạo, quản lý đxảy ra tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cu nhiệm vụ;

- Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2015-2020. Xây dựng đề án tập sự cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng và thực hiện cơ chế đánh giá cán bộ, bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ; hoàn thiện chiến lược công tác tổ chức cán bộ giai đoạn 2012-2020. Tiếp tục thí điểm mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân đối với một số địa phương và thi tuyn chức danh lãnh đạo quản lý, thực hiện luân chuyn cán bộ;

- Thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; quy định trách nhiệm giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm; thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức; thực hiện quy đnh về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức chủ động tham mưu kim tra, xác minh kết quả kê khai tài sản, thu nhập đối với những người thuộc quyền quản lý;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, minh bạch tài sản, thu nhập, việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp;

- Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhất là trong việc cưới, việc tang, mừng nhà mới, nhận chức vụ, tchức sinh nhật, việc nhận bằng cấp, học hàm, học vị, danh hiệu thi đua, khen thưởng…;

- Thực hiện đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

c) Hoàn thiện thể chế về quản kinh tế - xã hội đảm bảo công khai, minh bạch

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, lập và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc việc công khai các quy hoạch và lộ trình thực hiện;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản đảm bảo công khai, minh bạch trong các khâu quy hoạch, thu hồi, bồi thường, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, định giá, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản... Quy định rõ ràng, cụ thquyền hạn, trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đối với đất đai, tài nguyên, khoáng sản;

- Hoàn thiện các quy định để quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách; việc chi tiêu công, nhất là mua sắm và đầu tư công; hoàn thiện các quy định về việc thành lập các trung tâm mua sắm công tập trung;

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân nhất là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, quản lý sử dụng đt đai, tài nguyên khoáng sản, dịch vụ công, quản lý tài sản công, tài chính, ngân hàng, quy hoạch, kế hoạch đầu tư, quy trình xem xét, phê duyệt đề án, dự án kinh tế - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước đhoàn thành xây dựng chính quyền điện tử.

d) Tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác thanh tra, kim tra, giám sát, điều tra, truy t, xét xử

- Kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan chuyên trách về PCTN; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, tố cáo về tham nhũng, điều tra phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng;

- Triển khai thực hiện tốt về giám định tư pháp, tài chính, chất lượng công trình đầu tư xây dựng.... để phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư, mua sắm công; thu, chi ngân sách; quản lý tài sản công; tín dụng - ngân hàng; công tác tchức, cán bộ; các doanh nghiệp có vốn của Nhà nước;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch và bảo đảm sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng. Xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng;

- Tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với hoạt động PCTN ở địa phương, trước hết là giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng PCTN;

đ) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội

- Đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, của cộng đồng và nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng, lãng phí;

- Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn và quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Nâng cao vai trò của nhân dân trong việc xây dựng chính sách và giám sát phát hiện tham nhũng, lãng phí;

- Đy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN; có cơ chế để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác PCTN; kịp thời biểu dương; khen thưởng những gương đin hình trong PCTN, tích cực bảo vệ người tố cáo tham nhũng;

- Phát huy vai trò của báo chí trong công tác PCTN; bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí về chủ trương, chính sách, pháp luật, kết quả công tác PCTN, thông tin vcác vụ việc tham nhũng;

- Phát huy vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề trong phòng, chống tham nhũng;

1.2. Các nhim v cthể:

Các nhiệm vụ cụ thể trong công tác PCTN, lãng phí đồng thời cũng là các nhiệm vụ cụ thể thực hiện giai đoạn thứ hai Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020.

Nội dung các nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm tổ chức thực hiện và thời điểm phải hoàn thành từng nhiệm vụ nêu tại phụ lục kèm theo.

2. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

2.1. Nội dung nhiệm vụ:

a) Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Mặt trận Tquốc và các đoàn thxây dựng nội dung, kế hoạch và thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phbiến các chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (viết tắt là THTK, CLP). Mở chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh và Sở Tài chính, khuyến khích các Sở, ban, ngành, địa phương mở chuyên mục THTK, CLP trên trang (cổng) thông tin điện tử và thường xuyên cập nhật thông tin về công tác THTK, CLP của Sở, ban, ngành, địa phương mình;

- Các cơ quan Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật về THTK, CLP trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục trin khai, phát động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về THTK, CLP tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước. Đưa thông tin những nhân tố tích cực, điển hình có thành tích trong THTK, CLP; kịp thời phê phán, lên án các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về THTK, CLP, gây lãng phí và những biu hiện về lối sống xa hoa, lãng phí trong xã hội;

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quan đim, chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật về THTK, CLP vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, bảo đảm tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tchức, đơn vị được quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và hiểu rõ các quy định pháp luật về THTK, CLP.

b) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để THTK, CLP

- Sở Tài chính nghiên cứu các quy định của pháp luật để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu chi ngân sách nhà nước; về đầu tư công, mua sắm công và các khoản chi thường xuyên;

- Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các quy định của pháp luật để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản theo hướng tăng cường công khai, minh bạch trong các khâu quy hoạch, thu hồi, bồi thường, giao đất, cho thuê đất, định giá, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản;

- Sở Công Thương nghiên cứu các quy định của pháp luật tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh không đảm bảo chất lượng, vệ sinh, môi trường…;

- Sở Nội vụ nghiên cứu các quy định của pháp luật tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị về phòng, chống tham nhũng, THTK, CLP gắn với đánh giá kết quả công tác cuối năm của cơ quan, đơn vị và cá nhân;

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí liên quan đến thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nưc, tiền, tài sản của Nhà nước; cơ quan, tổ chức quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên; doanh nghiệp có vốn của Nhà nước. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đánh giá về hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản của Nhà nước, trong đó tập trung vào mt số lĩnh vực, như: Quản lý, khai thác, sử dụng đất đai; tài nguyên thiên nhiên; quản lý, thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia và các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn viện trợ, tài trợ của nước ngoài; quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước. Hằng năm, các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước phải thực hiện thanh tra, kiểm tra việc THTK, CLP đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý trực tiếp và trong lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; kịp thời xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí và biu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác THTK, CLP.

c) THTK, CLP trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Các cơ quan, tổ chức và đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: Lập, thm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kim soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước;

- Tăng cường công tác quản lý thu ngân nhà nước; rà soát, điều chỉnh, bsung các loại phí, lệ phí để chống thất thu; quyết liệt thu hồi thuế nợ đọng, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, hàng hóa nhập khẩu, chuyn giá. Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước để ưu tiên cho các khoản chi thực hiện các chính sách an sinh, xã hội và trả nợ. Quản lý chặt chẽ các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, đồng thời tạo hành lang pháp lý đtăng thu cho quỹ, đảm bảo cân đối thu - chi;

- Kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tận dụng, khai thác có hiệu quả tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại hiện có, chỉ đầu tư xây dựng, mua sắm mới khi thực sự cần thiết và bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ. Kiên quyết thu hồi, xử lý theo quy định đối với những trường hợp trang bị tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ. Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, trước hết là các khoản chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước,...;

- Tăng cường quản lý, thanh tra, kim tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án cấp quốc gia, cấp địa phương; các chính sách, chương trình, dự án an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả;

- Thực hiện nghiêm túc công khai, dân chủ trong dự toán, quyết toán tài chính, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp có vốn của nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách và các quỹ có nguồn từ khoản đóng góp của nhân dân.

d) THTK, CLP trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước

- Triển khai thực hiện cơ chế phân cấp quản lý đầu tư theo hướng bảo đảm hiệu quả theo nguyên tắc: cấp quyết định đầu tư phải xác định được nguồn vốn, khả năng bảo đảm vốn mới ra quyết định đầu tư dự án cụ thể. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản, các dự án quan trọng, quy mô lớn, sử dụng nhiều đất đai, tài nguyên, điện, nước, ảnh hưởng lớn đến môi trường;

- Thực hiện rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách theo mục tiêu ưu tiên đầu tư; tập trung bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng, các công trình, dự án có hiệu quả, dự án trọng điểm, cấp bách. Kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi vốn đầu tư đối với các công trình, dự án chậm triển khai, không hiệu quả, phân bổ và sử dụng vốn không đúng đối tượng, sai mục đích;

- Chấn chỉnh các khâu từ quy hoạch, xây dựng, đầu tư đến việc quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng; chú trọng công tác xây dựng quy hoạch tổng thvà quy hoạch ngành, lĩnh vực cũng như chất lượng của công tác quy hoạch, nhằm bảo đảm tính nhất quán và gắn kết giữa quy hoạch vùng, địa phương, ngành, lĩnh vực tránh tình trạng chng chéo, gây lãng phí. Thực hiện quản lý nghiêm theo quy hoạch, đặc biệt là trong các lĩnh vực: Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế;

- Các Sở, ngành, địa phương thường xuyên rà soát danh mục dự án đầu tư trong kế hoạch hằng năm, kiên quyết đình chỉ, cắt giảm những dự án đầu tư không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; dự án chưa xác định rõ hoặc không có hiệu quả đầu tư; dự án chưa cân đối đủ nguồn vốn; dự án không bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng;

- Kim soát chặt chẽ việc cấp giấy phép và quản lý các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên; không cấp phép mới, kiên quyết rút giấy phép đối với các dự án sử dụng tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường;

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư.

đ) THTK, CLP trong quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và công trình phúc lợi công cộng

- Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh, trin khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 1073/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung. Thực hiện việc kiểm tra, rà soát diện tích đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ trên địa bàn tỉnh để bố trí sử dụng có hiệu quả, đúng chế độ. Không giao thêm đất, không bố trí xây dựng mới trụ sở làm việc khi chưa hoàn thành việc sắp xếp sử dụng theo tiêu chuẩn đối với diện tích đã có;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ của các cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các cơ quan, tchức được giao quản lý, khai thác, sử dụng các tài sản, công trình phục vụ phúc lợi công cộng, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

e) THTK, CLP trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, chú trọng các nguồn tài nguyên khoáng sản, đất đai, tài nguyên rừng, tài nguyên nước và các lĩnh vực ảnh hưởng lớn đến môi trường, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, lợi ích hợp pháp của người dân và mục tiêu bảo vệ môi trường;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc giao đất, sử dụng đất đối với các dự án đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Kiên quyết thu hồi đất sử dụng không đúng quy định của pháp luật về đất đai, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả. Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ làm giá, tăng giá, trục lợi, vi phạm quy định pháp luật vquản lý, sử dụng đất đai. Tập trung giải quyết kịp thời, dt đim các khiếu nại, t cáo liên quan đến đt đai; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật vquản lý, sử dụng đt đai;

- Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản; không gia hạn, bsung hoặc cp mới giy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản cho các doanh nghiệp không bảo đảm đúng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản;

- Tăng cường bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; phát triển nhanh rừng sản xuất. Khuyến khích nhân dân tham gia trồng, bảo vệ và khai thác rừng một cách hợp lý, hiệu quả. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng.

g) THTK, CLP trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động, thời gian làm việc trong khu vực nhà nước

- Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trong đó tập trung cải cách chế độ công chức, công vụ. Tăng cường kim soát thủ tục hành chính. Đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý công việc của các cơ quan, nhà nước để nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc;

- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách phát hiện, thu hút, bố trí và đãi ngộ người tài năng trong công vụ. Rà soát, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với năng lực chuyên môn, ngành nghề được đào tạo; tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức phát huy năng lực sở trường;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực của Tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp, gắn chặt với nhu cầu của ngành, địa phương. Thực hiện các giải pháp xã hội hóa giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới để phục vụ Chiến lược phát trin kinh tế - xã hội;

- Tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tchức, cá nhân công chức; thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công;

2.2. Các nhiệm vụ cụ thể:

Nội dung các nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm tổ chức thực hiện và thời đim phải hoàn thành từng nhiệm vụ nêu tại phụ lục kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tchức, đơn vị phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong PCTN, lãng phí, luôn xác định PCTN, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết vsự liêm khiết, gương mẫu, mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đu tranh chng tham nhũng, lãng phí.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ trong Kế hoạch có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm để triển khai thực hiện, đồng thời phải tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc trin khai thực hiện.

3. Các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi vỦy ban nhân dân tỉnh qua Thanh tra tỉnh và Sở Tài chính trước ngày 15 của tháng cuối quý và trước ngày 15 của tháng 12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc cần phải sửa đổi, bsung thì các Sở, ban, ngành và các địa phương chủ động đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh qua Thanh tra tỉnh đối với nội dung về PCTN và qua Sở Tài chính đối với nội dung về THTK, CLP để tổng hợp và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kim tra việc thực hiện Kế hoạch này, thường xuyên báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch. Cuối năm 2016 tiến hành sơ kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Kế hoạch này và xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn tiếp theo./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 544/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của UBND tnh)

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Cơ quan chủ trì thực hiện

Thời điểm hoàn thành

A

NHIỆM VỤ CHỦ YU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHNG THAM NHŨNG

 

 

I

Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật

 

 

1

Triển khai thực hiện Đề án minh bạch hóa quá trình hoạch định, trình, ban hành chính sách, pháp luật, văn bn hành chính, quyết định cá biệt

Sở Tư pháp

2013

2

Tham gia ý kiến Kế hoạch sửa đổi, bsung quy định về cải cách, đơn giản hóa các thtục hành chính

Sở Tư pháp

Hàng năm

3

Tham gia ý kiến dự án Luật bảo vệ bí mật Nhà nước

Công an tnh

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

4

Trin khai thực hiện Thông tư liên tịch về công khai trong hoạt động điều tra, truy t, xét xử, thi hành án

Viện kiểm sát nhân dân tnh

2015

5

Tham gia ý kiến dự án Luật tiếp cận thông tin

Sở Tư pháp

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

6

Báo cáo đánh giá tình hình tham nhũng và việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh

Hàng năm

7

Tham gia ý kiến Đề án sửa đi Bộ luật dân sự

Sở Tư pháp

3/2013

8

Tham gia ý kiến dự án Luật ban hành quyết định hành chính

Sở Tư pháp

Theo CTXD Luật, PL, QH khóa XlIl

9

Tham gia ý kiến dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XlIl

II

Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao cht lượng thực thi công vụ

 

 

1

Tham gia ý kiến Luật công an nhân dân (sửa đổi)

Công an tnh

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

2

Triển khai thực hiện Đề án thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, qun

Sở Nội vụ

2013

3

Tham gia ý kiến dự án Luật tiền lương tối thiểu

SLao động -TB và XH

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

4

Báo cáo sơ kết việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, giáo dục bồi dưỡng (phần đối với cán bộ, công chức)

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

2015

5

Tham gia ý kiến sửa đổi Nghị định số 107/2006/NĐ-CP về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tchức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng...

Sở Nội vụ

6/2013

6

Triển khai thực hiện Đ án ci cách chế độ tin lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác của cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn sau năm 2012

Sở Nội vụ

6/2013

7

Triển khai thực hiện Thông tư về thực hiện việc chi trả qua tài khon đi với tất cả các khoản chi từ NSNN cho cán bộ, công chức

Sở Tài chính

2013

8

Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2007/NĐ-CP về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyn đi vị trí công tác đi với cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

6/2013

9

Tham gia ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưng

Sở Ni v

6/2013

10

Tham gia ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

Sở Tư pháp

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

11

Triển khai thực hiện Nghị định về trách nhiệm giải trình ca cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tchức đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và việc thc hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thanh tra tỉnh

6/2013

12

Triển khai thực hiện Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Thanh tra tnh

2013

13

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật PCTN sửa đi (thay thế Nghị định số 120/2006/NĐ-CP)

Thanh tra tỉnh

6/2013

14

Triển khai thực hiện Nghị đnh của Chính phvề minh bạch tài sn và thu nhập (thay thế Nghị định số 37/2007/NĐ-CP và 68/2011/NĐ-CP)

Thanh tra tnh

6/2013

III

Hoàn thiện cơ chế về quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đng, công bằng, minh bạch

 

 

1

Tham gia ý kiến dự án Luật đất đai (sửa đổi)

Sở Tài nguyên và Môi trường

6/2013

2

Tham gia ý kiến dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

Sở Tài chính

6/2013

3

Tham gia ý kiến dự án Luật đầu tư công

Sở Kế hoch và Đầu tư

6/2013

4

Tham gia ý kiến dự án Luật đầu tư (sửa đổi)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

5

Tham gia ý kiến dự án Luật đấu thầu (sửa đổi)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

6

Triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về qun lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2016

STài nguyên và Môi trường

2013

7

Tham gia ý kiến dự án Luật thuế xut khu, thuế nhập khu (sửa đi)

S Tài chính

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

8

Tham gia ý kiến dự án Luật sửa đi, bổ sung một số điều ca Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Sở Tài chính

12/2012

9

Tham gia ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Sở Tài chính

6/2013

10

Tham gia ý kiến dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)

Sở Tài chính

Theo CTXD Luật, PLQH khóa XlIl

11

Tham gia ý kiến dự án Luật phí, lệ phí

Sở Tài chính

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

12

Tham gia ý kiến dự án Luật chng khoán (sửa đổi)

Sở Tài chính

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

13

Tham gia ý kiến dự án Luật hải quan (sửa đổi)

Cục hải quan tnh

6 tháng 2013

14

Tham gia ý kiến dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

S Tài chính

6 tháng 2013

15

Tham gia ý kiến dự án Luật đấu giá tài sản

Sở Tư pháp

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

16

Tham gia ý kiến dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

SXây dựng

Theo CTXD Luật, PLQH khóa XIII

17

Tham gia ý kiến dự án Luật xây dựng (sửa đổi)

Sở Xây dựng

6/2013

18

Tham gia ý kiến dự án Luật nhà (sửa đổi)

Sở Xây dựng

Theo CTXD Luật, PLQH khóa XIII

19

Tham gia ý kiến dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

20

Tham gia ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật kế toán năm 2004

S Tài chính

6/2013

21

Triển khai thực hiện Quy chế mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

S Tài chính

6/2013

22

Báo cáo tổng kết việc chuyển đổi và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Sở Tài chính

2013

23

Tham gia ý kiến dự án Luật quản lý ngoại thương

Sở Công Thương

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

24

Triển khai thực hiện Đán đẩy mạnh ci cách hành chính, đổi mới công nghệ qun lý về kiểm soát, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm dịch thực vật và kiểm soát việc buôn bán quốc tế động vật hoang dã nguy cấp

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

2013

25

Tham gia ý kiến dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Sở Tài chính

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

IV

Hoàn thiện thchế và tăng cưng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử

 

 

1

Triển khai thực hiện Đ án tăng cường trang thiết bị, nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật điều tra tội phạm tham nhũng

Công an tỉnh

2013

2

Tham gia ý kiến Đề án sửa đổi Bộ luật hình sự

STư pháp

2014

3

Tham gia ý kiến dự án Luật tiếp công dân

Thanh tra tỉnh

6/2013

4

Tham gia ý kiến Đề án nghiên cứu kết hợp tổ chức và hoạt động thanh tra với tổ chức và hoạt động kiểm tra của Đảng

Thanh tra tỉnh

2015

5

Tham gia ý kiến Đề án nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp (Điều 20 - Công ước)

Sở Tư pháp

2016

6

Triển khai thực hiện Đề án nâng cao vai trò của cấp ủy, tổ chức đng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng

VP BCĐ PCTN tnh

2013

7

Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng kéo dài, phức tạp

VP BCĐ PCTN tnh

2013

8

Triển khai thực hiện Thông tư về chế độ báo cáo định kỳ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN

Thanh tra tnh

2013

9

Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương về tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc

Ban Dân tộc

Hàng năm

V

Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng

1

Báo cáo sơ kết việc đưa nội dung phòng, chng tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

Thanh tra tỉnh

6/2015

2

Triển khai thực hiện Quyết đnh ca Bộ GD&ĐT về chuẩn hóa giáo trình, tài liệu giảng dạy về PCTN trong chương trình học chính thức

Sở Giáo dục và Đào tạo

6/2014

3

Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về truyền thông PCTN đến năm 2020

Thanh tra tỉnh

12/2012

4

Báo cáo điều tra xã hội học đối với người dân, cán bộ, công chức, doanh nghiệp về phòng, chống tham nhũng;

Thanh tra tnh

Hằng năm

5

Báo cáo sơ kết, đánh giá thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2012 - 2016 (phần nội dung về PCTN)

Thanh tra tỉnh

2016

B

NHIỆM VỤ CHỦ YU TRONG CÔNG TÁC THC HÀNH TIẾT KIỆM, CHNG LÃNG PHÍ

I

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các quan điểm, chủ trương ca Đảng về THTK, CLP

1

Triển khai thực hiện Kế hoch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THTK, CLP đến năm 2016

S Tư Pháp

06/2013

2

Triển khai thực hiện chuyên mục mở chuyên mục THTK, CLP trên Cổng thông tin điện tử ca tnh và Sở Tài chính và thường xuyên cập nhật thông tin về công tác THTK, CLP phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về THTK, CLP

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính

03/2013

3

Báo cáo sơ kết, đánh giá vic thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2012 - 2016 (phn ni dung vTHTK-CLP)

Sở Tài Chính

2016

II

Tăng cường hiệu lc, hiệu quả quản lý nhà nước để THTK, CLP

1

Triển khai thực hiện Kế hoạch sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong phạm vi quản lý nhà nước được phân công

Các sở qun lý ngành, lĩnh vực

2013

2

Triển khai thực hiện Đề án sửa đổi, bsung hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Sở Khoa học và Công nghệ

2013

3

Triển khai thực hiện Đề án đưa nội dung THTK, CLP vào hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công tác hàng năm của cơ quan, tổ chức, của người đứng đầu cơ quan, tchức và mỗi cán bộ công chức

Sở Nội vụ

2013

4

Xây dựng định hướng công tác thanh tra, trong đó có nội dung về THTK, CLP

Thanh tra tỉnh

Hng năm

5

Triển khai xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá kết quTHTK, CLP trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ngành

Các sở, ngành

2013

III

THTK, CLP trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

1

Triển khai thực hiện Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo theo Kết luận số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ chính trị

S Tài chính

2013

2

Triển khai thực hiện Đán sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

S Tài chính

2016

IV

THTK, CLP trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nưc, tiền, tài sản nhà nước

1

Triển khai thực hiện cơ chế phân cấp quản lý đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2013

2

Triển khai thực hiện Đán nghiên cứu điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách về cơ cấu đầu tư; tăng cường kiểm soát các dự án đầu tư sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước; việc sử dụng hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nước đã sản xuất được

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2013

3

Thực hiện rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư của Nhà nước theo mục tiêu ưu tiên đầu tư

Các sở, ngành, địa phương

Hằng năm

4

Triển khai thực hiện Kế hoạch sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm trong đầu tư xây dựng

SXây dựng

2013

5

Triển khai thực hiện Kế hoch kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép và quản lý các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên; rút giấy phép các dự án sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2013

6

Triển khai thực hiện Kế hoch đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư

STài chính

2013

V

THTK, CLP trong quản lý, sử dụng trụ slàm việc, nhà công vụ của quan, tchức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và công trình phúc lợi công cộng

1

Triển khai thực hiện Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại nhà, đất thuộc shữu nhà nước, rà soát lại hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

2013

2

Triển khai thực hiện Đán sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách qun lý và tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; quy định về quản lý tài sản nhà, đất của Việt Nam sử dụng làm tài sản ngoại giao; quy định về quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Sở Tài chính

2013

VI

THTK, CLP trong quản lý, khai thác và sử dng tài nguyên thiên nhiên

1

Triển khai thực hiện Đán sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Sở Tài nguyên và Môi trường

2016

2

Triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý việc cấp phép và xử lý vi phạm về quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

2016

3

Triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ và phát trin bền vững tài nguyên rừng; tăng cường bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; phát triển nhanh rừng sản xuất

S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2014

VII

THTK, CLP trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động, thi gian lao động trong khu vực nhà nước

1

Tổ chức triển khai, thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020

Sở Kế hoch và Đầu tư

2013

2

Triển khai thực hiện Đề án đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề. Nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề theo nghề và cấp trình độ đào tạo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hi

2013

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP và Chương trình hành động: 11-CTr/TU thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012 - 2016 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.875
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116