Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 543/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Thế Duy
Ngày ban hành: 29/03/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 543/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2024 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ- CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cng TTĐT Bộ (để đăng tải);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Thế Duy

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2024 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 03 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định 59/2012/NĐ-CP) được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 với các nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện các nội dung của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và xây dựng các văn bản để triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

b) Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

c) Nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Cụ thể hoá các công việc mà Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện để triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP trong năm 2024.

II. NỘI DUNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật

a) Nội dung xem xét, đánh giá:

- Theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định, quyết định do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành có quy định ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Theo dõi tình hình ban hành các văn bản nằm trong Danh mục các đề án soạn thảo năm 2024.

b) Phân công thực hiện: Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

a) Nội dung xem xét, đánh giá:

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật;

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật;

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

b) Phân công thực hiện: Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật

a) Nội dung xem xét, đánh giá:

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

b) Phân công thực hiện: Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Đánh giá tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung xem xét, đánh giá:

Tác động tích cực, tác động tiêu cực của việc thi hành các quy định pháp luật đối với đời sống kinh tế, xã hội.

b) Phân công thực hiện: Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. HOẠT ĐỘNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Hoạt động phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Kết quả cần đạt: các hoạt động phổ biến, tập huấn được thực hiện.

b) Phân công thực hiện: Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

2. Hoạt động thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung thực hiện: Thực hiện hoạt động thu thập thông tin theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

b) Phân công thực hiện: Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

3. Hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

a) Lĩnh vực kiểm tra, điều tra, khảo sát: Thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong năm lĩnh vực: quản lý khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ tại một số địa bàn trọng điểm.

b) Hình thức theo dõi: Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cấp Bộ; Tổ chức tọa đàm hoặc các hình thức khác phù hợp theo quy định của pháp luật.

c) Sản phẩm đầu ra: Thông báo về tình hình thi hành pháp luật; văn bản xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

d) Phân công thực hiện: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; đối với các lĩnh vực có tính chất phức tạp hoặc liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc liên ngành thì Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện.

đ) Thời gian: Trong năm 2024.

4. Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Kết quả cần đạt: Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Phân công thực hiện: Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024 (hoặc đột xuất theo yêu cầu).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch này và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

b) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ động và phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

c) Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính:

- Xây dựng dự toán, cân đối kinh phí trong Dự toán ngân sách năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ để bố trí ngân sách đảm bảo cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

- Hướng dẫn chế độ quản lý và s dụng kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chế độ tài chính hiện hành.

2. Kinh phí thực hiện

Thi hành pháp luật là công tác tổng hợp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, kinh phí chi vận dụng theo các quy định tại các thông tư sau:

a) Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, s dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

b) Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, s dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì có trách nhiệm báo cáo Bộ để kịp thời x lý./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 543/QĐ-BKHCN Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngày 29/03/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


229

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!