Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5328/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Ban quản lý Dự án Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 5328/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 28/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 5328/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/22/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA;
Căn cứ Bản ghi nhớ ngày 02/5/2008 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada về dự án “Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam”;
Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-BTNMT ngày 27/5/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án “Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam”;
Căn cứ văn bản số 1139/TCMT-VPEG ngày 14/7/2010 của Tổng cục Môi trường về việc thành lập BQLDA cấp tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Tờ trình số 2741/TTr-TNMT ngày 19 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) tại thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Phạm Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Giám đốc Ban QLDA;

2. Ông Ngô Thái Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường: Phó Giám đốc Thường trực Ban QLDA;

3. Ông Nguyễn Minh Tấn, Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên và Môi trường: Phó Giám đốc Ban QLDA;

4. Bà Đào Thị Anh Điệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường: Thành viên Ban QLDA;

5. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường: Thành viên Ban QLDA;

6. Ông Mai Trọng Thái: Phó phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên Ban QLDA;

7. Ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Chánh thanh tra Sở: Thành viên Ban QLDA;

8. Bà Ngô Thị Hồng Khánh, Phó Chánh Văn phòng Sở: Thành viên Ban QLDA;

9. Ông Hà Hữu Thư, Phó Trưởng phòng Tài nguyên nước và KTTV, Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên Ban QLDA;

10. Bà Lê Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Quản lý Dự án và Truyền thông – Chi cục Bảo vệ Môi trường: Điều phối viên Dự án;

11. Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ Môi trường: Điều phối viên giới;

12. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, chuyên viên phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường: Kế toán Dự án;

13. Phiên dịch, lái xe: Hợp đồng.

Điều 2. Ban QLDA có nhiệm vụ quản lý thực hiện chương trình, Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực tại Văn kiện dự án đã được ký kết.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, kinh phí hoạt động của Ban QLDA thực hiện theo quy định tại Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ban QLDA được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng Thương mại, được phép sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật để phục vụ cho việc thực hiện chương trình, Dự án phù hợp với qui định của pháp luật và Điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã ký kết.

Trụ sở chính của Ban Quản lý Dự án đặt tại: số 18 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 4. Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA, trình UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (để b/c)
- Ban QLDA VPEG TW;
- PCT Vũ Hồng Khanh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CVP, PVP Phạm Chí Công;
- Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội.
- TH, TNMT (c,b);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5328/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Ban quản lý Dự án Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.146

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242