Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5301/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính Hồ Chí Minh

Số hiệu: 5301/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 17/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5301/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 7494/STC-VP ngày 04 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm:

a) Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại trụ sở nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

b) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định pháp luật.

c) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động theo quy định pháp luật; không công khai quy trình nội bộ đã hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- TTUB: CT; các PCT;

- VPUB: CPVP;
- Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KSTT/N.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5301/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ

STT

Tên quy trình nội bộ

Lĩnh vực công sản

1

Thanh lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

2

Bán tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

3

Điều chuyển tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

QUY TRÌNH 01

THANH LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5301/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân thành ph)

I. THÀNH PHẦN H

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ trách nhiệm tổ chức thanh lý tài sản; dự toán chi phí sửa chữa tài sản trong trường hợp xác định việc sửa cha không hiệu quả)

01

Bản chính

2

Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

01

Bản chính

3

Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do thanh lý)

01

Bản chính

4

Ý kiến bng văn bản của cơ quan chuyên môn có liên quan về tình trạng tài sản và khả năng sửa chữa (đối với tài sản là nhà, công trình xây dựng chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được)

01

Bản sao

5

Các hồ sơ liên quan đến đề nghị thanh lý tài sản (nếu có)

01

Bản sao

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân quận/huyện

22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhim

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cơ quan, tổ chức, đơn vị

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân quận/huyện

Theo mục I

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận và phân công hồ sơ

Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phụ trách và chuyên viên thụ lý

B3

Lãnh đạo phụ trách

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Lãnh đạo phụ trách phân công cho chuyên viên th

B4

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra tài sản

Chuyên viên thụ lý

13 ngày làm việc

Biên bản làm việc với đơn vị cần thanh lý tài sản

Hồ sơ theo mục I

BM 01

- Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành kiểm tra tài sản công cần thanh lý, lập biên bản làm việc với đơn vị cần thanh lý tài sản; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có).

B5

Xem xét, tổng hp hồ sơ, dự thảo văn bản

Chuyên viên thụ lý

02 ngày làm việc

Hồ sơ theo mục I

BM 01

- Biên bản

- Dự thảo tờ trình/văn bản trình

- Dự thảo Quyết định thanh lý tài sản hoặc

Văn bản báo cáo/văn bản hồi đáp

(Hồ Sơ trình)

- Chuyên viên thụ lý xem xét hồ sơ:

+ Trường hợp đề nghị thanh lý tài sản phù hợp: tham mưu tờ trình thanh lý tài sản nhà nước hoặc văn bản trình Sở Tài chính theo phân cấp thẩm quyền quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND Thành phố; dự thảo Quyết định thanh lý tài sản công.

+ Trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp: tham mưu văn bản báo cáo và văn bản hồi đáp.

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, trình Lãnh đạo phụ trách xem xét.

B6

Ký thẩm xét hồ sơ

Lãnh đạo phụ trách

01 ngày làm việc

Hồ sơ trình

- Lãnh đạo phụ trách xem xét hồ sơ:

+ Trường hợp đề nghị thanh lý tài sản phù hợp: ký tờ trình hoặc văn bản trình; ký nháy Quyết định thanh lý tài sản công.

+ Trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp: ký văn bản báo cáo và văn bản hồi đáp.

- Chuyển trả Chuyên viên thụ lý

B7

Xử lý hồ sơ đã được thẩm xét

Chuyên viên thụ lý

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Tiếp nhận bộ hsơ từ lãnh đạo phụ trách:

+ Xin số tờ trình/văn bản trình; hoặc:

+ Xin số và phát hành văn bản báo cáo và văn bản hồi đáp.

- Chuyển bộ hồ sơ trình ký Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận/huyện.

B8

Tiếp nhận, xử lý bộ hồ sơ từ phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND- UBND quận/huyện (TNghiên cứu - Tổng hợp)

01 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ:

+ Đạt yêu cầu: trình lãnh đạo Văn phòng quận ký nháy.

+ Không đạt yêu cầu: chuyển hồ sơ lại phòng Tài chính - Kế hoạch yêu cầu chỉnh sửa lại.

B9

Kiểm tra, chuyển lãnh đạo quận

Lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND Quận/huyện

01 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Kiểm tra hồ sơ.

- Trình ký lãnh đạo quận/ huyện

B10

Ký duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận/huyện

02 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký duyệt:

+ Đồng ý: ký phê duyệt Quyết định thanh lý tài sản công.

+ Không đồng ý: bút phê chuyển trả Tổ Nghiên cu - Tổng hợp Văn phòng HĐND-UBND quận/huyện.

B11

Ban hành văn bản

Phòng Tài chính - Kế hoạch

(chuyên viên thụ lý hoặc văn thư)

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được phê duyệt

- Nhận hồ sơ đã được phê duyệt từ Tổ Nghiên cứu - tổng hợp Văn phòng HĐND-UBND;

- Xin số, đóng dấu.

B12

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân quận/huyện

Theo giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

IV. BIU MẪU

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 01

Mu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

BM 02

Mu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

V. H SƠ CN LƯU

STT

Mã hiệu

Tên biu mu

1

BM 01

Mu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

BM 02

Mu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4

 

Các thành phần hồ sơ khác có liên quan theo văn bản pháp quy hiện hành.

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội khóa XXIV;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính./.

 

QUY TRÌNH 02

BÁN TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5301/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. THÀNH PHN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ hình thức bán, trách nhiệm tổ chức bán tài sản, việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản)

01

Bản chính

2

Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

01

Bản chính

3

Danh mục tài sản đề nghị bán (chủng loại, số lượng, tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại; lý do bán)

01

Bản chính

4

Ý kiến của cơ quan chuyên môn về quy hoạch sử dụng đất (trong trường hợp bán trụ sở làm việc)

01

Bản sao

5

Các hồ sơ liên quan đến đề nghị bán tài sản (nếu có)

01

Bản sao

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân quận/huyện

22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cơ quan, tổ chức, đơn vị

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân quận/huyện

Theo mục I

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận và phân công hồ sơ

Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phụ trách và chuyên viên thụ lý

B3

Lãnh đạo phụ trách;

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Lãnh đạo phụ trách phân công cho chuyên viên th

B4

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra tài sản

Chuyên viên thụ lý

13 ngày làm việc

Biên bản làm việc với đơn vị cần bán tài sản

Hồ sơ theo mục I

BM 01

- Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành kiểm tra tài sản công cần bán, lập biên bản làm việc với đơn vị cần bán tài sản; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có).

B5

Xem xét, tổng hp hồ sơ, dự thảo văn bản trình

Chuyên viên thụ lý

02 ngày làm việc

Hồ sơ theo mục I

BM 01

- Biên bản

- Dự thảo ttrình/văn bản trình

- Dự tho Quyết định bán tài sản hoặc

Văn bản báo cáo/ văn bản hồi đáp (Hồ sơ trình)

- Chuyên viên thụ lý xem xét hồ sơ:

+ Trường hợp đề nghị bán tài sản phù hợp: tham mưu tờ trình bán tài sản nhà nước hoặc văn bản trình Sở Tài chính theo phân cấp thẩm quyền quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND Thành phố; dự thảo Quyết định bán tài sản công.

+ Trường hợp đề nghị bán tài sản không phù hợp: tham mưu văn bản báo cáo và văn bản hồi đáp.

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, trình Lãnh đạo phụ trách xem xét.

B6

Ký thẩm xét hồ sơ

Lãnh đạo phụ trách

01 ngày làm việc

Hồ sơ trình

- Lãnh đạo phụ trách xem xét hồ sơ:

+ Trường hợp đề nghị bán tài sản phù hợp: ký tờ trình hoặc văn bản trình; ký nháy Quyết định bán tài sản công.

+ Trường hợp đề nghị bán tài sản không phù hợp: ký văn bản báo cáo và văn bản hồi đáp.

- Chuyển trả Chuyên viên thụ lý

B7

Xử lý hồ sơ đã được thẩm xét

Chuyên viên thụ lý

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Tiếp nhận bộ hồ sơ từ lãnh đạo phụ trách:

+ Xin số tờ trình/văn bản trình; hoặc:

+ Xin số và phát hành văn bản báo cáo và văn bản hồi đáp.

- Chuyển bộ hồ sơ trình ký Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận/huyện.

B8

Tiếp nhận, xử lý bộ hồ sơ từ phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND- UBND quận/huyện (Tổ Nghiên cứu - Tổng hợp)

01 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ:

+ Đạt yêu cầu: trình lãnh đạo Văn phòng quận ký nháy.

+ Không đạt yêu cầu: chuyển hồ sơ lại phòng Tài chính - Kế hoạch, yêu cầu chỉnh sửa lại.

B9

Kiểm tra, chuyển lãnh đạo quận/huyện

Lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND Quận/huyện

01 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Kiểm tra h sơ.

- Trình ký lãnh đạo quận/huyện

B10

Ký duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận/huyện

02 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký duyệt:

+ Đồng ý: ký Quyết định bán tài sản công.

+ Không đồng ý: bút phê chuyển trả Tổ Nghiên cứu - Tổng hợp Văn phòng HĐND-UBND quận/huyện.

B11

Ban hành văn bản

Phòng Tài chính - Kế hoạch

(chuyên viên thụ lý hoặc văn thư)

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được phê duyệt

- Nhận hồ sơ đã được phê duyệt từ Tổ Nghiên cứu - tổng hợp Văn phòng HĐND-UBND;

- Xin số, đóng dấu.

B12

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân quận/huyện

Theo giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch-lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi.

IV. BIU MẪU

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT

Mã hiệu

Tên biu mu

1

BM 01

Mu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

BM 02

Mu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

V. HỒ SƠ CN LƯU

STT

Mã hiệu

Tên biu mu

1

BM 01

Mu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

BM 02

Mu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4

/

Các thành phần hồ sơ khác có liên quan theo văn bản pháp quy hiện hành.

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội khóa XXIV;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vthực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính./.

 

QUY TRÌNH 03

ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5301/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Chtịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. THÀNH PHN H

STT

Tên h

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị chuyển tài sản của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản

01

Bản chính

2

Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị

01

Bản chính

3

Văn bản đề nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

01

Bản chính

4

Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (chủng loại, số lượng, tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong trường hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản; lý do điều chuyển)

01

Bản chính

5

Các hồ sơ liên quan đến đề nghị điều chuyển tài sản (nếu có)

01

Bản sao

II. NƠI TIP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân quận, huyện

22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công vic

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ Sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cơ quan, tổ chức, đơn vị

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân quận, huyện

Theo mục I

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận và phân công hồ sơ

Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phụ trách và chuyên viên thụ lý

B3

Lãnh đạo phụ trách

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Lãnh đạo phụ trách phân công cho chuyên viên thụ lý.

B4

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra tài sản

Chuyên viên thụ lý

13 ngày làm việc

Hồ sơ theo mục I

BM 01

- Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành kiểm tra tài sản công cần điều chuyển, lập biên bản làm việc với đơn vị cần điều chuyển tài sản; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có).

B5

Xem xét, tổng hp hồ sơ, dự thảo văn bản

Chuyên viên thụ lý

02 ngày làm việc

Hồ sơ theo mục I

BM 01

- Biên bản

- Dự thảo tờ trình/văn bản trình

- Dự thảo Quyết định điều chuyển tài sản hoặc Văn bản báo cáo/văn bản hồi đáp

(Hồ sơ trình)

- Chuyên viên thụ lý xem xét hồ sơ:

+ Trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản phù hợp: tham mưu tờ trình điều chuyển tài sản nhà nước hoặc văn bản trình Sở Tài chính theo phân cấp thẩm quyền quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND Thành phố; dự thảo Quyết định điều chuyển tài sản công.

+ Trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp: tham mưu văn bản báo cáo và văn bản hồi đáp.

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, trình Lãnh đạo phụ trách xem xét.

B6

Ký thẩm xét hồ sơ

Lãnh đạo phụ trách

01 ngày làm việc

Hồ sơ trình

- Lãnh đạo phụ trách xem xét hồ sơ:

+ Trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản phù hợp: ký tờ trình hoặc văn bản trình; ký nháy Quyết định điều chuyển tài sản công.

+ Trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp: ký văn bản báo cáo và văn bản hồi đáp.

- Chuyển trả Chuyên viên thụ lý

B7

Xử lý hồ sơ đã được thẩm xét

Chuyên viên thụ lý

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Tiếp nhận bộ hồ sơ từ lãnh đạo phụ trách:

+ Xin số tờ trình/văn bản trình; hoặc:

+ Xin số và phát hành văn bản báo cáo và văn bản hồi đáp.

- Chuyển bộ hồ sơ trình ký Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận/huyện.

B8

Tiếp nhận, xử lý bộ hồ sơ từ phòng Tài chính - Kế hoch

Văn phòng HĐND- UBND quận/huyện (Tổ Nghiên cứu - Tổng hợp)

01 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ:

+ Đạt yêu cầu: trình lãnh đạo Văn phòng quận ký nháy.

+ Không đạt yêu cầu: chuyển hồ sơ lại phòng Tài chính - Kế hoạch, yêu cầu chỉnh sửa lại.

B9

Kiểm tra, chuyển lãnh đạo quận/huyện

Lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND Quận/huyện

01 ngày làm việc

Hồ sơ trình

- Kiểm tra hồ sơ.

- Trình ký lãnh đạo quận/ huyện

B10

Ký duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận/huyện

02 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký duyệt:

+ Đồng ý: ký phê duyệt Quyết định điều chuyển tài sản công.

+ Không đồng ý: bút phê chuyển trả Tổ Nghiên cứu - Tổng hợp Văn phòng HĐND-UBND quận/huyện.

B11

Ban hành văn bản

Phòng Tài chính - Kế hoạch

(chuyên viên thụ lý hoặc văn thư)

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được phê duyệt

- Nhận hồ sơ đã được phê duyệt từ Tổ Nghiên cứu - tổng hợp Văn phòng HĐND-UBND;

- Xin số, đóng dấu.

B12

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân quận/huyện

Theo giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch-lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

IV. BIU MU

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:

STT

Mã hiệu

Tên biu mu

1

BM 01

Mu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

BM 02

Mu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

V. HỒ SƠ CẦN LƯU

STT

Mã hiệu

Tên biu mu

1

BM 01

Mu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

BM 02

Mu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mu Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4

/

Các thành phần hồ sơ khác có liên quan theo văn bản pháp quy hiện hành.

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước s 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội khóa XXIV;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn Thành phHồ Chí Minh.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5301/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


994

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!