Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 53/2006/QĐ-UBND về chia tách, thành lập các ấp mới của xã Bình Hưng-huyện Bình Chánh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 53/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 07/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHIA TÁCH, THÀNH LẬP CÁC ẤP MỚI CỦA XÃ BÌNH HƯNG-HUYỆN BÌNH CHÁNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tại Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 215/TTr-SNV ngày 14 tháng 3 năm 2006 về chia tách, sắp xếp lại ấp của xã Bình Hưng- huyện Bình Chánh;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay chấp thuận cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh chia tách 05 ấp của xã Bình Hưng thành thành 12 ấp mới.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng thực hiện việc chia tách ấp, sắp xếp lại các tổ nhân dân theo phương án đã được thẩm định.

Điều 3. Quyết định này có hiêu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB : CT các PCT;
- UBMTTQVN.TP và các đoàn thể;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Công an thành phố;
- VPHĐ-UB : CPVP;
- Tổ VX, ĐT, TM, TH;
- Lưu (VX, Nh) L.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Nguyễn Thành Tài

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2006/QĐ-UBND về chia tách, thành lập các ấp mới của xã Bình Hưng-huyện Bình Chánh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.660
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210